Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 19 din 22 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, precum si ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeasi ordonanta de urgenta

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Benke Karoly - magistrat-asistent-sef

Cu participarea, în sedinta publica din 17 ianuarie 2013, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, exceptie ridicata de Municipiul Slobozia, prin primar, în Dosarul nr. 5.946/98/2010 al Curtii de Apel Galati - Sectia de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 976D/2012.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 17 ianuarie 2013, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, când Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a dispus amânarea pronuntarii pentru data de 22 ianuarie 2013, data la care a pronuntat prezenta decizie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.946/98/2010, Curtea de Apel Galati - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, exceptie ridicata de Municipiul Slobozia, prin primar, într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii privind obligarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor - "Româniafilm" (denumita, în continuare, R.A.D.E.F. - "Româniafilm") la încheierea protocolului prevazut de dispozitiile articolului unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, referitor la trecerea în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale a unor sali si gradini de spectacol cinematografic.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invoca atât motive de neconstitutionalitate extrinseca, raportate la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie si ale art. 61 alin. (1), cât si motive de neconstitutionalitate intrinseca, prin invocarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4).

În ceea ce priveste motivele de neconstitutionalitate extrinseca, autorul exceptiei arata ca argumentele prezentate în preambulul ordonantei de urgenta criticate nu reflecta existenta unor situatii extraordinare la data emiterii acesteia, astfel încât necesitatea si urgenta reglementarii acestor situatii sa nu poata fi amânata, în vederea reglementarii pe calea procedurii obisnuite de legiferare. Dimpotriva, expunerea de motive a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 reflecta mai degraba aspecte ce tin de oportunitatea si/sau utilitatea reglementarii, raportate la faptul ca autoritatile administratiei publice locale nu au întreprins masurile legale si procedurale pentru preluarea cinematografelor în domeniul public al acestora.

Or, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, invocarea expresa a elementului de oportunitate, "prin definitie de natura subiectiva, caruia i se confera o eficienta contributiva determinanta a urgentei, ceea ce, implicit, îl converteste în situatie extraordinara, impune concluzia ca aceasta nu are, în mod necesar si univoc, caracter obiectiv, ci poate da expresie si unor factori subiectivi, de oportunitate, în a caror considerare, de altfel, reglementarea în cauza a fost adoptata pe calea ordonantei".

În opinia autorului exceptiei, sustinerile Guvernului, cuprinse în preambulul ordonantei de urgenta criticate, referitoare la "situatia administrativa si juridica incerta" a imobilelor ce fac obiectul de reglementare a actului normativ criticat, nu este reala, dat fiind faptul ca tot Guvernul, în cuprinsul art. 1 al aceluiasi act normativ, arata ca acele imobile care nu au fost preluate în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se afla în domeniul privat al statului si în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm". În consecinta, "prejudiciile si consecintele negative imediate în ceea ce priveste asigurarea integritatii si exploatarii cinematografelor", respectiv "starea avansata de degradare", sau chiar "pericolul prabusirii", se datoreaza exclusiv managementului defectuos asigurat de mentionata regie autonoma, detinatoare a dreptului de administrare.

Astfel, în opinia autorului exceptiei, motivarea necesitatii emiterii ordonantei de urgenta criticate reprezinta, în fapt, o invocare a propriei culpe a Guvernului, pentru a justifica situatia extraordinara, precum si urgenta reglementarii.

Mai mult, atitudinea Guvernului este în totala contradictie cu vointa autoritatii legiuitoare, care a adoptat o masura legislativa (respectiv articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008), prin care a transferat autoritatilor administratiei publice locale dreptul de proprietate asupra salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, în vederea reabilitarii, dotarii si modernizarii acestora, în termen de 4 ani.

Se mai arata ca atât Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 1.505 din 7 aprilie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 17.758/3/2009, cât si Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 269 din 16 martie 2010, au statuat ca salile si gradinile de spectacol cinematografic au trecut, prin efectul legii, în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, indiferent de existenta sau inexistenta unui protocol de predare/primire.

Referitor la invocarea încalcarii dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Legea fundamentala, referitor la rolul Parlamentului, se arata ca masurile legislative instituite prin emiterea unei ordonante de urgenta nu pot fi opuse celor deja adoptate de Parlament, prin lege. Astfel, atributiile legislative delegate Guvernului nu se pot constitui în piedici împotriva punerii în aplicare a unui act de reglementare adoptat de catre puterea legiuitoare în exercitarea competentei sale primare de legiferare. Invoca, în acest sens, deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, nr. 842 din 2 iunie 2009, nr. 984 si nr. 989 din 30 iunie 2009.

În ceea ce priveste motivele de neconstitutionalitate intrinseca, relevate prin invocarea dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Constitutie, se arata ca principiul separatiei puterilor în stat presupune echilibru si colaborare între acestea, iar nu pozitii iremediabil antagonice. A accepta punctul de vedere contrar, în sensul ca Guvernul, prin adoptarea ordonantelor de urgenta, este legitimat din punct de vedere constitutional sa contracareze masurile legislative adoptate de Parlament, ar echivala cu transformarea competentei sale exceptionale de legiferare într-una generala, lucru de neadmis într-un stat de drept.

În subsidiar, se mai arata ca adoptarea Legii nr. 303/2008, prin care toate salile si gradinile de spectacol cinematografic, enumerate în anexa nr. 1 cuprinsa în Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, au trecut, prin efectul legii (fara a mai fi necesara o hotarâre de Guvern, asa cum prevedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia), din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm" în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective, a fost determinata de necesitatea urgentarii reformarii domeniului cinematografiei, fiind constatata ineficienta practica a modalitatii de realizare, prin hotarâre de Guvern, a transferului salilor si gradinilor de spectacol cinematografic.

În acest context, se mai arata ca, prin emiterea ordonantei de urgenta criticate, Guvernul încearca sa blocheze, prin exces de putere, aplicarea concreta a Legii nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, prin interzicerea încheierii protocoalelor de preluare efectiva în posesie a imobilelor respective, în scopul readucerii acestora în domeniul privat al statului, în vederea vânzarii catre entitatile private ce le detin în prezent în calitate de chirias sau de locatar.

Curtea de Apel Galati - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este întemeiata, fiind încalcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) si art. 61 alin. (1).

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. În acest sens arata ca, în realitate, criticile de neconstitutionalitate vizeaza aspecte de interpretare si aplicare a legii în vigoare de catre instanta de judecata, autorul exceptiei fiind nemultumit de refuzul "nejustificat" al R.A.D.E.F. - "Româniafilm" de a încheia protocolul de predare/primire al bunurilor la care face referire art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

În subsidiar, se apreciaza ca nu sunt întemeiate sustinerile referitoare la faptul ca scopul ordonantei de urgenta criticate ar fi fost acela de contracarare a unei masuri de politica legislativa adoptata de Parlament. Dimpotriva, adoptarea acestei ordonante de urgenta s-a impus ca urmare a realizarii doar partiale a masurilor impuse prin lege, în speta, art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, precum si a necesitatii adoptarii unor masuri legislative în vederea clarificarii regimului juridic al imobilelor ramase în domeniul privat al statului si în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm", dupa expirarea termenului de 6 luni în care se putea încheia protocolul de predare/primire între reprezentantul mandatat de regia autonoma si, respectiv, primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare.

Avocatul Poporului arata ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale. În acest sens, apreciaza ca emiterea ordonantei de urgenta criticate nu a fost motivata de necesitatea reglementarii într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit, ci, dimpotriva, de contracararea unei masuri de politica legislativa în domeniul cinematografiei adoptate de Parlament. Asa fiind, în conditiile în care legiuitorul primar a stabilit deja, prin Legea nr. 303/2008, lista salilor si gradinilor de spectacol cinematografic aflate în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm", Guvernul, prin interventia sa ulterioara, intra în conflict cu prevederile art. 61 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din încheierea de sesizare, îl reprezinta prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 25 mai 2011.

Analizând cererea de chemare în judecata si având în vedere continutul normativ al ordonantei de urgenta, Curtea retine, pe de o parte, ca litigiul de fond vizeaza imobilele prevazute la pozitiile nr. 82 si 83 din anexa nr. 1 care face parte integranta din ordonanta de urgenta criticata, iar, pe de alta parte, ca situatia juridica a acestora, precum si a tuturor imobilelor prevazute în anexa nr. 1 este reglementata prin art. 1 alin. (1) si (4) al aceluiasi act normativ. De asemenea, din motivarea autorului exceptiei rezulta ca acesta este nemultumit de ipoteza normativa a acelor dispozitii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 care se refera la imobilele nominalizate în cadrul anexei nr. 1 cuprinse în acelasi act normativ. În aceste conditii, Curtea constata ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, prevederi care vizeaza regimul juridic al imobilelor prevazute la anexa nr. 1 si, implicit, al celor de la pozitiile nr. 82 si 83 din actul normativ criticat. În consecinta, Curtea urmeaza a se pronunta asupra acestor dispozitii, care au urmatorul cuprins: "(1) Pentru salile si gradinile de spectacol cinematografic, împreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, prevazute în anexa nr. 1, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Româniafilm", începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu mai pot fi încheiate protocoale între primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Româniafilm", astfel cum prevad dispozitiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare. (...)

(4) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."

Textul de lege criticat face referire la prevederile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, care au urmatoarea redactare:

"5. Punerea în aplicare a dispozitiilor pct. 1 - 4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "România-Film", în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de catre consiliile locale respective prin hotarâre."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 61 alin. (1) referitor la rolul Parlamentului si art. 115 alin. (4) privind situatiile în care Guvernul are competenta de a emite ordonante de urgenta. De asemenea, desi autorul exceptiei nu mentioneaza în mod expres, din motivarea exceptiei rezulta ca acesta se refera si la încalcarea dispozitiilor art. 136 alin. (2) referitoare la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este întemeiata si urmeaza a fi admisa, pentru urmatoarele considerente:

I. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine, în esenta, ca imobilele vizate prin art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, cu referire la anexa nr. 1 cuprinsa în acelasi act normativ, au intrat în proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale în temeiul articolului unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008. În aceste conditii, includerea acelorasi imobile în domeniul privat al statului si în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm" echivaleaza, în opinia autorului exceptiei, cu contracararea masurilor legislative adoptate de Parlament, în speta articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008, transformând competenta exceptionala de legiferare pe care Guvernul o detine, prin intermediul ordonantelor de urgenta, într-una generala, lucru de neadmis într-un stat de drept.

În legatura cu regimul juridic al salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, Curtea retine ca imobilele cu destinatia de cinematografe au trecut în proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale locale si în administrarea consiliilor locale respective prin efectul Legii nr. 303/2008, iar protocolul de predare-primire care se încheia, punctual, pentru fiecare imobil în parte, între unitatea administrativ-teritoriala si administratorul R.A.D.E.F. - "Româniafilm" nu avea natura juridica a unui titlu de proprietate, fiind, asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii, modalitatea practica de preluare a acestor imobile.

În acest sens sunt si deciziile Curtii Constitutionale nr. 269 din 16 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010, nr. 980*) si nr. 981**) din 22 noiembrie 2012, nepublicate înca la data pronuntarii prezentei decizii prin care s-a statuat ca, în conformitate cu prevederile art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, salile si gradinile de spectacol cinematografic au trecut din domeniul privat al statului în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale. Mai mult, în legatura cu natura juridica a protocolului de predare/primire a imobilelor în cauza, reglementat prin dispozitiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a statuat, în deciziile mentionate, ca acesta reprezinta "modalitatea practica prin care unitatea administrativ-teritoriala preia în proprietate publica si spre administrare bunurile mobile si imobile prevazute la pct. 1 - 4 din actul normativ criticat", adica obligatia de predare a acestor imobile.

------------

*) Decizia nr. 980 din 22 noiembrie 2012 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 25 ianuarie 2013.

**) Decizia nr. 981 din 22 noiembrie 2012 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 25 ianuarie 2013.

 

II. În ceea ce priveste cadrul legal prin care au fost reglementate modalitatile de desfasurare a activitatilor din domeniul cinematografiei, în general, precum si administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale, în special, Curtea retine urmatoarele:

Initial, potrivit prevederilor art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 328/2006, salile si gradinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora, se aflau în proprietatea privata a statului si în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm".

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, legiuitorul a modificat Legea nr. 328/2006 si a instituit posibilitatea trecerii, prin hotarâre a Guvernului, a imobilelor cu destinatia de cinematografe din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm" în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si în administrarea autoritatilor publice locale.

Ulterior a fost adoptata Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prin care s-a prevazut, în articolul unic pct. 8, ca salile si gradinile de spectacol cinematografic, prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm", împreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orasenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si în administrarea consiliilor locale respective. Curtea Constitutionala, în jurisprudenta sa, s-a pronuntat asupra acestei modalitati de trecere a bunurilor imobile respective în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, statuând ca aceasta s-a facut prin efectul legii, ca mod de dobândire a proprietatii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 269 din 16 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010).

Dar, potrivit acelorasi dispozitii legale, predarea imobilelor se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea R.A.D.E.F. - "Româniafilm" în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2008, si aprobat de catre consiliile locale respective prin hotarâre.

În acest context legislativ, emiterea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, criticata în prezenta cauza, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 9 septembrie 2011, este de natura sa creeze un climat de instabilitate juridica, care genereaza o stare de incertitudine în privinta subiectelor de drept vizate de aceste masuri legislative.

Curtea constata ca emiterea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, fara a tine seama de efectele juridice deja produse de reglementarea anterioara, respectiv Legea nr. 303/2008, si fara respectarea regimului juridic al proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, în general, precum si a procedurii de trecere din domeniul public al acestora în domeniul public al statului, astfel cum este reglementata prin prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, în special, obligatie care incumba si legiuitorului delegat, înfrânge principiul securitatii raporturilor juridice civile, ca urmare a lipsei de coerenta, claritate si previzibilitate a normei legale, în conditiile existentei unor solutii legislative contradictorii.

În acord cu jurisprudenta sa (a se vedea, în acest sens, deciziile nr. 980 si nr. 981 din 22 noiembrie 2012, nepublicate la data pronuntarii prezentei decizii), Curtea retine ca principiul securitatii raporturilor juridice civile constituie o dimensiune fundamentala a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat în mod expres prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala.

Cu privire la acest aspect, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca principiul securitatii raporturilor juridice decurge implicit din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si constituie unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept. În acest sens sunt hotarârile din 20 octombrie 2011 sau din 6 decembrie 2007, pronuntate în cauzele Nejdet Sahin si Perihan Sahin împotriva Turciei, paragraful 56, respectiv Beian împotriva României (nr. 1), paragraful 39. De asemenea, prin Hotarârea din 1 decembrie 2005, pronuntata în Cauza Paduraru împotriva României, (paragraful 92), instanta de la Strasbourg a statuat ca "(...) odata ce Statul adopta o solutie, aceasta trebuie sa fie pusa în aplicare cu claritate si coerenta rezonabile pentru a evita pe cât este posibil insecuritatea juridica si incertitudinea pentru subiectele de drept vizate de catre masurile de aplicare a acestei solutii."

În acest sens, Curtea constata ca, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, trecerea unui bun din proprietatea publica a unei unitati administrativ-teritoriale în proprietatea publica al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

Asadar, nerespectarea acestei proceduri legale este de natura sa contravina dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 136 alin. (2) referitoare la proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, si pe cale de consecinta, si dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept si alin. (5) referitor la obligativitatea respectarii Constitutiei si a legilor.

Prin urmare, Curtea constata ca, pentru considerentele retinute mai sus, prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate la pozitiile nr. 1 - 12, nr. 14 - 91, nr. 93 - 156 si nr. 158 - 166 din anexa nr. 1, care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, sunt neconstitutionale.

Asadar, neconstitutionalitatea astfel constatata se refera la imobilele mentionate în anexa nr. 1 din actul normativ criticat, iar nu si la anexa nr. 2.

Fata de cauza de neconstitutionalitate astfel retinuta, Curtea constata ca nu mai este cazul sa se examineze si celelalte motive de neconstitutionalitate invocate de catre autorul exceptiei.

III. De asemenea, Curtea constata ca, prin deciziile nr. 980 si nr. 981 din 22 noiembrie 2012, nepublicate la data pronuntarii prezentei decizii, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate în anexa nr. 1, pozitiile nr. 13, 92 si 157, astfel încât, cu privire la aceste prevederi legale, prezenta exceptie de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila.

IV. Tinând cont de dispozitiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în caz de admitere a exceptiei, Curtea este competenta sa se pronunte si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care în mod necesar si evident nu pot fi disociate prevederile mentionate în sesizare. Astfel de prevederi sunt cele ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, care reglementeaza trecerea din proprietatea privata a statului în proprietatea publica a statului si în administrarea R.A.D.E.F. - "Româniafilm" a imobilelor prevazute la pozitiile 134 - 166 din anexa nr. 1, care face parte integranta din aceeasi ordonanta de urgenta.

Prin urmare, Curtea constata ca cele retinute cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 sunt aplicabile mutatis mutandis si prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeasi ordonanta de urgenta.

V. Având în vedere inconsecventa reglementarii legale privind regimul juridic al bunurilor din domeniul cinematografiei, în general, precum si regimul juridic al bunurilor imobile - sali si gradini de spectacol cinematografic, prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, respectiv în anexa nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, si a bunurilor mobile aflate în inventarul salilor si al gradinilor de spectacol cinematografic, în special, Curtea constata ca este necesara elaborarea unei reglementari unitare în domeniu, care sa tina cont de toate actele normative emise anterior, precum si de jurisprudenta Curtii Constitutionale în aceasta materie (în acest sens, pe lânga prezenta decizie, a se vedea, cu titlu exemplificativ, deciziile nr. 227 din 13 martie 2007, nr. 847 din 8 iulie 2008, nr. 1.217 din 12 noiembrie 2008, nr. 269 din 16 martie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, nr. 605 din 14 august 2008, nr. 808 din 3 decembrie 2008, si, respectiv, nr. 265 din 23 aprilie 2010, precum si deciziile nr. 980 si nr. 981 din 22 noiembrie 2012, nepublicate înca la data pronuntarii prezentei decizii).

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Municipiul Slobozia, prin primar, în Dosarul nr. 5.946/98/2010 al Curtii de Apel Galati - Sectia de contencios administrativ si fiscal si constata ca prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate la pozitiile nr. 1 - 12, nr. 14 - 91, nr. 93 - 156 si nr. 158 - 166 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, precum si cele ale art. 1 alin. (2) din aceeasi ordonanta de urgenta sunt neconstitutionale.

2. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate la pozitiile nr. 13, nr. 92 si nr. 157 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011.

Definitiva si general obligatorie.

Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent-sef,
Benke Karoly
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf