Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 2052 din 12 iulie 2013

De certificare preliminara a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport si de sistem pentru tronsonul romanesc al gazoductului Nabucco

Având în vedere prevederile:

- art. 10 alin. (6) - Desemnarea si certificarea operatorilor de transport si de sistem din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna în sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE;

- art. 3 - Certificarea operatorilor de transport si de sistem din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005;

- art. 126 alin. (4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei emite o decizie de certificare preliminara, în termen de 4 luni de la data înregistrarii cererii operatorului de transport si de sistem, care se notifica Comisiei Europene;

- art. 128 - Conditii de certificare a operatorului de transport si de sistem din Legea nr. 123/2012;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012;

- art. 5 alin. (3) - Legea nr. 169/2013 privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare, cu modificarile si completarile ulterioare,

luând în considerare:

- Cererea nr. OUG-NIC-ANR-010313-1584, înregistrata la ANRE sub nr. 12.366 din 13 martie 2013, depusa de catre Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, cu sediul înregistrat în Viena si sediul principal în Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Viena, Austria, înregistrata în registrul comertului din Republica Austria sub nr. FN 247767p, pentru certificarea ca operator de transport si de sistem separat din punctul de vedere al proprietatii conductei Proiectului Nabucco în sensul prevederilor art. 9 din Directiva 2009/73/CE si al prevederilor Legii nr. 123/2012,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmatoarea decizie:

 

ART. 1

 

Se aproba certificarea preliminara a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport si de sistem pentru tronsonul românesc al gazoductului Nabucco în conditiile prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 si ale Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH sau companiile afiliate si controlate de aceasta se angajeaza sa devina proprietari în mod legal ai tronsonului românesc al gazoductului Nabucco, nu mai târziu de 6 luni dupa data punerii în functiune a acestuia.

 

ART. 3

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, la data punerii în functiune a tronsonului românesc al gazoductului Nabucco, nu are dreptul:

(i) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare si, în acelasi timp, sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra operatorului de transport si de sistem sau asupra unui sistem de transport; sau

(ii) sa exercite, direct ori indirect, controlul asupra operatorului de transport si de sistem sau asupra unui sistem de transport si sa exercite, direct ori indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare.

 

ART. 4

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, la data punerii în functiune a tronsonului românesc al gazoductului Nabucco, nu este abilitata sa numeasca membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administratie sau în alte organisme care reprezinta operatorul de transport si de sistem din punct de vedere juridic în cazul unui operator de transport si de sistem ori în cazul unei retele de transport si, de asemenea, sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare a gazelor naturale.

 

ART. 5

 

Aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administratie sau în alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic atât în cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare, cât si în cazul unui operator de transport si de sistem sau în cazul unei retele de transport;

 

ART. 6

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH se angajeaza sa depuna la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei documentatii pertinente, temeinice si elocvente pentru conditiile mentionate anterior, pâna cel târziu la data stipulata la art. 2.

 

ART. 7

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, înainte de începerea lucrarilor la tronsonul românesc al gazoductului Nabucco, va depune la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei solicitarea privind obtinerea autorizatiei de înfiintare a sistemului de transport al gazelor naturale.

 

ART. 8

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH nu va pune în functiune tronsonul românesc al gazoductului Nabucco, fara obtinerea, în prealabil, de la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei a licentei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale.

 

ART. 9

 

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH este obligata sa depuna la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei o solicitare de modificare a termenului precizat la art. 2, în situatia în care apar evenimente neprevazute, în afara sau sub controlul acesteia.

 

ART. 10

 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea partiala de catre Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH a conditiilor prevazute la art. 2 - 9 conduce de plin drept la aplicarea conditiei rezolutorii, cu consecinta ca prezenta decizie îsi înceteaza aplicabilitatea atât pentru trecut, cât si pentru viitor.

 

ART. 11

 

Prezenta decizie se comunica Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea avizarii.

 

ART. 12

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
Presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf