Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 233 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii, exceptie ridicata de Florin Boboc în Dosarul nr. 13.709/245/2011 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.550D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa autorului exceptiei, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca la dosar autorul criticii a depus note scrise pentru admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În esenta, acesta arata ca, în speta, nu se pune problema de aplicare doar a unuia dintre cele doua texte invocate de autorul exceptiei, art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002, respectiv art. 136 alin. 3 din Codul penal. Acestea se completeaza si se aplica împreuna, legea-cadru venind cu precizari în completarea dispozitiilor Codului penal. De asemenea, considera ca, atâta vreme cât o pedeapsa nu exista, nu se poate pune problema gratierii.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.709/245/2011, Curtea de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii, exceptie ridicata de Florin Boboc într-o cauza ce are ca obiect "infractiuni privind circulatia pe drumurile publice".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca instanta de judecata nu a aplicat în mod corect legea mai favorabila, respectiv art. 136 alin. 3 din Codul penal, potrivit caruia, în caz de gratiere, termenul de reabilitare curge de la data actului de gratiere. De asemenea, instanta de drept comun a retinut în mod nelegal aplicarea dispozitiilor art. 37 lit. b) din Codul penal referitoare la recidiva postexecutorie.

În continuare, arata ca textul de lege criticat instituie un tratament inegal pentru persoanele aflate în aceeasi situatie juridica. Astfel, în cazul în care o fapta a fost comisa în participatie de mai multi autori, este posibil ca, din motive obiective, unul dintre autori sa fie condamnat la o data ulterioara si deci sa fie privat de drepturile de care au beneficiat ceilalti, respectiv sa fie lipsit de efectele reabilitarii pentru perioada cuprinsa între intrarea în vigoare a actului de gratiere si ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare.

Considera ca interpretarea eronata a legii de catre instantele de judecata a devenit o regula unitara, ce schimba în esenta vointa legiuitorului, astfel încât se impune verificarea de catre Curtea Constitutionala a textului de lege criticat. Dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale în masura în care se interpreteaza ca efectele gratierii se aplica nu doar pedepselor aplicate, ci si tuturor institutiilor de drept penal (de exemplu, termenului de reabilitare, în speta de fata).

Curtea de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece norma legala supusa controlului de constitutionalitate dispune pentru viitor si nu contine nicio dispozitie de excludere a aplicarii de catre instanta de judecata a legii penale mai favorabile. De asemenea, aceasta norma se aplica tuturor persoanelor condamnate care au savârsit faptele anterior datei prevazute în legea de gratiere, fara discriminari pe considerente arbitrare.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse de autorul exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002, cu urmatorul continut: "Atunci când legea de gratiere intra în vigoare înaintea ramânerii definitive a hotarârii de condamnare, gratierea îsi produce efectele numai de la data ramânerii definitive a hotarârii."

Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetatenilor si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului.

De asemenea, apreciaza ca sunt încalcate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca reglementarea de lege criticata a mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si internationale invocate si în prezenta cauza. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 385 din 25 martie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 5 mai 2008, prin care Curtea a constatat conformitatea cu prevederile Legii fundamentale a textului de lege supus controlului. Cu acelasi prilej, Curtea a retinut, totodata, ca modul de aplicare a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 nu reprezinta o problema de constitutionalitate, ci una de interpretare, care nu intra în competenta instantei de contencios constitutional. Si în prezenta cauza, Curtea observa ca autorul exceptiei formuleaza critica de neconstitutionalitate, în principal, din perspectiva modalitatii de aplicare si interpretare a legii de catre instanta de judecata, astfel încât exceptia urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii, exceptie ridicata de Florin Boboc în Dosarul nr. 13.709/245/2011 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf