Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 213 din 9 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 7 alin. (7) si art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 7 alin. (7) si art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, exceptie ridicata de Mirela Silaghi, Claudiu Silaghi si Laura Stanca Silaghi în Dosarul nr. 8.345/2/2010 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.114D/2013.

La apelul nominal raspunde pentru Mirela Silaghi si Claudiu Silaghi avocatul Diana Ionescu, cu delegatii depuse la dosar. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul avocatului autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, care solicita admiterea acesteia. În acest sens, arata ca, desi unele dintre dispozitiile criticate au fost abrogate, exceptia este admisibila, deoarece acestea îsi produc efecte în cauza. Sustine ca dispozitiile criticate, prin formularea generica, încalca principiul legalitatii pedepsei. În acest sens, face referire la Cauza Albert împotriva României. De asemenea, modul de reglementare a amenzii prin ordin al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este neconstitutional, textul fiind lipsit de previzibilitate. În ceea ce priveste puterile de control si investigatie ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, sustine ca aceasta este singura autoritate administrativa care efectueaza controale fara o procedura exact prevazuta. Astfel, se ajunge la o exercitare a atributiilor în mod arbitrar. Totodata, este încalcata si prezumtia de nevinovatie, sanctiunea fiind executorie, fiind încalcat dreptul de acces la un tribunal independent si impartial.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Arata ca nu se poate vorbi despre o încalcare a prevederilor art. 21 din Constitutie, activitatea jurisdictionala nefiind de natura jurisdictionala. Arata ca trebuie avuta în vedere inclusiv calitatea contravenientului. Dispozitii similare referitoare la procedura de control si investigatie sunt prevazute si în alte acte normative. Totodata, sustinerea potrivit careia dispozitiile de lege criticate nu sunt previzibile nu este întemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.345/2/2010, Înalta Curtea de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 7 alin. (7) si art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002. Exceptia a fost ridicata de Mirela Silaghi, Claudiu Silaghi si Laura Stanca Silaghi într-un recurs formulat împotriva Sentintei civile pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti prin care aceasta a respins, ca neîntemeiata, actiunea în contencios administrativ formulata de reclamanti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca toate contraventiile reglementate de Legea nr. 297/2004 se încadreaza în sfera materiei penale, fiind aplicabile, în consecinta, toate dispozitiile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale protocoalelor aditionale. Plecând de la aceasta premisa si sustinând lipsa de claritate si precizie a textelor criticate, autorii exceptiei apreciaza ca dispozitiile de lege criticate contravin principiului legalitatii incriminarii si al pedepsei. Dispozitiile art. 272 lit. a) din Legea nr. 297/2004 nu contin mentiuni concrete referitoare la comportamentele incriminate, ci fac o trimitere generica la toate reglementarile emise de C.N.V.M. Astfel, este dat la o parte orice standard de claritate si previzibilitate, textul impunând cetateanului sarcina cunoasterii tuturor normelor ce pot complini textul de lege - norma cadru - si sarcina realizarii unor interpretari dificile ale acestora. Mai mult, dispozitiile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 dispun în sensul ca "actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea".

În continuare, arata ca modul de reglementare a pedepsei principale a amenzii, prevazut de art. 276 lit. b), încalca, de asemenea, principiul accesibilitatii si previzibilitatii, în conditiile în care actualizarea cuantumului sanctiunii contraventionale a amenzii se realizeaza prin ordin al Presedintelui C.N.V.M., ordin a carui publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu este obligatorie. Totodata, dispozitiile art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3 încalca acelasi principiu mai sus mentionat. În continuare, arata ca procedura prin care C.N.V.M. verifica respectarea dispozitiilor legale prin exercitarea atributiilor de investigatie si control si subsecvent aplica sanctiuni contraventionale este de natura a încalca prevederile art. 53 din Constitutie. Toate atributiile de investigatie ale C.N.V.M. reprezinta încalcari ale drepturilor fundamentale prevazute în Constitutie în art. 21 si art. 27. În ceea ce priveste procedura efectiva de desfasurare a controlului, dispozitiile criticate sunt lacunare, ele nefacând nicio precizare în legatura cu modalitatea efectiva de realizare a controlului, etapele acestuia, actele ce se emit în desfasurarea controlului, continutul acestor acte, actul de constatare a contraventiei, dreptul de a formula observatii, drepturile persoanelor controlate. Se poate constata ca este vorba de un caz extrem de grav de încalcare a unei cerinte esentiale, impuse de Constitutie prin art. 53, potrivit careia orice restrângere a drepturilor si libertatilor fundamentale trebuie prevazuta de lege. Analizând comparativ dispozitiile legale care reglementeaza procedurile de control desfasurate de C.N.V.M., pe de-o parte, si Consiliul Concurentei, pe de alta parte, se poate observa ca dispozitiile Legii nr. 21/1996 reglementeaza extrem de detaliat puterile de control ale inspectorilor de concurenta, etapele desfasurarii controlului si drepturile persoanelor controlate.

Astfel, se poate concluziona ca, în prezent, C.N.V.M. este singura autoritate administrativa care desfasoara proceduri de control fara ca legea sa reglementeze modalitatile efective de desfasurare a acestora si fara ca legea sa recunoasca cetatenilor garantii împotriva arbitrariului.

În ceea ce priveste caracterul executoriu al sanctiunilor contraventionale dispuse de CNVM, arata ca nesuspendarea executarii acestor acte pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive contravine prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (11).

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, în ceea ce priveste invocarea prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (12), considera ca este optiunea legiuitorului de a determina natura si durata pedepsei aplicate în functie de criterii precum gravitatea faptei ori conditiile savârsirii acesteia, iar conduita socialmente periculoasa se regaseste în acord cu prevederile constitutionale invocate si cu cele ale art. 7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. În ceea ce priveste critica potrivit careia dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3), apreciaza ca aceasta nu poate fi retinuta, deoarece normele legale criticate ofera persoanelor interesate posibilitatea de a se adresa nestingherit justitiei, beneficiind de toate garantiile specifice unui proces echitabil, sens în care judecatorul poate înfaptui actul de justitie în limitele impuse de textele legale contestate. În final, face referire la Decizia nr. 53 din 25 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, si art. 7 alin. (7) si art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002. În ceea ce priveste dispozitiile art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, se constata ca acestea au fost fie modificate, fie abrogate (art. 276), prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012. Desi aceste dispozitii au fost modificate, se constata ca, în cauza de fata, pentru constatarea si sanctionarea contraventiei au fost aplicate dispozitiile de lege înainte de modificare, dispozitii care produc, în continuare, efecte în cauza.

Dispozitiile de lege criticate au urmatorul continut:

- Art. 2 alin. (5) din Legea nr. 297/2004: "(5) În scopul exercitarii activitatii de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) sa verifice modul de îndeplinire a atributiilor si obligatiilor legale si statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum si ale altor persoane în legatura cu activitatea entitatilor reglementate sau supravegheate;

b) sa solicite consiliului de administratie al entitatilor reglementate, prevazute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, dupa caz, convocarea adunarii generale a actionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;

c) sa solicite tribunalului competent sa dispuna convocarea de adunari generale ale actionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile lit. b). Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere.

d) sa solicite informatii si documente emitentilor ale caror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate într-un sistem alternativ de tranzactionare;

e) sa efectueze controale la sediul entitatilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M.;

f) sa audieze orice persoana în legatura cu activitatile entitatilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M.";

- Art. 255 din Legea nr. 297/2004: "În exercitarea atributiilor ce-i revin, C.N.V.M. are cel putin urmatoarele drepturi:

a) acces la orice document, sub orice forma ar fi, si primirea unei copii;

b) solicitarea de informatii, de la orice persoana, incluzându-se aici si acele persoane care sunt implicate succesiv în transmiterea de ordine sau desfasoara operatiuni pe piata, precum si superiorii acestora. În aceasta situatie, C.N.V.M are dreptul de a audia o asemenea persoana;

c) efectuarea de inspectii la fata locului;

d) solicitarea înregistrarilor telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente;

e) solicitarea încetarii oricarei activitati care este contrara prevederilor prezentei legi;

f) suspendarea tranzactiilor cu instrumentele financiare respective;

g) solicitarea autoritatilor judiciare competente de a institui masuri asiguratorii asupra activelor persoanelor care se fac vinovate de încalcarea prezentei legi;

h) interzicerea exercitarii temporare a activitatii profesionale.";

- Art. 257 din Legea nr. 297/2004: "C.N.V.M. poate impune sanctiuni oricarei persoane fizice sau juridice, care nu coopereaza, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. (2) si art. 255.";

- Art. 272 lit. a) din Legea nr. 297/2004: "Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) încalcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementarilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi";

- Art. 273 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 297/2004: "(1) Savârsirea contraventiilor prevazute la art. 272 se sanctioneaza cu: (...)

b) amenda;

c) sanctiuni contraventionale complementare, aplicate dupa caz:

1. suspendarea autorizatiei;

2. retragerea autorizatiei;

3. interzicerea temporara a desfasurarii unor activitati si servicii ce cad sub incidenta prezentei legi.";

Art. 274 din Legea nr. 297/2004: "(1) Savârsirea contraventiilor prevazute la art. 272 se constata de catre persoanele fizice, împuternicite în acest scop de catre C.N.V.M., care exercita atributii privind supravegherea, investigarea si controlul respectarii dispozitiilor legale si ale reglementarilor aplicabile pietei de capital.

(2) La primirea actelor de constatare ale agentilor sai, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sanctionarea faptelor controlate.";

- Art. 276 din Legea nr. 297/2004: "Limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) între 0,5% si 5% din capitalul social varsat, în functie de gravitatea faptei savârsite, pentru persoanele juridice;

b) între 5.000.000 lei si 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al presedintelui C.N.V.M.;

c) între jumatate si totalitatea valorii tranzactiei realizate cu savârsirea faptelor prevazute la art. 245 - 248 din titlul VII.";

- Art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002: "C.N.V.M. este singura autoritate în masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevazute la alin. (1) si (2). În caz de litigiu actele individuale emise de catre C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevazute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ. Pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda.";

- Art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002: "(3) Sanctiunile contraventionale vor fi stabilite de legile care guverneaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si organismele de plasament colectiv. Amenzile se fac venit la bugetul C.N.V.M., conform prevederilor legale, si pot fi actualizate anual de catre aceasta conform ratei inflatiei.

(4) Actul individual prin care C.N.V.M. aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitor la statul de drept, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitor la accesul liber la justitie, art. 23 alin. (11) si (12) referitor la libertatea individuala, art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la aparare, art. 27 referitor la inviolabilitatea domiciliului si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, din perspectiva criticii potrivit careia atributiile de investigatie ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si drepturile de care aceasta dispune în exercitarea atributiilor, reprezinta încalcari ale drepturilor fundamentale prevazute în Constitutie la art. 21, art. 27 si art. 53, Curtea constata ca prin Decizia nr. 1.328 din 21 octombrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 15 decembrie 2009, a statuat ca institutia în cauza este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica. Activitatea pe care aceasta o desfasoara este dedicata realizarii scopului Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, si anume înfiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor în instrumente financiare. Finalitatea acestei reglementari legale o reprezinta protejarea sistemului financiar si a investitorilor. În acest scop, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare desfasoara activitati de autorizare, control, reglementare si interpretare în ceea ce priveste relatiile de pe pietele reglementate, fiind autoritatea chemata sa aplice normele legale specifice acestei sfere de relatii sociale. În exercitarea atributiilor sale, aceasta desfasoara o activitate pur administrativa, menita sa asigure protejarea investitorilor si a sistemului financiar în ansamblul sau. Aceasta reprezinta o concretizare a prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, potrivit carora statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. (...) Activitatile pe care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate sa le întreprinda conform art. 2 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 sunt menite sa aduca informatiile necesare exercitarii activitatii de supraveghere a pietei de capital, iar dreptul acestei institutii de a suspenda sau retrage autorizatia de a presta servicii de investitii financiare pentru o societate de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) reprezinta o prerogativa legala care nu contravine niciunei prevederi constitutionale. (...) Verificarea legalitatii actelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care sunt acte administrative unilaterale, se face de catre o instanta judecatoreasca, care se bucura de independenta si se caracterizeaza prin impartialitate, printr-o procedura care respecta exigentele unui proces echitabil, în conditiile asigurarii dreptului la aparare al partilor, acestea având posibilitatea de a beneficia de toate garantiile procesuale pentru a-si valorifica în mod eficient drepturile procedurale. Astfel, nu poate fi retinuta critica referitoare la dispozitiile art. 2 alin. (5), art. 255 si art. 257 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

În ceea ce priveste invocarea aspectelor referitoare la principiul accesibilitatii si previzibilitatii, Curtea constata ca instanta de contencios constitutional, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, a statuat ca autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, are obligatia de a edicta norme care sa respecte trasaturile mai sus aratate. Referitor la aceste cerinte, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat în mod constant, statuând ca o norma este previzibila numai atunci când este redactata cu suficienta precizie, în asa fel încât sa permita oricarei persoane - care, la nevoie, poate apela la consultanta de specialitate - sa îsi corecteze conduita (Hotarârea din 29 martie 2000, pronuntata în Cauza Rotaru împotriva României), iar cetateanul trebuie sa dispuna de informatii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat si sa fie capabil sa prevada, într-o masura rezonabila, consecintele care pot aparea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie sa fie, în acelasi timp, accesibila si previzibila. (Hotarârea din 26 aprilie 1979, pronuntata în Cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit). În lumina acestor precizari, Curtea constata ca textele criticate îndeplinesc cerintele de claritate, precizie, previzibilitate si predictibilitate.

Totodata, în ceea ce priveste încalcarea principiului accesibilitatii si previzibilitatii, prin nepublicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui C.N.V.M. prin care se actualiza cuantumul sanctiunii contraventionale a amenzii, Curtea constata ca autorii exceptiei de neconstitutionalitate fac abstractie de prevederile art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 care dispun ca regulamentele si instructiunile emise de catre C.N.V.M. sunt aprobate prin ordin al presedintelui C.N.V.M., iar ordinul de aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Mirela Silaghi, Claudiu Silaghi si Laura Stanca Silaghi în Dosarul nr. 8.345/2/2010 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 7 alin. (7) si art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf