Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 201 din 9 aprilie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Dabb Consulting" - S.R.L. din Ciorogârla în Dosarul nr. 37.012/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 104D/2013.

La apelul nominal raspunde pentru autoarea exceptiei avocatul Toma Calin Valentin, cu delegatie depusa la dosar. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul avocatului autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, care solicita admiterea acesteia. În acest sens, arata ca sunt cazuri în care se plateste taxa de timbru pentru capete de cerere alternative, dublându-se taxa de timbru, desi beneficiul este unul singur. Astfel, se ajunge ca taxa de timbru sa fie platita de doua ori, desi beneficiul este unul singur. Invoca decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 32/2008.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Arata ca atât capetele de cerere alternative, cât si cele succesive sunt capete de cerere diferite, astfel ca se impune plata a doua taxe de timbru. Invoca hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntata în Cauza Kreuz împotriva Poloniei.

Având cuvântul în replica, avocatul autoarei exceptiei arata ca este diferenta între caracterul succesiv si cel alternativ al capetelor de cerere.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 ianuarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 37.012/3/2012, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Dabb Consulting" - S.R.L. din Ciorogârla cu ocazia solutionarii unei cereri de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxelor de timbru.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata ca, potrivit dispozitiilor de lege criticate, pentru realizarea în justitie a aceluiasi drept material se platesc mai multe taxe de timbru, identice si calculate la valoarea aceluiasi drept material. În acest caz impunerea fiscala nu are o asezare justa, încalcându-se astfel art. 56 alin. (2) din Constitutie, precum si accesul liber la justitie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila, facând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca instanta de contencios constitutional a statuat ca accesul liber la justitie nu înseamna ca acesta trebuie sa fie în toate cazurile gratuit. Totodata, dispozitiile art. 21 din Constitutie nu instituie nicio interdictie cu privire la taxele în justitie, fiind legal si echitabil ca justitiabilii ce trag un folos nemijlocit din activitatea desfasurata de autoritatile judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. De asemenea, s-a constatat ca dispozitiile Legii nr. 146/1997 nu aduc atingere statului de drept, democratic si social, demnitatii omului, drepturilor si libertatilor cetatenilor sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentala.

Avocatul Poporului arata ca, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, justitiabilii pot obtine scutiri, reduceri, amânari sau esalonari de la plata taxelor judiciare de timbru, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 722 din 2 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 2 august 2011.

Aceasta reglementare vizeaza tocmai acele situatii în care partea nu poate face fata cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale, constituind o garantie a liberului acces la justitie.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997, fata de prevederile art. 56 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice", considera ca plata taxelor si a impozitelor reprezinta o obligatie constitutionala a cetatenilor. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecata prin hotarârea pe care o pronunta în cauza, plata acestora revenind partii care cade în pretentii.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu urmatorul continut:

- Art. 2: "(1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a) pâna la valoarea de 50 lei - 6 lei;

b) între 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;

c) între 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;

d) între 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;

e) între 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;

f) între 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

(1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si cererilor în constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor în situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii în constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(1^2) Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a VI-a din Codul de procedura civila, se timbreaza cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei, si cu 150 lei, pentru cereri a caror valoare depaseste 2.000 lei.

(1^3) Cererile privind ordonanta de plata se timbreaza cu 150 lei.

(2) În cazul contestatiei la executarea silita si al opozitiei la executare, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.

(3) Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru este cea declarata în actiune sau în cerere. Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instanta ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevazute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.";

- Art. 14: "Când o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere în parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor în care prin lege se prevede altfel."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 56 alin. (2) referitor la asezarea justa a sarcinilor fiscale. Totodata, sunt invocate prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 146/1997 s-a pronuntat de nenumarate ori, respingând-o ca neîntemeiata. Exemple, în acest sens, sunt Decizia nr. 570 din 3 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 iulie 2011, Decizia nr. 569 din 3 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 iulie 2011, si Decizia nr. 450 din 12 aprilie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 1 iulie 2011.

Cu acel prilej, Curtea a retinut ca accesul liber la justitie nu înseamna gratuitate. Nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 146/1997, Curtea retine ca dispozitiile criticate dispun ca pentru o actiune care are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere în parte, dupa natura lui. Analizând textul de lege criticat si criticile de neconstitutionalitate prin raportare la elementele de fapt ale cauzei în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca aspectele relevate de autoarea exceptiei tin de modul de aplicare si de interpretare a normelor criticate, ce nu pot fi convertite în vicii de constitutionalitate menite sa justifice contrarietatea acestora cu dispozitiile din Legea fundamentala invocate.

De altfel, însusi textul de lege criticat prevede ca taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere în parte, dupa natura lui, doar atunci când o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, iar nu si în celelalte cazuri. Aspectele referitoare la determinarea finalitatii capetelor de cerere pentru a stabili taxa judiciara de timbru ce se datoreaza nu intra sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenta instantei de judecata învestite cu solutionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul cailor de atac prevazute de lege.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Dabb Consulting" - S.R.L. din Ciorogârla în Dosarul nr. 37.012/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila.

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a art. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de aceeasi autoare în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 9 aprilie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf