Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 229 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila din 1865

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila din 1865, exceptie ridicata de Niculina Dumitrascu în Dosarul nr. 42/1.748/2008 al Judecatoriei Pitesti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 152D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarul nr. 167D/2013, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identica, ridicata de Ioana Sfîraiala în Dosarul nr. 46.763/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 152D/2013 si nr. 167D/2013, având în vedere ca acestea au obiect identic.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca este de acord cu masura conexarii cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 167D/2013 la Dosarul nr. 152D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

 

Prin încheierile din 20 februarie 2013 si 4 martie 2013, pronuntate în dosarele nr. 42/1.748/2008 si nr. 46.763/3/2012, Judecatoria Pitesti - Sectia civila si Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila au sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila din 1865.

Exceptia a fost invocata de Niculina Dumitrascu si Ioana Sfîraiala, în cauze având ca obiect solutionarea unor cereri de reexaminare a sanctiunilor aplicate potrivit art. 108^4 din Codul de procedura civila din 1865, prin încheierile de sedinta din data de 28 noiembrie 2012 si din data de 5 februarie 2013.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât în aceasta materie speciala nu exista doua cai de atac, având în vedere ca încheierea de reexaminare este irevocabila. Or, în conditiile în care apare o confuziune între agentul constatator si judecatorul caii de atac, este greu de presupus ca subiectivismul judecatorului care a aplicat sanctiunea va disparea în momentul judecarii cererii de reexaminare.

Judecatoria Pitesti - Sectia civila si Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul sau de vedere formulat în Dosarul nr. 152D/2013, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Acesta arata ca aplicarea unei amenzi de catre instanta de judecata este o chestiune incidentala, care nu are legatura cu fondul raportului juridic dedus judecatii. Prin urmare, este fireasca si deplin conforma cu exigentele stabilite de prevederile art. 21 din Constitutie solutia legiuitorului de a nu permite atacarea solutiei instantei decât cu o cerere de reexaminare, pentru a nu permite tergiversarea judecarii cauzei.

Avocatul Poporului, în punctul sau de vedere formulat în Dosarul nr. 167D/2013, apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 108^5 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila din 1865, dispozitii ce au urmatoarea redactare:

- Art. 108^5 alin. 1 si 3: "Împotriva încheierii prevazute la art. 108^4 cel obligat la amenda sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acestora.[...]

Cererea se solutioneaza prin încheiere irevocabila, data în camera de consiliu, de catre instanta de judecata ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despagubirea."

Curtea observa ca, la data de 15 februarie 2013, a intrat în vigoare Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dar si dispozitiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, Curtea urmeaza sa analizeze dispozitiile legale criticate din Codul de procedura civila din 1865.

În opinia autoarelor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 privind statul român, art. 16 privind egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si în art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv si art. 14 privind interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate, prin raportare la critici asemanatoare, în sensul constitutionalitatii acestora.

Astfel, prin Decizia nr. 1.419 din 20 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 20 decembrie 2011, Curtea a statuat ca prevederile legale criticate nu contravin art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, întrucât acestea se refera exclusiv la solutionarea în fond a cauzei, or, asa cum s-a aratat mai sus, cererea de reexaminare nu presupune o judecare pe fond a litigiului. În acest sens, a se vedea Decizia din 6 iulie 2000, pronuntata în Cauza Moura Carreira si Margarida Lourenco Carreira împotriva Portugaliei, prin care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca sfera de aplicare a art. 6 din Conventie vizeaza drepturile si obligatiile cu caracter civil care trebuie sa constituie obiectul - sau unul dintre obiectele - litigiului, iar rezultatul unei astfel de proceduri trebuie sa fie direct determinant pentru un astfel de drept, ceea ce în speta de fata nu este cazul - cererea de reexaminare fiind un incident procedural care nu vizeaza fondul pretentiei deduse judecatii instantei.

De asemenea, nu poate fi primita nici critica autorului exceptiei potrivit careia modul de solutionare a cererii de reexaminare determina o restrângere nejustificata a dreptului la o cale efectiva de atac, aducându-se astfel atingere art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, întrucât cererea de reexaminare este o verificare judiciara efectiva, fiind analizate pe fond legalitatea si temeinicia sanctiunii amenzii si ale elementelor necunoscute la momentul aplicarii acesteia.

Cu privire la sustinerea autoarelor exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la situatia întâlnita în practica, în care judecatorul care a aplicat amenda solutioneaza si cererea de reexaminare, Curtea a retinut ca modul de aplicare de catre instante a normei legale criticate nu constituie o veritabila critica de neconstitutionalitate.

Curtea a mai apreciat ca solutionarea cererii de reexaminare de catre aceeasi instanta care a aplicat amenda si care a fost învestita cu solutionarea fondului litigiului, dar în complete cu compunere diferita, nu este de natura a sustine critica de neconstitutionalitate, legiuitorul prin aceasta nu a înteles sa limiteze accesul la justitie sau dreptul la aparare, ci sa asigure valorificarea în conditii egale a acestor drepturi constitutionale. Exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decât într-un anumit cadru juridic, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, de natura a preveni eventualele abuzuri si tergiversarea solutionarii cauzelor deduse judecatii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceasta decizie îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

Curtea mai constata ca în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cod care a intrat în vigoare, pentru cea mai mare parte a dispozitiilor sale, la data de 15 februarie 2013, legiuitorul a simtit nevoia limpezirii textului de lege si a prevazut în alin. (3) al art. 191 ca, "În toate cazurile, cererea se solutioneaza, cu citarea partilor, prin încheiere, data în camera de consiliu, de catre un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despagubirea."

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Niculina Dumitrascu în Dosarul nr. 42/1.748/2008 al Judecatoriei Pitesti - Sectia civila si de Ioana Sfîraiala în Dosarul nr. 46.763/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila si constata ca dispozitiile art. 108^5 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila din 1865 sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Pitesti - Sectia civila si Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf