Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 185 din 2 aprilie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Ion Predescu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Laurentia Morometescu în Dosarul nr. 14.343/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 34D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, invoca cele retinute de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 10/2013.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 10.022 din 14 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 14.343/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

Exceptia a fost ridicata de Laurentia Morometescu cu prilejul solutionarii unei contestatii la executare formulate de Ministerul Justitiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate sunt contrare principiului constitutional al egalitatii în drepturi a cetatenilor, întrucât creeaza un regim discriminatoriu, care favorizeaza institutiile publice, oferind o protectie sporita proprietatii private a acestora, în dauna altor subiecte de drept titulare de creante certe, lichide si exigibile.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, întrucât scopul instituirii cautiunii nu îsi regaseste ratiunea în cazul institutiilor si autoritatilor publice care nu se afla în încetare de plati, neexistând astfel riscul ca partea adversa sa nu poata obtine repararea daunelor din cauza insolvabilitatii beneficiarului suspendarii executarii silite. Prin urmare, tratamentul juridic diferit aplicat este justificat de situatia diferita în care se afla titularii cererilor de suspendare a executarii silite si nu afecteaza egalitatea de arme între partile litigante.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Textul de lege criticat are urmatoarea redactare:

Art. 7: "Cererile, indiferent de natura lor, formulate de institutiile si autoritatile publice în cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textul de lege criticat contravine art. 16 din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetatenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii textului de lege criticat în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Astfel, prin Decizia nr. 10 din 17 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013, Curtea a statuat ca "Principiul egalitatii în drepturi prevazut de Constitutie pentru cetateni nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati între cetateni si autoritatile publice. Asa fiind, nu se poate vorbi despre încalcarea principiului egalitatii decât atunci când se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, or, Curtea observa ca, în ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, se afla evident într-o situatie diferita.

Ca atare, scutirea creditorilor bugetari de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le îndeplinesc în vederea realizarii creantelor fiscale are o justificare obiectiva si rationala, autoritatile respective fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel ca ar fi absurd ca autoritatile în cauza sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget."

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Laurentia Morometescu în Dosarul nr. 14.343/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si constata ca dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila, care a sesizat Curtea Constitutionala, si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 2 aprilie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf