Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 244 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata de Gina Consuela Suteu în Dosarul nr. 4.847/258/2012 al Tribunalului Harghita - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 109D/2013.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 110D/2013, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata tot de Gina Consuela Suteu în Dosarul nr. 4.848/258/2012 al Tribunalului Harghita - Sectia penala.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu se opune conexarii dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 110D/2013 la Dosarul nr. 109D/2013, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 12 februarie 2013, pronuntate în dosarele nr. 4.847/258/2012 si nr. 4.848/258/2012, Tribunalul Harghita - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Exceptia a fost ridicata de Gina Consuela Suteu în dosarele de mai sus având ca obiect solutionarea unor plângeri formulate împotriva solutiilor de netrimitere în judecata dispuse de procuror.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece elimina singura cale de atac în materie, fapt care echivaleaza cu imposibilitatea examinarii cauzei de catre o instanta de control judiciar la un grad superior de jurisdictie sub toate aspectele legalitatii si temeiniciei hotarârii pronuntate în prima instanta.

Tribunalul Harghita - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul României considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata si face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierilor de sesizare, dispozitiile art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, prin care s-au modificat prevederile art. 278^1 alin. 10 si 13 din Codul de procedura penala. Însa, tinând seama de notele autorului prin care semnaleaza nemultumirea legata numai de prevederile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, cumulat cu dispozitiile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, este evident ca obiect al exceptiei îl constituie prevederile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, care au urmatorul continut: "Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 este definitiva."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 53 alin. (2) referitor la conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si art. 124 referitor la Înfaptuirea justitiei, precum si dispozitiile art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 324 din 29 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012, si Deciziei nr. 711 din 5 iulie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala si a statuat ca, în situatia admiterii plângerii cu retinerea cauzei spre judecare, dispozitiile privind judecata în prima instanta si caile de atac se aplica în mod corespunzator si, prin urmare, nu este restrâns în niciun fel dreptul partii de a se adresa instantei, de a formula aparari si de a se prevala de toate garantiile ce caracterizeaza un proces echitabil. Mai mult, dupa pronuntarea unei hotarâri de catre instanta de fond, se pot exercita caile de atac prevazute de lege, partea având posibilitatea sa îsi exercite neîngradita dreptul de acces liber la justitie.

De asemenea, având în vedere solutiile pronuntate de judecator în temeiul art. 278^1 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedura penala, Curtea a retinut ca prevederile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc nicio atingere accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil si dreptului la aparare, întrucât, potrivit art. 129 din Constitutie, "Împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii". Prin urmare, constituie atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea cailor de atac împotriva hotarârii prin care judecatorul solutioneaza plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata. Eliminarea cailor de atac în aceasta materie este justificata de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, legiuitorul urmarind sa asigure celeritatea procedurii si obtinerea în mod rapid a unei hotarâri definitive prin care sa fie exercitat controlul judiciar cu privire la solutia procurorului.

Dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc atingere accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, întrucât nu înlatura posibilitatea de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale si a Conventiei nu reglementeaza dreptul la exercitarea cailor de atac în orice cauza. Astfel, asa cum s-a aratat mai sus, art. 129 din Constitutie stipuleaza ca partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac numai în conditiile legii.

Totodata, tinând seama de natura cauzelor reglementate prin dispozitiile de lege atacate, în care nu se judeca infractiunea care a format obiectul cercetarii ori urmaririi penale, ci rezolutia sau ordonanta de netrimitere în judecata emisa de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu sunt aplicabile în speta.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare, prin dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei, a art. 53 din Constitutie, aceasta nu poate fi retinuta, prevederile constitutionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care exista o restrângere a exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, restrângere care nu s-a constatat.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Gina Consuela Suteu în dosarele nr. 4.847/258/2012 si nr. 4.848/258/2012 ale Tribunalului Harghita - Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Harghita - Sectia penala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf