Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 246 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) partea introductiva din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Robis" - S.R.L. din Giurgiu în Dosarul nr. 1.532/122/2008 al Tribunalului Giurgiu si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 114D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, având în vedere faptul ca autoarea nu motiveaza în ce consta încalcarea prevederilor constitutionale invocate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.532/122/2008, Tribunalul Giurgiu a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Robis" - S.R.L. din Giurgiu într-o cauza întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prevederile criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 din Constitutie si, "date fiind consecintele juridice ce decurg din aceasta situatie", este necesar sa se prevada ca intrarea în faliment sa fie decisa de judecatorul-sindic numai prin sentinta.

Tribunalul Giurgiu nu si-a exprimat opinia cu privire la temeinicia exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din analiza notelor autoarei exceptiei de neconstitutionalitate reiese ca aceasta se refera doar la dispozitiile art. 107 alin. (1) partea introductiva din Legea nr. 85/2006, text cu privire la care

Curtea urmeaza a se pronunta în prezenta cauza, cu urmatorul cuprins: "(1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin încheiere, în conditiile art. 32, intrarea în faliment în urmatoarele cazuri: [...]."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate este nemultumita de faptul ca prevederile legale existente stabilesc ca judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin încheiere, în conditiile legii privind procedura insolventei, intrarea în faliment în anumite cazuri, fapt ce ar crea o discriminare. Totodata considera ca ar trebui ca dispozitiile legale sa prevada ca judecatorul-sindic va decide numai prin sentinta intrarea în faliment.

Pe de o parte, din economia prevederilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Curtea observa ca acestea sunt norme de procedura, ce au fost edictate în lumina dispozitiilor constitutionale ale art. 61 alin. (1) care statueaza rolul Parlamentului de unica autoritate legiuitoare a tarii, coroborate cu cele ale art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege", care atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecata, regulile de procedura cu aplicabilitate generala, dar si unele reguli speciale, în considerarea unor situatii deosebite.

Pe de alta parte, Curtea constata ca, prin criticile formulate, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate exprima mai degraba nemultumirea acesteia în legatura cu modul de redactare si cu solutiile legislative cuprinse în textul criticat, precum si faptul ca aceste norme nu reglementeaza si alte situatii. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta "se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) partea introductiva din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Robis" - S.R.L. din Giurgiu în Dosarul nr. 1.532/122/2008 al Tribunalului Giurgiu.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Giurgiu si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf