Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 21 din 17 ianuarie 2013

Privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii Comerciale NET Broker de Asigurare - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 20 decembrie 2012, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comerciala NET Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 19, bl. 35A1, parter, ap. 2, judetul Prahova, înmatriculata în registrul comertului cu numarul de ordine J29/494/02.03.2005, codul unic de înregistrare 17305565 si înregistrata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-282/21.04.2005, reprezentata de doamna Tace Annemarie Daniela Roxana, în calitate de persoana semnificativa, a constatat urmatoarele:

1. La data de 29 octombrie 2012, asociatii societatii au decis suspendarea activitatii pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu data de 15 noiembrie 2012.

2. Prin Adresa înregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu nr. 55.035 din 30 octombrie 2012, societatea a transmis copia Hotarârii adunarii generale a actionarilor nr. 1 din 29 octombrie 2012 si a solicitat suspendarea activitatii pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu data de 15 noiembrie 2012.

3. La data controlului, societatea mai are un singur angajat si nu mai are asistenti în brokeraj înscrisi în Registrul intermediarilor.

4. Societatea a notificat societatilor de asigurare hotarârea societatii de suspendare, la cerere, a activitatii pe o perioada de 3 (trei) ani si nu are debite (prime de asigurare) si documente cu regim special nedepuse fata de acestea.

5. Societatea a initiat procedura de notificare a asiguratilor cu privire la hotarârea de suspendare, la cerere, a activitatii pe o perioada de 3 (trei) ani si îndrumarea acestora direct catre asiguratori pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.

6. La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instantelor de judecata cu asiguratori, intermediari în asigurari, fosti salariati sau clienti.

7. Societatea nu are datorii catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în contul taxei de functionare.

8. Societatea a asigurat conditiile de pastrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabila cu administrarea arhivei si a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor adresa unde se afla arhiva societatii si datele de contact ale persoanei responsabile.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, având în vedere si Hotarârea Adunarii generale a asociatilor a Societatii Comerciale NET Broker de Asigurare - S.R.L. nr. 1 din 29 octombrie 2012, înregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu nr. 55.035 din 30 octombrie 2012, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

Se aproba, la cerere, suspendarea o perioada de 3 (trei) ani a activitatii de broker de asigurare desfasurate de Societatea Comerciala NET Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 19, bl. 35A1, parter, ap. 2, judetul Prahova, înmatriculata în registrul comertului cu numarul de ordine J29/494/02.03.2005, codul unic de înregistrare 17305565 si înregistrata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-282/21.04.2005, reprezentata de doamna Tace Annemarie Daniela Roxana, în calitate de persoana semnificativa, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Pe toata perioada de suspendare a activitatii de broker de asigurare prevazuta la art. 1, Societatii Comerciale NET Broker de Asigurare - S.R.L. i se interzic atât desfasurarea activitatii de intermediere în asigurari, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenta înainte si pe durata derularii contractelor sau în legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz, cât si desfasurarea oricaror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

(1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comerciala NET Broker de Asigurare - S.R.L. este obligata sa comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor reluarea activitatii de asigurare, mentinerea suspendarii sau încetarea activitatii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activitatii se va dispune prin decizie motivata a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf