Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 225 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Ion Predescu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Petrica Bran, Vasile Goga, Victor Berceanu, Mihai Stroe, Relu Patrascu, Constantin Vlad, Constantin Nica, Auras Blidaru, Stanica Negoita, Danut Stoian, Gicuta Porneala, Stan Balaban, Georgel Tandica si Fanica Dobrea în Dosarul nr. 1.116/113/2012/a1 al Curtii de Apel Galati - Sectia pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 25D/2013.

La apelul nominal se prezinta personal autorul exceptiei, Constantin Vlad, asistat de avocatul Lidia Dumitrescu. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicita admiterea criticii de neconstitutionalitate. În acest sens, arata ca textul de lege criticat îl încadreaza pe autorul exceptiei în conditii deosebite de munca, desi, potrivit legislatiei anterioare, fusese încadrat în grupa I de munca, asimilata, dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, conditiilor speciale de munca. Astfel, este marit stagiul de cotizare, cu consecinte asupra cuantumului pensiei, aducându-se atingere, totodata, unor drepturi câstigate. În acelasi timp, este afectata stabilitatea juridica si sunt încalcate dispozitiile constitutionale referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertati. În egala masura, este încalcat si principiul separatiei puterilor în stat, întrucât dreptul la încadrarea în grupa I de munca a fost recunoscut prin hotarâre judecatoreasca, dar a fost apoi înlaturat prin vointa legiuitorului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, arata ca textul de lege criticat nu aduce atingere unor drepturi câstigate, ci doar stabileste un alt mod de calcul al pensiei, aplicabil de la data intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010 pentru viitor. De asemenea, considera ca problemele indicate de autorul exceptiei izvorasc din modul de aplicare a legii, care este supus controlului instantei de judecata, iar nu celei de contencios constitutional.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 2.344 din 6 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.116/113/2012/a1, Curtea de Apel Galati - Sectia pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Exceptia a fost ridicata de Petrica Bran, Vasile Goga, Victor Berceanu, Mihai Stroe, Relu Patrascu, Constantin Vlad, Constantin Nica, Auras Blidaru, Stanica Negoita, Danut Stoian, Gicuta Porneala, Stan Balaban, Georgel Tandica si Fanica Dobrea cu prilejul solutionarii unei actiuni civile în care au solicitat recunoasterea ca munca desfasurata în conditii speciale a activitatii desfasurate dupa data de 1 aprilie 2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, urmatoarele:

1. Anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, autorii exceptiei au fost încadrati în grupa I de munca în conformitate cu Ordinul ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii. Ulterior, conform Legii nr. 19/2000, coroborata cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în conditii speciale, perioada de munca realizata în grupa I de munca, anterioara intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000, a fost asimilata muncii în conditii speciale. Textul de lege criticat transforma însa perioadele în care autorii exceptiei au fost încadrati în conditii speciale de munca în conditii deosebite de munca, marind astfel stagiul de cotizare si crescând vârsta de pensionare.

Astfel, se aduce atingere principiului neretroactivitatii legii civile, întrucât art. 158 din Legea nr. 263/2010 produce efecte pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, afectând drepturi deja câstigate la data desfasurarii activitatii, respectiv încadrarea în conditii speciale de munca, supuse unor multiple riscuri.

2. Textul de lege criticat aduce atingere principiului egalitatii în drepturi a cetatenilor, întrucât creeaza o inegalitate între persoanele care au avut posibilitatea de a se pensiona în temeiul legislatiei anterioare Legii nr. 263/2010, mai favorabila, si cele pensionate în temeiul acestei din urma legi.

3. Art. 158 din Legea nr. 263/2010 aduce atingere principiului separatiei puterilor în stat, întrucât tinde la schimbarea situatiei juridice constatate de o instanta de judecata printr-o sentinta civila definitiva si irevocabila de încadrare în grupa I de munca a unuia dintre autorii exceptiei.

4. Este încalcat art. 11 din Constitutie în raport cu art. 1, art. 5 si art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si cu art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventie si art. 1 din Primul Protocol la Conventie. În acest sens, arata ca statul român a încalcat dreptul persoanelor de a beneficia de categoria conditiilor speciale de munca, prin adoptarea unei legislatii aflate în contradictie atât cu normele interne, cât si cu cele internationale. Astfel, dreptul la încadrare într-o anumita grupa de munca, cu toate consecintele pecuniare ce rezulta din aceasta situatie juridica, este un drept fundamental si nu poate fi restrâns în mod discriminatoriu si retroactiv. De asemenea, se încalca cerinta previzibilitatii normelor de legi, întrucât la data la care au desfasurat activitatea în conditii speciale era previzibil ca legea în temeiul careia au intrat în profesie nu va modifica drepturile banesti cuvenite. În plus, nu exista nicio justificare pentru a institui un tratament juridic diferit între persoanele care s-au pensionat anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010 si cele pensionate ulterior. În sfârsit, considera ca autorii exceptiei aveau o speranta legitima de a obtine anumite drepturi de valoare patrimoniala, iar art. 158 din Legea nr. 263/2010, aducând atingere acestor drepturi, încalca dreptul de proprietate.

5. Dispozitiile de lege criticate sunt contrare art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 53/2003.

Curtea de Apel Galati - Sectia pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate este admisibila, însa, contrar dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu si-a exprimat opinia cu privire la temeinicia acesteia.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispozitii potrivit carora "(1) Perioadele de vechime în munca realizate în grupele I si a II-a de munca pâna la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în conditii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu exceptia celor realizate în activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în conditii speciale.

(2) Adeverintele care atesta încadrarea persoanelor în fostele grupe I si/sau a II-a de munca sunt valorificate, numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste dispozitii de lege contravin urmatoarelor texte din Constitutie: art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 1 alin. (4) referitor la principiul separatiei puterilor în stat. De asemenea, considera ca este încalcat art. 11 din Constitutie prin raportare la dispozitiile art. 1, art. 5 si art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, dispozitii referitoare la obligatia de a respecta drepturile omului, dreptul la libertate si la siguranta si interzicerea discriminarii. De asemenea, considera ca sunt încalcate dispozitiile art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventie, dispozitii referitoare la interzicerea generala a discriminarii si dispozitiile art. 1 din Primul Protocol la Conventie, referitoare la protectia proprietatii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul de lege criticat stabileste criteriile dupa care va fi calculata vârsta necesara pentru pensionarea persoanelor care au fost încadrate în grupele I si a II-a de munca pâna la data de 1 aprilie 2001. Astfel, arata ca se vor avea în vedere criteriile stabilite de lege pentru persoanele care au desfasurat munca în conditii deosebite, respectiv cele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010.

Teza a doua a art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 stabileste însa si o exceptie, respectiv situatia persoanelor care au realizat activitati care, conform art. 30 alin. (1) din aceeasi lege, sunt încadrate în conditii speciale. Sunt avute în vedere activitatile desfasurate în: "a) unitatile miniere, pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de munca în luna respectiva;

b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;

c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi;

d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut în anexa nr. 1;

e) activitatile si unitatile prevazute în anexele nr. 2 si 3;

f) activitatea artistica desfasurata în profesiile prevazute în anexa nr. 4."

Acestor din urma persoane li se vor aplica reglementarile art. 55 alin. (1) lit. b), art. 56 si art. 57 din Legea nr. 263/2010, respectiv reglementarile aferente persoanelor care au desfasurat munca în conditii speciale.

Astfel, textul de lege criticat nu neaga încadrarea facuta în temeiul legislatiei anterioare în grupa I ori a II-a de munca, ci doar stabileste modul în care va fi calculata vârsta legala de pensionare pentru aceste persoane, în masura în care nu desfasoara activitati încadrate în conditii speciale, potrivit reglementarilor în vigoare.

De altfel, Legea nr. 263/2010 preia aceleasi clasificari ale locurilor de munca în conditii speciale si ale unitatilor care au obtinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor si criteriilor de încadrare în conditii speciale prevazute si în legislatia anterioara, respectiv în Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în conditii speciale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, lege în a carei ipoteza autorii exceptiei arata ca se încadreaza, nefiindu-le astfel aplicabila teza întâi a art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, criticata pe calea exceptiei de neconstitutionalitate.

Având în vedere cele retinute mai sus, Curtea apreciaza ca, în realitate, pretinsele probleme de neconstitutionalitate invocate de autorii exceptiei sunt determinate de o gresita interpretare a legii, asupra careia este competenta sa se pronunte instanta de judecata, iar nu instanta de contencios constitutional.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Petrica Bran, Vasile Goga, Victor Berceanu, Mihai Stroe, Relu Patrascu, Constantin Vlad, Constantin Nica, Auras Blidaru, Stanica Negoita, Danut Stoian, Gicuta Porneala, Stan Balaban, Georgel Tandica si Fanica Dobrea în Dosarul nr. 1.116/113/2012/a1 al Curtii de Apel Galati - Sectia pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Galati - Sectia pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale care a sesizat Curtea Constitutionala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf