Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 192 din 2 aprilie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Ion Predescu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, exceptie ridicata de Costinel Cristian Militaru în Dosarul nr. 4.311/63/2012 al Tribunalului Dolj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 88D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, invoca cele retinute prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.051/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.311/63/2012, Tribunalul Dolj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011.

Exceptia a fost ridicata de Costinel Cristian Militaru cu prilejul solutionarii contestatiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) si art. 118 alin. (2) din Constitutie, întrucât instituie un regim juridic diferit, nejustificat, între cadrele militare, pe de o parte, si magistratii si consilierii de conturi, de cealalta parte, sub aspectul dreptului de a se bucura de pensie de serviciu, desi sunt supusi unui statut similar, ce implica riscuri si interdictii izvorâte din exercitarea activitatii profesionale. De asemenea, la fel ca si în cazul magistratilor, cadrele militare au un statut constitutional prevazut de art. 118 alin. (2) din Constitutie, statut dezvoltat prin lege organica. Totodata, sustine ca dispozitiile art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 si art. 19 din anexa nr. 3 la aceasta ordonanta sunt neconstitutionale prin raportare la prevederile art. 31 alin. (2) din Constitutie în masura în care veniturile realizate lunar în activitatea profesionala care au fost identificate de institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala în cadrul carora pensionarii si-au desfasurat activitatea nu sunt comunicate anterior revizuirii pensiei titularilor acestor drepturi. În acest sens, arata ca pensionarul trebuie sa aiba posibilitatea ca, înainte de recalcularea pensiei, sa cunoasca documentele doveditoare ale veniturilor realizate pentru a putea confirma sau infirma veridicitatea lor. De asemenea, sustine ca dispozitiile de lege criticate sunt contrare art. 47 alin. (2) din Constitutie, în masura în care prin sintagma "documentele doveditoare ale cuantumurilor venituri realizate lunar" nu sunt avute în vedere si statele de plata. În acest sens, arata ca autoritatile au procedat la revizuirea/recalcularea pensiei de serviciu pe baza unor adeverinte de venituri sau a unor situatii cu veniturile realizate lunar de pensionar, desi singurele documente doveditoare erau statele de plata.

Tribunalul Dolj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, precum si dispozitiile art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011.

Textele de lege criticate au urmatoarea redactare:

- Art. 1 din Legea nr. 119/2010: "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea;

d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;

e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;

f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;

g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;

h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.";

- Art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011: "(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, în vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala în cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.

(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pâna la data de 31 octombrie 2011.";

- Art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011: "Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza carora se determina punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala de catre centrele militare judetene/zonale/de sector sau de catre unitatile militare, institutiile ori structurile din care au facut parte beneficiarii pensionari, dupa caz."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste texte de lege sunt contrare urmatoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 118 alin. (2) potrivit caruia statutul cadrelor militare se stabileste prin lege organica, art. 31 alin. (1) privind dreptul la informatie si art. 47 alin. (2) referitor la dreptul la pensie.

Examinând criticile de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010, Curtea constata ca acestea vizeaza diferenta de tratament juridic instituita între diferitii titulari ai dreptului la pensia de serviciu sub aspectul dreptului de a mai beneficia în continuare de componenta necontributiva a acest tip de pensie dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010, respectiv diferenta dintre cadrele militare, pe de o parte, si magistrati ori consilierii de conturi, de cealalta parte. Motivând aceasta critica, autorul exceptiei arata ca, asemeni magistratilor, cadrele militare sunt supuse unor interdictii si riscuri ce izvorasc din activitatea profesionala si au un statut constitutional, întrucât art. 118 alin. (2) din Constitutie prevede ca statutul acestora se stabileste prin lege organica. Prin urmare, considera ca si în cazul cadrelor militare se impune pastrarea dreptului la pensie de serviciu.

Fata de aceste critici, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat ca dispozitiile art. 1 lit. a), b), d) - i) si art. 2 - 12 din Legea privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor sunt constitutionale, dar a retinut, în acelasi timp, neconstitutionalitatea dispozitiilor din aceeasi lege referitoare la recalcularea pensiilor de serviciu ale judecatorilor, procurorilor si judecatorilor, respectiv magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, în raport cu prevederile art. 124 alin. (3) si art. 132 alin. (1) din Constitutie. Motivând aceasta decizie, Curtea a aratat, în esenta, ca diferenta de tratament sub aspectul acordarii dreptului la pensie de serviciu izvoraste, în ceea ce îi priveste pe magistrati, din statutul constitutional al acestora. Curtea nu a avut însa în vedere simpla mentionare în Constitutie a magistratilor si nici nu s-a oprit doar la a invoca interdictiile, incompatibilitatile si riscurile pe care activitatea profesionala a acestora le presupune, ci si-a construit rationamentul pe faptul ca textul Legii fundamentale consacra în mod expres independenta judecatorilor, iar "stabilitatea financiara a magistratilor reprezinta una dintre garantiile independentei justitiei".

Prin Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, Curtea a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 în masura în care se aplica si consilierilor de conturi. În pronuntarea acestei concluzii, Curtea a avut în vedere ca "asimilarea consilierilor de conturi, sub aspectul incompatibilitatilor, cu magistratii este realizata printr-o norma de rang constitutional, aspect decisiv în analiza Curtii".

Or, Curtea constata ca, în ceea ce priveste cadrele militare nu se pot retine aceleasi concluzii, simpla prevedere prin Constitutie a faptului ca statutul acestora se stabileste prin lege organica neechivalând unei reglementari la nivel constitutional a acestei materii.

Este adevarat ca, anterior, prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, Curtea, având în vedere asemanarile dintre statutul magistratilor si al militarilor, a statuat ca aceste categorii de persoane trebuie sa fie supuse unui tratament identic sub aspectul acordarii pensiei de serviciu. Prin acea decizie, însa, Curtea nu a facut decât sa sublinieze ca, de vreme ce o categorie de persoane care, potrivit Constitutiei, nu era îndrituita sa beneficieze de pensia de serviciu - cadrele militare - beneficia totusi prin puterea legii de acest drept, cu atât mai mult se justifica acordarea acestei pensii magistratilor, pentru care Constitutia reprezenta un temei al acordarii acestui drept si care erau supusi unor interdictii, incompatibilitati si riscuri aferente activitatii profesionale, asemanator cadrelor militare. În contextul în care 10 ani mai târziu, prin Legea nr. 119/2010, legiuitorul a dispus însa eliminarea pensiilor de serviciu, instanta de contencios constitutional a constatat ca aceasta masura nu este neconstitutionala, exceptie facând situatia când însesi dispozitiile Legii fundamentale reprezentau temeiul acordarii acestui tip de pensie.

Asa fiind, cele retinute prin deciziile nr. 20/2000 si nr. 873/2010 nu sunt contradictorii, solutiile diferite privind tratamentul aplicabil magistratilor si cadrelor militare fiind justificate de situatiile diferite avute în vedere de instanta de contencios constitutional cu prilejul pronuntarii celor doua decizii.

Prin urmare, Curtea constata ca dispozitiile art. 1 din Legea nr. 119/2010 nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 118 alin. (2) din Constitutie, cele retinute prin Decizia nr. 873/2010 pastrându-si valabilitatea si în prezenta cauza.

Cât priveste criticile de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 si celor ale art. 19 din anexa nr. 3 la aceasta ordonanta, Curtea retine ca acestea au în vedere faptul ca documentele doveditoare ale veniturilor folosite pentru stabilirea pensiei nu sunt comunicate în primul rând pensionarilor pentru a le putea verifica, dar si faptul ca, în practica, au fost folosite alte documente decât statele de plata pentru a dovedi aceste venituri.

În ceea ce priveste prima critica, Curtea retine ca dispozitiile de lege criticate instituie obligatia pentru institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala de a pune la dispozitia caselor de pensii a datelor necesare pentru stabilirea veniturilor ce trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei cadrelor militare, potrivit principiului contributivitatii. Aceasta obligatie a fost prevazuta tocmai pentru a evita situatia creata dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010 si a Hotarârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010, când nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane din cauza ca acestea nu au avut acces la aceste documente, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie, în sensul ca, pentru cei care nu au prezentat acte care sa dovedeasca veniturile obtinute, în functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie. Prin urmare, obligatia furnizarii acestor documente a fost data în sarcina institutiilor mai sus amintite, care detineau actele doveditoare ale veniturilor realizate de-a lungul activitatii profesionale, si este circumscrisa procedurii de revizuire a pensiilor, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011.

O atare procedura nu poate fi interpretata, însa, ca reprezentând o piedica pentru persoana interesata de a solicita institutiilor în care si-a desfasurat activitatea date care privesc situatia sa personala. În plus, corectitudinea datelor avute în vedere în procesul de revizuire a pensiei poate fi verificata si contestata ulterior stabilirii pensiei revizuite la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Român de Informatii, dupa caz, si apoi în justitie, dupa cum dispune art. 22 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011.

În sfârsit, referitor la critica privind actele doveditoare ce sunt avute în vedere la stabilirea pensiei, Curtea retine ca dispozitiile art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 nu disting între natura documentelor care fac dovada veniturilor realizate de cadrele militare în activitatea profesionala. Asa fiind, aspectele învederate de autorul exceptiei vizeaza, în realitate, probleme de aplicare a legii, ce revin competentei instantei de judecata, iar nu celei de contencios constitutional.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Costinel Cristian Militaru în Dosarul nr. 4.311/63/2012 al Tribunalului Dolj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale si constata ca dispozitiile art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Dolj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale care a sesizat Curtea Constitutionala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 2 aprilie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf