Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 245 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Terapia" - S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, în nume personal, precum si în numele Societatii Comerciale Ranbaxy UK LTD si Societatii Comerciale Daiichi Sankyo Europe GmbH, în calitate de reprezentant legal, în Dosarul nr. 5.492/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 111D/2013.

La apelul nominal se prezinta, pentru autoarele exceptiei de neconstitutionalitate, avocat Raducanu Rares, cu împuternicire avocatiala depusa la dosar, si, pentru partea Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, consilierii juridici Anca Raiciu si Niculae Constantin Robert, cu delegatie depusa la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantilor partilor. Reprezentantul autoarelor exceptiei de neconstitutionalitate arata ca aceasta vizeaza, în principal, dispozitiile art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 si, în subsidiar, întreg actul normativ.

În sustinerea neconstitutionalitatii prevederilor criticate arata ca exista o discriminare între producatori si distribuitori, farmacii si spitale. Astfel, se încalca art. 56 alin. (2) din Constitutie, întrucât platitorii taxei clawback suporta o sarcina fiscala care nu reprezinta doar o consecinta a propriilor beneficii pe care le obtin din comercializarea de medicamente compensate, ci si o consecinta a beneficiilor obtinute de distribuitorii si de farmaciile care se interpun în circuitul comercial al medicamentelor compensate. Ca atare, nu se aplica taxa clawback doar la pretul cu care medicamentul este pus pe piata, ci pretului final care include si adaosurile. Astfel, se pune întrebarea cât de justa este aceasta sarcina fiscala asupra careia nu exista nicio predictibilitate si care, în final, duce la încalcarea dispozitiilor art. 135 din Constitutie referitoare la economia de piata.

În final, solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere prevederile constitutionale privind justa asezare a sarcinilor fiscale, nediscriminarea si economia de piata, precum si celelalte critici formulate în motivarea acesteia. De asemenea, depune concluzii scrise.

Reprezentantul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, domnul Niculae Constantin Robert, arata ca modalitatea de stabilire a contributiei clawback a mai facut obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

De asemenea, arata ca, potrivit prevederilor constitutionale ale art. 34, dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat, statul fiind obligat sa ia masuri pentru asigurarea sanatatii publice. Or, prin introducerea acestei noi surse de contributii, care se constituie venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, s-a urmarit tocmai asigurarea unui acces neîntrerupt al populatiei la medicamente.

În continuare arata ca dispozitiile criticate impun în mod nediferentiat tuturor contribuabililor vizati de acestea obligatia de a plati aceasta taxa clawback. Totodata, explica modul de calcul al taxei potrivit normelor legale în vigoare, aratând ca pretul de distributie al medicamentelor este însa limitat. Astfel, din coroborarea prevederilor legale în materie, reiese ca între detinatorii de autorizatii de punere pe piata a medicamentelor si distribuitor nu exista identitate de cauza, deoarece, pe de o parte, pretul de producator este propus de detinatorul de autorizatie de punere pe piata (APP) sau de reprezentant, fara ca acesta sa depaseasca cel mai mic pret sau sa fie cel mult egal cu cel mai mic pret al aceluiasi medicament din tarile mentionate în Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman. Pe de alta parte, pretul de distributie al medicamentelor este limitat, potrivit art. 20 al ordinului mentionat anterior, la maximum 35 de lei, adaos ce include toate cheltuielile de distributie.

În final, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, întrucât nu sunt încalcate prevederile constitutionale invocate în sustinerea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care arata ca dispozitiile criticate ridica o problema de constitutionalitate din perspectiva art. 16 din Constitutie, prin omisiunea de a trata în mod egal situatii juridice care, în functie de scopul urmarit, nu sunt diferite.

În ceea ce priveste celelalte critici, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care apreciaza ca sunt valabile considerentele retinute de Curtea Constitutionala în jurisprudenta sa în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 5.492/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Terapia" - S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, în nume personal, precum si în numele Societatii Comerciale Ranbaxy UK LTD si Societatii Comerciale Daiichi Sankyo Europe GmbH, în calitate de reprezentant legal, într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unor notificari comunicate în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin, în esenta, urmatoarele:

1. Dispozitiile art. 1 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 impun în mod nediferentiat tuturor contribuabililor vizati de acest act normativ - detinatorii de autorizatii de punere pe piata, respectiv reprezentantii legali ai acestora - obligatia de a plati o taxa calculata asupra unei valori - consumul total de medicamente - care include între altele si consumul de medicamente din cadrul unor programe nationale la care respectivii contribuabili nu participa în nicio modalitate. Se mai sustine ca obligarea unui anumit contribuabil la plata unei taxe calculate asupra bazei de calcul care include si valori care nu pot fi atasate în niciun fel activitatii debitorului taxei este în mod evident contrara art. 16 alin. (1) din Constitutie, precum si principiului justei asezari a sarcinilor fiscale.

2. Taxa de clawback se constituie într-o taxa aplicabila, între altele, asupra unei alte taxe, respectiv taxa pe valoarea adaugata. În speta, în cazul medicamentelor care se comercializeaza pe baza de prescriptie medicala, contribuabilii taxei clawback suporta o sarcina fiscala care nu reprezinta doar o consecinta a beneficiilor pe care ei însisi le obtin din comercializarea medicamentelor compensate, ci si o consecinta a beneficiilor obtinute de distribuitorii si de farmaciile care se interpun în circuitul comercial al acestor medicamente. Or, aceasta împrejurare este contrara principiului justei asezari a sarcinilor fiscale instituit de art. 56 alin. (2) din Constitutie, care trebuie interpretat în sensul ca un contribuabil poate fi obligat sa suporte numai sarcini fiscale aferente propriei activitati ori unor beneficii proprii, producând consecinte nefaste fata de destinatarii acestei taxe, de natura sa elimine distribuitorii de medicamente de pe piata, astfel blocându-se accesul pacientilor la medicamente compensate.

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 este contrara dispozitiilor constitutionale referitoare la delegarea legislativa, deoarece, în cazul de fata, situatia extraordinara si urgenta sunt doar proclamate în preambulul ordonantei de urgenta, fara a fi motivate si fara a fi precizat vreun element cuantificabil, obiectiv prin care sa se demonstreze felul în care ar fi perturbata functionarea sistemului de sanatate prin neemiterea acestei ordonante de urgenta, neprecizându-se nici de ce o asemenea reglementare este urgenta si nu poate fi amânata.

Totodata, se arata ca prin obiectul de reglementare ordonanta de urgenta criticata contravine si jurisprudentei Curtii Constitutionale, care a statuat ca urgenta reglementarii nu echivaleaza cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativa putându-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, arata urmatoarele:

- exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, având în vedere situatiile de urgenta care au determinat adoptarea actului normativ, astfel cum acestea sunt prevazute în partea introductiva a ordonantei criticate, precum si faptul ca modalitatea de reglementare a mecanismului de impunere si colectare a contributiei si consecintele neexecutarii obligatiilor nu sunt de natura sa aduca atingere prevederilor invocate în sustinerea exceptiei;

- cu privire la pretinsa încalcare a prevederilor art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, se considera ca este neîntemeiata, întrucât interventia legislativa sub forma adoptarii unei ordonante de urgenta este justificata, fiind determinata de necesitatea satisfacerii unui interes public constând în asigurarea accesului neîntrerupt al populatiei la medicamente, neadoptarea unor masuri în procedura de urgenta fiind de natura sa conduca la imposibilitatea desfasurarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar;

- în ceea ce priveste pretinsa încalcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, se constata ca în art. 3 din ordonanta de urgenta se mentioneaza faptul ca aceasta contributie trimestriala se calculeaza prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, consum aferent vânzarilor fiecarui platitor de contributie. Prin urmare, se realizeaza o diferentiere între platitorii de taxa prin raportare la vânzarile fiecarui platitor.

De altfel, în art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 este mentionata formula prin care se calculeaza contributia trimestriala (Ctd) datorata de fiecare platitor, fiind indicate criterii care diferentiaza platitorii între ei.

- prevederile art. 3 nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 34, întrucât prin introducerea acestei noi surse de contributii s-a urmarit asigurarea unui acces neîntrerupt al populatiei la medicamente cu si fara contributie personala;

- referitor la pretinsa încalcare a prevederilor art. 56 alin. (2) din Constitutie, se apreciaza ca formula de calcul al contributiei trimestriale (Ctd) datorate de fiecare platitor este indicata în art. 3^1. Or, calculul contributiei trimestriale (Ctd) datorate de fiecare platitor are în vedere valoarea vânzarilor individuale de medicamente aferente acestuia, si nu valoarea consumului de medicamente comercializate de un platitor. Prin urmare, ceea ce prezinta relevanta la calcularea taxei este valoarea la care acesta a vândut medicamentele.

Totodata, asa cum rezulta din art. 3^1 alin. (5), prin valoarea vânzarilor, în sensul alin. (1) - (3) se întelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata. Calcularea taxei prevazute de ordonanta de urgenta prin raportare la valoarea vânzarilor cu includerea taxei pe valoarea adaugata are în vedere scopul diferit pentru care sunt încasate cele doua contributii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum reiese din încheierea de sesizare îl constituie dispozitiile art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, care au urmatorul cuprins:

- Art. 3^1 - "(1) Începând cu trimestrul I al anului 2012 contributia trimestriala, denumita în continuare Ctd, datorata de fiecare platitor se calculeaza astfel:

 

unde:

Vit = valoarea vânzarilor individuale trimestriale de medicamente ale fiecarui platitor de contributie, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;

Vitr = valoarea vânzarilor de medicamente individuale trimestriale de referinta ale fiecarui platitor de contributie, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;

VTt = valoarea vânzarilor totale trimestriale de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;

VTtr = valoarea vânzarilor de medicamente totale trimestriale de referinta suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.

 

(2) Valoarea vânzarilor de medicamente totale trimestriale de referinta, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, este de 1.425 milioane lei. Aceasta valoare poate fi majorata prin legile bugetare anuale.

(3) Valoarea vânzarilor de medicamente individuale trimestriale de referinta ale fiecarui platitor de contributie, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii (Vitr), se stabileste de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe fiecare platitor de contributie. Aceasta valoare se calculeaza prin raportarea vânzarilor de medicamente ale fiecarui platitor de contributie pe anul 2011 la totalul vânzarilor de medicamente, ce se suporta, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aferente aceluiasi an, si înmultirea rezultatului cu valoarea vânzarilor totale trimestriale de referinta de 1.425 milioane lei.

(4) Valoarea prevazuta la alin. (3) se comunica de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate fiecarui platitor de contributie pâna la data de 15 martie 2012. Pentru platitorii de contributie care nu au avut vânzari de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii pâna la 31 decembrie 2011, valoarea vânzarilor individuale trimestriale de referinta este egala cu zero.

(5) Prin valoarea vânzarilor, în sensul alin. (1) - (3), se întelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata."*1)

 

*1) Prin Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "care include si taxa pe valoarea adaugata" din cuprinsul art. 3^1 alin. (5) al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2011, este neconstitutionala.

 

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) care dispun ca "Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sanatatii, ale art. 56 alin. (2) potrivit carora "Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale", ale art. 115 alin. (4) si (6) privind regimul ordonantelor de urgenta si ale art. 135 privind economia. De asemenea, sunt mentionate dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind interzicerea discriminarii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

I. Asupra dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, în forma sa nemodificata, instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat, raportat la critici si prevederi constitutionale similare, prin Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, Curtea respingând, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate. Considerentele avute în vedere la pronuntarea acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauza.

Pentru a ajunge la aceasta solutie, Curtea a întreprins o analiza minutioasa a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 în ansamblul sau, precum si asupra textelor contestate efectiv, respectiv art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 în forma sa nemodificata, retinând în esenta urmatoarele:

1. Subiectii obligati la plata taxei de clawback sunt circumscrisi în sfera detinatorilor de autorizatii de punere pe piata a medicamentelor, care pot fi atât producatorii de medicamente (români sau straini), cât si comerciantii de medicamente (români sau straini), dar numai pentru medicamentele comercializate care se platesc din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, neavând relevanta daca medicamentele comercializate sunt incluse în programele nationale de sanatate ori folosite în tratamentul ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din ordonanta de urgenta.

2. În ce priveste individualizarea concreta a medicamentelor comercializate pentru care se datoreaza taxa, Curtea a retinut, potrivit art. 4 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, ca acestea figureaza în lista pe care detinatorii de autorizatii de punere pe piata sunt obligati sa o depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor ordonantei de urgenta.

3. În ce priveste întinderea si modul de calcul al taxei, Curtea a retinut ca aceasta este datorata trimestrial si se raporteaza la consumul de medicamente comercializate aferent vânzarilor fiecarui platitor prin aplicarea unui procent "p" asupra acestora, potrivit art. 3 din ordonanta de urgenta.

4. Având în vedere cele aratate, Curtea a constatat ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, si în mod special ale art. 1 si art. 3 criticate în speta respectiva, vizau probleme ce tin de modul de interpretare si aplicare a legii la cauzele deduse judecatii, aspect ce excedeaza competentei instantei de contencios constitutional, iar exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsa ca inadmisibila.

5. Dispozitiile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, în forma sa initiala, aplicabile în anul 2011, nu prevedeau expressis verbis ca în baza de calcul asupra careia se aplica procentul "p" se include si taxa pe valoarea adaugata, însa, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2011 ce completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, respectiv prin introducerea art. 3^1, s-a prevazut în mod expres ca formula de calcul include si taxa pe valoarea adaugata.

Prin urmare, în cazul notificarilor transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate întemeiate pe dispozitiile art. 3, si nu pe cele ale art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, numai instantele de judecata aveau competenta legala sa faca interpretarea si aplicarea legii si sa stabileasca în ce masura, potrivit dispozitiilor art. 3 din ordonanta de urgenta, procentul "p" urmeaza a fi aplicat si asupra taxei pe valoarea adaugata.

II. Ulterior, prin Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, Curtea fiind sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3^1, a declarat neconstitutionala sintagma "care include si taxa pe valoarea adaugata", chiar daca prin art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, anterioara pronuntarii acestei decizii, s-a prevazut cu claritate ca procentul "p" nu se mai aplica si asupra taxei pe valoarea adaugata.

În aceasta situatie, analizând evolutia prevederilor legale ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, se constata ca initial nu era prevazut ca procentul "p" se aplica si asupra taxei pe valoarea adaugata; ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2011 s-a prevazut ca "începând cu trimestrul I al anului 2012 contributia trimestriala, [...] se calculeaza astfel: [...]", iar "prin valoarea vânzarilor (...) se întelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata", pentru ca apoi, potrivit ultimei completari aparute prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, sa fie clarificata aceasta problema, în sensul ca în valoarea vânzarilor asupra careia se aplica procentul "p" nu se include si taxa pe valoarea adaugata, respectiv ca "începând cu trimestrul IV 2012, calculul contributiei trimestriale se realizeaza potrivit formulei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 (...), unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata (...)".

În tot acest interval, instantele de judecata erau chemate sa faca aplicarea prevederilor legale potrivit principiului tempus regit actum.

Cum, potrivit jurisprudentei sale constante, forta obligatorie ce însoteste dispozitivul se aplica si considerentelor deciziilor Curtii Constitutionale, instantele judecatoresti urmeaza sa aplice prevederile legale potrivit deciziilor Curtii Constitutionale, în sensul ca baza de calcul a taxei clawback nu contine si taxa pe valoarea adaugata.

III. Distinct de cele constatate în jurisprudenta anterioara a instantei de contencios constitutional, Curtea retine, pe de o parte, ca taxa de clawback este o taxa parafiscala, stabilita potrivit prevederilor art. 139 din Constitutie, în virtutea carora "Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege". Asadar, taxele parafiscale reprezinta o categorie distincta, speciala de venituri care sunt legal dirijate în beneficiul institutiilor si/sau organismelor carora statul considera oportun sa le asigure realizarea, pe aceasta cale, a unor venituri complementare.

Ca atare, este dreptul exclusiv al legiuitorului sa stabileasca platitorii taxelor parafiscale, în speta ai taxei de clawback, respectiv agentii economici care sunt vizati în mod expres de reglementarile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.

Pe de alta parte, Curtea observa ca prevederile criticate au fost edictate în virtutea prevederilor art. 61 din Constitutie, potrivit carora "Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tarii", coroborate cu cele ale art. 115 referitoare la delegarea legislativa, astfel încât modificarea, completarea ori abrogarea normelor juridice constituie atributii exclusive ale acestuia.

IV. Totodata, Curtea observa ca asupra exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, în forma sa initiala, respectiv aplicabila pentru anul 2011, s-a mai pronuntat, în raport cu critici si prevederi similare, formulate chiar de autoarele prezentei exceptii de neconstitutionalitate, însa, într-o alta cauza aflata pe rolul instantelor de judecata având ca obiect solutionarea unei cereri de anulare a unor notificari comunicate în temeiul art. 3 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011. În acest sens este Decizia nr. 52 din 12 februarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, prin care Curtea a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate.

V. Având în vedere cele prezentate mai sus si, dat fiind ca, în speta de fata, instanta de judecata a sesizat Curtea Constitutionala prin Încheierea din data 12 februarie 2013, înainte de publicarea Deciziei nr. 39 din 5 februarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca devenita inadmisibila în ceea ce priveste sintagma "care include si taxa pe valoarea adaugata" si inadmisibila în ceea ce priveste celelalte dispozitii ale art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

I. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor privind sintagma "care include si taxa pe valoarea adaugata" din cuprinsul art. 3^1 alin. (5) al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2011, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Terapia" - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, în nume personal, precum si în numele Societatii Comerciale Ranbaxy UK LTD si Societatii Comerciale Daiichi Sankyo Europe GmbH, în calitate de reprezentant legal, în Dosarul nr. 5.492/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii ale art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de aceleasi autoare în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf