Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 236 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Laurentia Morometescu în Dosarul nr. 14.210/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.588D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.590D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Judecatoria Târgu Mures din oficiu în Dosarul nr. 3.165/320/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, pune în discutie din oficiu problema conexarii cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.588D/2012 la Dosarul nr. 1.590D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 10/2013.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 13 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 14.210/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Laurentia Morometescu într-o cauza ce are ca obiect o contestatie la executare.

Prin Încheierea din 19 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.165/320/2012, Judecatoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de instanta din oficiu într-o cauza ce are ca obiect suspendarea provizorie a executarii silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia, Laurentia Morometescu, sustine ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât prevad scutirea de la plata sumelor stabilite cu titlu de cautiune pentru institutiile si autoritatile publice. Textul creeaza un regim discriminatoriu care favorizeaza debitorii institutii publice si confera o protectie sporita proprietatii private a acestora, în dauna altor subiecte de drept titulare de creante certe, lichide si exigibile. Cautiunea reprezinta atât o garantie în vederea evitarii abuzului de drept, cât si o garantie pentru prejudiciile cauzate creditorului.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prin notiunea de "cetateni", folosita în cuprinsul art. 16 alin. (1) din Constitutie, s-au avut în vedere toate subiectele de drept, adica toate persoanele care se adreseaza justitiei, fie ca este vorba despre persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv institutiile si autoritatile publice. Ca atare, nu este justificat ca unele subiecte sa beneficieze de mai multe drepturi decât celelalte, cum este cazul institutiilor si autoritatilor publice, care sunt privilegiate în mod vadit prin scutirea de la plata cautiunii cu ocazia solutionarii cererii de suspendare a executarii silite în cadrul contestatiei la executare.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 245/2008.

Judecatoria Târgu Mures apreciaza ca prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 contravin dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Constitutie, în masura în care prin sintagma "indiferent de natura lor", cu referire la cererile formulate, sunt incluse si cererile formulate în cadrul procedurii de executare silita a unor drepturi izvorâte din raporturi juridice civile, în care statul este prezent în raporturi de egalitate cu celelalte subiecte de drept, iar nu în calitatea prerogativelor lui derivate din calitatea de subiect de drept public (jus imperium).

Arata ca scutirea de la plata taxelor de timbru, a timbrului judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune a institutiilor si autoritatilor publice în cadrul procedurii de executare silita, proprietatea privata nu este garantata si ocrotita în mod egal de lege.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 373/2003.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor si autoritatilor publice stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2011, astfel cum aceasta a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 92/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 8 iunie 2011, cu urmatorul continut: "Cererile, indiferent de natura lor, formulate de institutiile si autoritatile publice în cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetatenilor si ale art. 44 alin. (2) privind proprietatea privata.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, prin Decizia nr. 10 din 17 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013, Curtea a statuat ca, asa cum rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetatenii se bucura de drepturile prevazute în Constitutie si în legi, fiind egali în fata acestora si a autoritatilor publice, în timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create. Principiul egalitatii în drepturi prevazut de Constitutie pentru cetateni nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati între cetateni si autoritatile publice. Asa fiind, nu se poate vorbi despre încalcarea principiului egalitatii decât atunci când se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila; or, Curtea observa ca, în ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, se afla evident într-o situatie diferita.

Astfel, scutirea autoritatilor publice de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le îndeplinesc în vederea realizarii creantelor fiscale are o justificare obiectiva si rationala, autoritatile respective fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel ca ar fi absurd ca autoritatile în cauza sa fie obligate sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia amintita îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

Referitor la critica potrivit careia, prin scutirea de la plata taxelor de timbru, a timbrului judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune a institutiilor si autoritatilor publice în cadrul procedurii de executare silita, proprietatea privata nu este garantata si ocrotita în mod egal de lege, Curtea apreciaza ca între stat si celelalte subiecte de drept nu poate fi pus semnul egalitatii. Astfel, considerentele amintite mai sus privind obligativitatea formala a statului de a plati din buget o taxa care revine aceluiasi buget sunt valabile si în ceea ce priveste critica autorului prin raportare la dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Laurentia Morometescu în Dosarul nr. 14.210/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si de Judecatoria Târgu Mures, din oficiu, în Dosarul nr. 3.165/320/2012 si constata ca prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice sunt constitutionale, în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si Judecatoriei Târgu Mures si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf