Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 209 din 29 aprilie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Billa România" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.869/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1536D/2012.

Dezbaterile initiale au avut loc în sedinta publica din 2 aprilie 2013, în prezenta reprezentantilor partilor si a Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data. La aceasta data, Curtea a constatat ca la sedinta de deliberare nu sunt prezenti toti judecatorii care au participat la dezbaterea cauzei, potrivit art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, si, în consecinta, având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 47/1992 si ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotarârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012, a amânat pronuntarea pentru data de 3 aprilie, si, ulterior, pentru acelasi motiv, pentru datele de 4 si, respectiv, 18 aprilie 2013. La aceasta ultima data, Curtea, pentru aceleasi motive, în temeiul art. 58 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, a repus cauza pe rol pentru data de 29 aprilie 2013, ora 11,00.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, avocat Nicu Lupascu, iar pentru partea Consiliul Concurentei, inspector de concurenta Iulia Dascultu, cu delegatii depuse la dosar.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care precizeaza ca îsi mentine concluziile prezentate în sedinta publica din 2 aprilie 2013 si nu mai are nimic de adaugat la acestea, în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este admisibila, solutia legislativa criticata a fost preluata de textele legale în formula actuala, dispozitiile legale criticate au legatura cu solutionarea cauzei si are în vedere si art. 15 din Constitutie, potrivit caruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, modificarile aduse Legii concurentei fiindu-le mai favorabile. Pe fondul exceptiei arata ca dispozitiile art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 dispune sanctionarea aceluiasi tip de fapta contraventionala în raport cu limitele de amenda diferentiate, iar în ceea ce priveste art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 arata ca în temeiul acestuia nu poate fi obligat sa furnizeze date daca nu este implicat într-o ancheta. Reprezentantul partii Consiliului Concurentei precizeaza, de asemenea, ca îsi mentine concluziile prezentate în sedinta publica din 2 aprilie 2013 în sensul inadmisibilitatii exceptiei de neconstitutionalitate, aceasta trebuind sa poarte asupra prevederilor legale în vigoare la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de furnizare de informatii inexacte sau incomplete la solicitarile autoritatii de concurenta, adresate societatii în cadrul investigatiei pentru cunoasterea sectorului comercializarii produselor alimentare. În cazul în care nu va fi retinuta inadmisibilitatea exceptiei, pe fond sustine respingerea acesteia, având în vedere ca dispozitiile legale criticate nu încalca prevederile constitutionale.

În continuare, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate îndeplineste conditiile de admisibilitate prevazute de art. 29 din Legea nr. 47/1992. Mai arata ca instanta de fond a sesizat Curtea Constitutionala cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare în prezent, deoarece acestea au legatura cu solutionarea cauzei, atâta vreme cât petenta a invocat principiul aplicarii legii contraventionale mai favorabile. Pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 2 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 10.869/300/2008, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Billa România" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauza având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazute de art. 50 lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996, text legal în vigoare la data 10 septembrie 2008.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esenta, ca art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 este neconstitutional în raport cu dispozitiile art. 24 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece procedura de investigare administrativ jurisdictionala nu poate fi desfasurata în afara garantiilor conferite de legislatia interna si cea europeana referitoare la garantarea dreptului la aparare. Dreptul la aparare al agentului comercial nu este un drept abstract, ci trebuie sa fie real si efectiv, conditii ce implica în mod direct si nemijlocit dreptul agentului de a nu se autoincrimina în masura în care investigatorul îi solicita, în temeiul art. 35 din Legea nr. 21/1996, informatii si/sau documente privind activitatea sa economica.

A mai aratat ca incriminarea faptei prevazute de art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996 este neconstitutionala în raport cu art. 24 din Constitutie care recunoaste expres dreptul la aparare, cât si dreptul de a nu se autoincrimina prin furnizarea unor date si documente compromitatoare. Din acest punct de vedere, agentul economic care nu ofera informatii sau date compromitatoare pentru sine la cererea expresa a investigatorului raportor nu poate fi sanctionat contraventional, ci, eventual, la sfârsitul investigatiei, nesinceritatea sau atitudinea de obstructionare a investigatiei putând fi criterii de individualizare a sanctiunii. În acest sens, face o paralela cu procedura în materie penala, unde inculpatul sau martorul (potrivit practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului) nu poate fi sanctionat pe parcursul anchetei fata de declaratiile sau apararile pe care întelege sa si le faca ci, întotdeauna la sfârsitul procedurii sinceritatea constituie un element de individualizare a sanctiunii aplicate.

Referitor la neconstitutionalitatea art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996, autorul arata ca aceasta prevedere este neconstitutionala, întrucât contravine principiului constitutional al egalitatii în fata legii prin aceea ca agentii economici sunt sanctionati pentru savârsirea aceluiasi tip de fapta prin aplicarea de amenzi diferite stabilite prin raportare la un criteriu subiectiv.

Discriminarea dintre agentii economici ce au refuzat comunicarea unor informatii sau au oferit informatii eronate inspectorului de concurenta asupra unor date sau documente solicitate în cadrul unei investigatii se realizeaza prin stabilirea cuantumului amenzii prin raportare la criteriul subiectiv al cifrei de afaceri totale din anul financiar anterior sanctionarii contravenientului. Agentul comercial având o cifra de afaceri mai mare are limite minime-maxime de amenda mai mari decât un alt agent cu o cifra de afaceri mai mica, desi ambele societati comerciale au savârsit acelasi tip de fapta contraventionala ce prezinta acelasi tip de pericol social. Prin urmare, savârsirea aceluiasi tip de contraventie confera agentilor comerciali o pozitie juridica similara, însa acestia beneficiaza de un tratament diferit prin stabilirea unor limite de pedeapsa mai mari si prin aplicarea procentului de 1% în raport cu criteriul subiectiv ce tine de contravenient. Autorul mai arata ca dispozitia legala nu sanctioneaza un comportament anticoncurential, ci sanctioneaza un comportament ilicit, respectiv nesinceritatea agentilor economici fata de inspectorii de concurenta, iar în aceste conditii cifra de afaceri a contravenientului nu are a face nimic cu sanctionarea nesinceritatii agentului economic. De asemenea, a învederat ca sanctionarea diferita a agentilor economici prin stabilirea subiectiva a limitei amenzii prin raportare la cifra de afaceri este neconstitutionala si în raport cu dispozitiile art. 44 si 136 din Constitutie, deoarece afecteaza dreptul de proprietate al contravenientului, criteriul averii neputând constitui un criteriu de diferentiere a agentilor economici si prin urmare nici de stabilire a limitelor legale a cuantumului amenzii.

Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila considera neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate invocata prin raportare la jurisprudenta Curtii Constitutionale relevata în cuprinsul deciziilor nr. 5 din 10 ianuarie 2006 si nr. 116 din 3 februarie 2009.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata si face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie dispozitiile art. 50 alin. (1) lit. b) si art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996. În realitate, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010, si art. I pct. 31 din Legea nr. 149/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011, care au urmatorul cuprins:

- Art. 35 alin. (1) lit. a): "(1) În vederea analizarii plângerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) si a notificarilor privind concentrarile economice, precum si în exercitarea atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurenta, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute, dupa caz, la art. 50 lit. a) si b), art. 50^1 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare:

a) întreprinderilor si asociatiilor de întreprinderi; [...]"

- Art. 50 lit. b): "Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savârsite cu intentie sau din neglijenta de întreprinderi ori asociatii de întreprinderi: [...]

b) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 4 alin. (2) privind unitatea poporului si egalitatea între cetateni, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 24 privind dreptul la aparare, art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privata si art. 136 alin. (5) privind proprietatea.

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate invocate, Curtea Constitutionala retine urmatoarele:

Prezenta exceptie de neconstitutionalitate a fost invocata în cadrul unui litigiu privind solutionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal din 10 septembrie 2008 prin care Consiliul Concurentei a constatat savârsirea contraventiei prevazute de art. 35 si a sanctionat cu amenda în temeiul art. 50 lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, pentru furnizarea de informatii incomplete la o cerere formulata de catre autoritatea de concurenta în temeiul art. 35 din lege.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate Curtea observa ca normele legale criticate în formularea actuala nu erau în vigoare la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat în cauza de fond.

Astfel, ulterior încheierii procesului-verbal de contraventie din anul 2008, prevederile art. 35 si art. 50 din Legea concurentei nr. 21/1996 au fost modificate si completate prin art. I pct. 27 si 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011.

Din analiza dispozitiilor legale care au stat la baza întocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare, si a celor în vigoare în prezent, reiese ca, fata de forma anterioara, forma în vigoare în prezent a art. 35 din Legea concurentei nr. 21/1996 a suferit modificari, atât în ceea ce priveste mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le contina solicitarile pentru furnizare de informatii formulate de Consiliul Concurentei, subiectii carora li se pot adresa, cât si în ceea ce priveste cadrul procedural în care astfel de solicitari pot fi formulate de Consiliul Concurentei. În ceea ce priveste art. 50 lit. c), în prezent art. 50 lit. b), din Legea concurentei nr. 21/1996, acesta a suferit modificari în ceea ce priveste atât sanctiunea aplicata, în sensul ca în forma în vigoare în prezent fata de forma în vigoare la data încheierii procesului-verbal de contraventie, s-a prevazut o limita minima a amenzii, de 0,1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii, cât si în ceea ce priveste continutul constitutiv al contraventiei, în sensul ca au fost introduse si informatiile care induc în eroare; de asemenea, s-a prevazut expres savârsirea contraventiei cu intentie sau din culpa.

Astfel, Curtea retine ca autorul exceptiei a invocat neconstitutionalitatea unor prevederi care nu erau în vigoare la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat în cauza pendinte, invocând legea noua în fata instantelor de control judiciar din perspectiva aplicarii principiului legii contraventionale mai favorabile, considerând ca dispozitiile legale în vigoare în prezent îi sunt mai favorabile sub aspect sanctionatoriu fata de legea veche, deoarece prevad o limita minima a amenzii, care la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu era prevazuta.

În acest caz, instanta de fond are obligatia sa analizeze solicitarea autorului exceptiei de neconstitutionalitate privind aplicarea legii contraventionale mai favorabile, respectiv aplicarea dispozitiilor legale din Legea concurentei nr. 21/1996 în vigoare în prezent, iar nu cele în vigoare la momentul sanctionarii.

În aceasta situatie, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a fost prematur formulata, aplicarea în cauza pendinte a dispozitiilor legale criticate tine de interpretarea si aplicarea legii în timp, ceea ce constituie atributul exclusiv al instantei de judecata, iar exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

În consecinta, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 nu au legatura cu cauza în care a fost ridicata, deoarece autorul nu critica textele de lege prin care a fost incriminata fapta comisa, ci critica dispozitiile legale mai favorabile, dar a caror aplicabilitate în cauza nu a fost stabilita de instanta de fond (a se vedea, cu privire la competenta instantei de a stabili aplicabilitatea în cauza a legii contraventionale mai favorabile, Decizia nr. 281 din 22 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 mai 2012).

Asadar, Curtea retine ca exceptia nu îndeplineste conditia de admisibilitate prevazuta de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit careia dispozitiile legale criticate trebuie sa aiba legatura cu solutionarea cauzei.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Billa România" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.869/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 29 aprilie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf