Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 247 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicata de Alin Novac în Dosarul nr. 17.729/193/2012 al Judecatoriei Botosani si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 115D/2013.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 17.729/193/2012, Judecatoria Botosani a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicata de Alin Novac în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei contestatii împotriva încheierii judecatorului delegat cu executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece permit punerea în executare a unor hotarâri administrative si disciplinare care sunt supuse unor cai de atac si care, în mod firesc, pot fi schimbate. Or, câta vreme sanctiunea disciplinara a fost executata înainte de a fi supusa cenzurii în fata instantei de judecata, atunci aceasta din urma este obligata sa mentina solutia initiala.

Judecatoria Botosani opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 74 alin. (7) cu denumirea marginala Plângerea împotriva hotarârii comisiei de disciplina, din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, care au urmatorul continut: "Plângerea formulata conform alin. (1) si contestatia introdusa potrivit alin. (5) nu suspenda executarea sanctiunilor disciplinare, cu exceptia celei prevazute în art. 71 alin. (1) lit. f)."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (11) referitor la prezumtia de nevinovatie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentala invocate si în prezenta cauza si fata de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 860 din 10 iulie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 6 august 2008, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006, retinând ca prevederile de lege contestate se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, si anume fazei de executare. Prin urmare, cadrul general de reglementare vizeaza o activitate ulterioara fazei de judecata în care s-a stabilit deja existenta vinovatiei în materie penala. Asa fiind, aspectele criticate de autorul exceptiei excedeaza procedurii penale speciale care guverneaza numai fazele de urmarire penala si de judecata, deoarece situatia juridica a condamnatului nu este identica cu cea a faptuitorului, învinuitului ori cu cea a inculpatului.

Totodata, Curtea a statuat ca dispozitiile art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 se refera la masurile disciplinare si la plângerea împotriva acestora, care, spre deosebire de caile procesuale de atac în materie penala caracterizate prin efectul suspensiv, au cu totul alt regim. De aceea, legiuitorul, în considerarea acestor diferente, poate reglementa o procedura speciala referitoare la executarea pedepselor, care nu mai poate pune în discutie principiul referitor la prezumtia de nevinovatie.

În acelasi sens sunt si Decizia nr. 1.114 din 16 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2008, Decizia nr. 1.591 din 9 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2011, si Decizia nr. 173 din 6 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 11 aprilie 2012.

Întrucât pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Alin Novac în Dosarul nr. 17.729/193/2012 al Judecatoriei Botosani si constata ca dispozitiile art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Botosani si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf