Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 220 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si a legii in ansamblul ei

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor "art. 2 lit. b) din Legea nr. 554/2001 si a Legii nr. 544/2004", exceptie ridicata de Mihai Chitu în Dosarul nr. 408/39/2012 al Curtii de Apel Suceava - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 1.563D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent învedereaza faptul ca autorul exceptiei a transmis la dosarul Curtii concluzii scrise prin care solicita admiterea acesteia, precum si judecarea în lipsa.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, solicitând mentinerea jurisprudentei Curtii în aceasta materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 23 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 408/39/2012, Curtea de Apel Suceava - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor "art. 2 lit. b) din Legea nr. 554/2001 si a Legii nr. 544/2004", exceptie ridicata de Mihai Chitu într-o actiune în recurs formulata într-o cauza având ca obiect obligarea unei autoritati publice la comunicarea unor informatii de interes public.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate nu corespund cerintelor dreptului la informatie, consacrat de art. 31 din Constitutie, "deoarece în Legea nr. 544/2001 nu sunt precizate detaliat care sunt informatiile care privesc actiunile sau rezulta din actiunile unei autoritati sau institutii publice". De asemenea, acelasi act normativ "nu explica daca documentele emise de o alta autoritate publica si care se gasesc la o alta autoritate sau institutie publica si sunt solicitate, pot fi puse la dispozitia persoanelor si transmise celor care le solicita conform Legii nr. 544/2001."

Curtea de Apel Suceava - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Astfel, sustine ca sunt respectate dispozitiile art. 31 din Constitutie, în sensul ca "dreptul persoanei de a avea acces la informatiile publice se exercita si este realizat prin intermediul autoritatilor publice, în conditiile speciale prevazute de legislatia speciala în domeniul care prevaleaza."

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Dispozitiile legale criticate nu încalca prevederile constitutionale la care autorul exceptiei se raporteaza, deoarece dreptul la informatie, asa cum este consacrat de art. 31 din Constitutie, se refera la orice informatie de interes public si nu poate fi îngradit, sens în care prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 definesc întelesul sintagmei "informatie de interes public", astfel: "prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei". Din întreg continutul Legii nr. 544/2001 rezulta faptul ca oricarei persoane i se asigura accesul liber si neîngradit la informatiile de interes public pe care are dreptul sa le solicite si sa le obtina de la autoritatile si institutiile publice.

Adiacent, se apreciaza ca în cauza nu se pune problema neconstitutionalitatii dispozitiilor legale criticate, ci este vorba de o problema strict de interpretare si aplicare a acestora, în raport cu situatia de fapt ce urmeaza a fi retinuta de catre instanta de judecata. De altfel, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor de lege criticate, cu titlu exemplificativ, prin Decizia nr. 323 din 23 martie 2010.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise ale autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, "dispozitiile art. 2 lit. b) din Legea nr. 554/2001 si Legea nr. 544/2004 fata de dispozitiile art. 31 alin. (1) si (2) din Constitutia României". Din cuprinsul motivarii exceptiei rezulta, însa, ca mentiunile din încheierea amintita sunt în mod evident eronate, obiectul exceptiei fiind în realitate constituit din prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, precum si Legea nr. 544/2001, în ansamblul ei. Dispozitiile legale criticate punctual au urmatorul continut:

- Art. 2 alin. (1) lit. b): "În sensul prezentei legi: (..)

b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei."

Normele constitutionale invocate în argumentarea exceptiei sunt cele ale art. 31 - Dreptul la informatie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este inadmisibila, având în vedere urmatoarele considerente:

Din analiza motivelor de neconstitutionalitate formulate în sustinerea exceptiei, Curtea retine ca pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si a legii în ansamblul ei, fata de prevederile art. 31 din Constitutie, referitoare la dreptul la informatie, nu este argumentata prin veritabile critici de neconstitutionalitate. Dispozitiile de lege supuse controlului sunt criticate, mai degraba, prin prisma unor pretinse lacune de reglementare, autorul exceptiei sustinând ca acestea nu ofera solutii juridice pentru anumite ipoteze, lipsa ce, în opinia sa, atrage neconstitutionalitatea textului, dar si a Legii nr. 544/2001, în ansamblul sau. Totodata, Curtea observa, din cuprinsul notelor scrise depuse la dosar pentru sustinerea admiterii exceptiei, ca prevederile legale atacate sunt considerate ca fiind insuficient de "clare si explicite pentru a transpune în fapt prevederile art. 31 alin. (1) si (2) din Constitutie", aceasta deficienta a textelor fiind însa reclamata prin raportare la interpretarea acestor texte legale de catre instantele judecatoresti, cu prilejul solutionarii unor cauze si al pronuntarii unor solutii nefavorabile autorului exceptiei.

Or, Curtea Constitutionala nu poate analiza sustineri de neconstitutionalitate ce urmaresc, în realitate, introducerea unor modificari legislative ale textelor legale în functie de aprecierea subiectiva a autorului exceptiei sau în functie de modalitatea în care acestea au fost interpretate, de la caz la caz, în procesul de aplicare a legii, de catre organele si autoritatile competente. Un astfel de control ar contraveni prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tarii", precum si atributiei exclusive a instantelor judecatoresti de a asigura, în procesul de înfaptuire a justitiei, interpretarea si aplicarea legislatiei incidente.

În plus, Curtea constata ca în cauza nu se pune problema neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, care cuprind definitia notiunii de "informatie de interes public", ci este vorba despre o problema legata de corecta interpretare si aplicare a acestor norme juridice la circumstantele concrete ale fiecarei situatii, de catre autoritatile si organele abilitate în acest sens.

În consecinta, având în vedere natura criticilor de neconstitutionalitate formulate, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si a legii în ansamblul ei, exceptie ridicata de Mihai Chitu în Dosarul nr. 408/39/2012 al Curtii de Apel Suceava - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Suceava - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf