Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 221 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2, 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Genel International - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud în Dosarul nr. 2.582/112/CA/2009/a1 al Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 1567D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, solicitând mentinerea jurisprudentei Curtii în aceasta materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.582/112/CA/2009/a1, Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Genel International - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, într-o actiune privind solutionarea unei cereri de reexaminare a încheierii prin care a fost respinsa cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 24 alin. (2) din Constitutie, deoarece îngradesc dreptul unei persoane juridice, ca parte într-un proces, de a fi asistata de un aparator desemnat din oficiu, având în vedere ca aceasta se afla în imposibilitate de a plati onorariul unui avocat datorita popririi conturilor de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca dispozitiile art. 24 alin. (2) din Constitutie, invocate, nu instituie obligatia statului de a acorda asistenta juridica din oficiu unei parti, indiferent de procesul pe care-l are ori de starea sa materiala.

Prin urmare, persoanele juridice nu beneficiaza de ajutorul public judiciar, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 reglementând în mod expres aceasta facilitate doar în favoarea persoanelor fizice cu stare materiala mai precara.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2, 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, având urmatorul continut:

- Art. 2: "(1) Prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila în toate cazurile în care se solicita ajutor public judiciar în fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu atributii jurisdictionale române de catre orice persoana fizica având domiciliul sau resedinta obisnuita în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Pentru a determina daca solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplica legea româna. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României, pentru a se stabili daca acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru se aplica legea statului membru în cauza.

(3) Stabilirea domiciliului sau a resedintei obisnuite se determina în functie de data depunerii cererii de ajutor public judiciar."

- Art. 4: "Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, orice persoana fizica, în situatia în care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice în vederea apararii unui drept sau interes legitim în justitie, fara a pune în pericol întretinerea sa ori a familiei sale."

- Art. 6: "Ajutorul public judiciar se poate acorda în urmatoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumita în continuare asistenta prin avocat;

b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecatoresc;

d) scutiri, reduceri, esalonari sau amânari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silita."

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 alin. (2), potrivit carora "În tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 2, 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, din perspectiva unor critici asemanatoare, si anume a imposibilitatii unei persoane juridice de a beneficia de acordarea ajutorului public judiciar, reglementat de ordonanta de urgenta mentionata.

Prin Decizia nr. 263 din 24 februarie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009, si Decizia nr. 1.098 din 21 septembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 11 noiembrie 2010, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, statuând, în esenta, ca din analiza textelor criticate se deduce, fara niciun fel de echivoc, ca în nicio situatie o persoana juridica nu poate fi beneficiara ajutorului, cum ar fi, de exemplu, o persoana juridica care desfasoara activitati comerciale.

Pentru a ajunge la aceasta solutie, Curtea a aratat, prin deciziile amintite, ca dispozitiile legale supuse controlului, potrivit carora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezinta optiunea legiuitorului român, în concordanta cu transpunerea, în dreptul intern, a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunatatire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata în astfel de litigii, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila. Asa fiind, Curtea a constatat ca reglementarile criticate nu contin norme de natura sa îngradeasca accesul liber la justitie si sa afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE si fiind, totodata, în deplina concordanta cu normele constitutionale sau conventionale invocate. Totodata, chiar daca au calitatea de parti în cadrul unui litigiu, persoanele juridice si cele fizice nu se pot compara sub aspectul situatiei juridice în care se afla. Pe de alta parte, art. 4 din Constitutie, stabilind criteriile de discriminare, printre care si cel de avere, se refera la cetatenii României, deci la categoria persoanelor fizice, si nu juridice. De aceea, ratiunea întregului act normativ criticat consta în înlesnirea accesului la justitie al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime.

Solutia pronuntata cu acele prilejuri si argumentele pe care acestea s-au bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fata, neintervenind elemente de noutate care sa justifice reconsiderarea acestei jurisprudente.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Genel International - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, în Dosarul nr. 2.582/112/CA/2009/a1 al Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf