Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 207 din 26 aprilie 2013

Privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societatii "PERFECT ASIG - Broker de Asigurare" - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, municipiul Bucuresti, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în procesul-verbal al sedintei din data de 9 aprilie 2013, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "PERFECT ASIG - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Ceahlau nr. 5, bl. 39, sc. A, et. 7, ap. 27, sectorul 6, înmatriculata în Registrul comertului cu numarul de ordine J40/3829/22.05.1997, codul unic de înregistrare 9464594, si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-119, s-au constatat urmatoarele:

Prin Adresa nr. 10.723 din 11 februarie 2013, societatea a solicitat "suspendarea autorizatiei de broker de asigurari", precum si "retragerea dlui Ladaru Gheorghe din functia de director executiv si administrator".

Având în vedere imposibilitatea desfasurarii actiunii de control, în conformitate cu prevederile art. 11 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta a fost efectuata numai pe baza documentelor aflate în evidentele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

1. Societatea nu detine un sediu social destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizata, la care sa fie prezent în permanenta un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, au fost încalcate prevederile art. 2 lit. e) coroborat cu art. 18 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Societatea nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor copia politei de asigurare de raspundere civila profesionala încheiate dupa data de 15 ianuarie 2012, fapt pentru care începând cu data de 16 ianuarie 2012 societatea nu mai detine o polita de asigurare de raspundere civila profesionala a brokerului de asigurare, au fost încalcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Societatea are înregistrate prime de asigurare încasate si nedecontate asiguratorilor, fapt ce reprezinta contraventie conform prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Societatea a transmis cu întârziere la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor raportarile aferente trimestrului IV din 2012 (în format letric), au fost astfel încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. a - d) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare, fapt ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea "PERFECT ASIG - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Ceahlau nr. 5, bl. 39, sc. A, et. 7, ap. 27, sectorul 6, înmatriculata în Registrul comertului cu numarul de ordine J40/3829/22.05.1997, codul unic de înregistrare 9464594, si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK-119.

 

ART. 2

 

Societatea are obligatia sa notifice clientilor efectuarea platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea "PERFECT ASIG - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf