Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 227 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul civil

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul civil, exceptie ridicata de Robert Florin Dumitru în Dosarul nr. 29.131/301/2012 al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 87D/2013.

La apelul nominal se prezinta, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, domnul avocat Severin Bodnar din Baroul Bucuresti, lipsind celelalte parti.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei de neconstitutionalitate care solicita admiterea acesteia. În sustinerea criticilor de neconstitutionalitate se arata ca nu este bine sa fie lasata instanta de fond sa interpreteze un text neclar care nu mai reglementeaza expres situatia copiilor nascuti în afara casatoriei.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 758 din 20 septembrie 2012, pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 29.131/301/2012, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul civil.

Exceptia a fost invocata de Robert Florin Dumitru într-o cauza având ca obiect solutionarea unei cereri referitoare la exercitarea autoritatii parintesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale întrucât au aplicabilitate doar în legatura cu drepturile si îndatoririle parintilor divortati fata de copiii lor minori, ceea ce înseamna ca textul nu poate fi extins la situatia minorilor care au rezultat dintr-o legatura de concubinaj a parintilor.

Se sustine ca este pusa sub semnul întrebarii extinderea aplicabilitatii acestui text de lege cu privire la situatia copiilor minori rezultati în afara casatoriei parintilor, în conditiile în care noul Cod civil nu are un capitol separat în legatura cu situatia minorilor rezultati în afara casatoriei, spre deosebire de vechiul Cod al familiei.

Autorul exceptiei arata ca, desi exista dispozitiile art. 263 si art. 265 din Codul civil, care ar putea sa suplineasca, eventual, lipsurile art. 403 din Codul civil, se ajunge, în fapt, la încalcarea principiului interesului superior al copilului prin existenta unei reglementari legale discriminatorii.

Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata. Aceasta arata ca, potrivit dispozitiilor art. 48 alin. (3) din Constitutia României, "copiii din afara casatoriei sunt egali în fata legii cu cei din casatorie". Noul Cod civil, în Cartea a II-a "Despre familie", preia dispozitia constitutionala în art. 260, cu titlul marginal "Egalitatea în drepturi a copiilor". Potrivit dispozitiilor acestui text, "copiii din afara casatoriei sunt egali în fata legii cu cei din casatorie, precum si cu cei adoptati".

Reglementând casatoria si desfacerea casatoriei prin divort, printre efectele divortului, legiuitorul s-a preocupat si de cele cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori. Art. 397 si urmatoarele din Codul civil contin dispozitii privitoare la exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, de catre un singur parinte, de catre alte persoane, locuinta copilului dupa divort, drepturile parintelui separat de copil etc.

În ceea ce priveste raporturile dintre parinti si copii, este consacrata notiunea de autoritate parinteasca, reprezentând ansamblul de drepturi si obligatii parintesti si care este, în principiu, exercitata în mod egal de ambii parinti, numai în interesul superior al copilului, pâna la data la care copilul dobândeste capacitate deplina de exercitiu, chiar si atunci când parintii sunt divortati. Daca regula este aceea ca parintii exercita în comun si în mod egal autoritatea parinteasca, legiuitorul a dispus si cu privire la exercitarea autoritatii parintesti în caz de divort, dar si cu privire la copilul din afara casatoriei. Astfel, potrivit textului art. 504 din Codul civil, "Daca parintii sunt divortati, autoritatea parinteasca se exercita potrivit dispozitiilor referitoare la efectele divortului în raporturile dintre parinti si copii", iar potrivit art. 505 din Codul civil, "(1) În cazul copilului din afara casatoriei a carei filiatie a fost stabilita concomitent sau, dupa caz, succesiv fata de ambii parinti, autoritatea parinteasca se exercita în comun si în mod egal de catre parinti daca acestia convietuiesc.

(2) Daca parintii copilului din afara casatoriei nu convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se stabileste de catre instanta de tutela, fiind aplicabile prin asemanare dispozitiile de la divort. [...]"

Rezulta, din cele expuse, ca legiuitorul a reglementat în mod egal exercitarea autoritatii parintesti, atât în ceea ce priveste copiii rezultati din casatorie, cât si cei din afara casatoriei, a prevazut detaliat modul în care se exercita autoritatea parinteasca, precum si situatiile în care instanta de tutela este chemata sa stabileasca modul de exercitare când parintii divortati sau parintii copilului din afara casatoriei nu se înteleg, astfel ca inclusiv dispozitiile art. 403 care se refera la modificarea masurilor luate cu privire la copiii din casatorie ai caror parinti sunt divortati, în cazul schimbarii împrejurarilor care au dus la luarea acelor masuri, sunt aplicabile si copiilor din afara casatoriei.

Cum dispozitiile art. 403 din Codul civil nu contravin prevederilor art. 16 si art. 48 alin. (3) din Constitutia României, instanta considera ca exceptia invocata este neîntemeiata, opinând în sensul respingerii acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Acesta mentioneaza dispozitiile art. 505 din Codul civil, ajungând la concluzia ca situatia copiilor din afara casatoriei este reglementata în conditii de egalitate si cu respectarea principiului interesului superior al copilului, fara a se încalca vreo dispozitie constitutionala dintre cele mentionate în sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În opinia acestuia, în realitate, în cazul de fata este vorba de o problema de interpretare si aplicare a legii. Or, asemenea aspecte nu intra în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea acesteia, asigura controlul de constitutionalitate, interpretarea si aplicarea reglementarilor legale revenind instantelor judecatoresti.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 403 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 11 iulie 2011, dispozitii ce au urmatoarea redactare: "În cazul schimbarii împrejurarilor, instanta de tutela poate modifica masurile cu privire la drepturile si îndatoririle parintilor divortati fata de copiii lor minori, la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea cetatenilor în fata legii si art. 49 privind protectia copiilor si tinerilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, în realitate, aspectele relevate nu se constituie într-o veritabila critica de neconstitutionalitate, ci reprezinta chestiuni care tin de modul de interpretare si aplicare a legii. Or, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 126 alin. (3) din Constitutie, numai instantele judecatoresti sunt competente a se pronunta asupra interpretarii si aplicarii legii, revenind Înaltei Curti de Casatie si Justitie competenta de a unifica practica judiciara. Astfel, se observa ca cele aratate în exceptia de neconstitutionalitate sunt aspecte a caror solutionare excedeaza competentei instantei constitutionale, ceea ce si determina inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul civil, exceptie ridicata de Robert Florin Dumitru în Dosarul nr. 29.131/301/2012 al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 mai 2013.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf