Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 183 din 2 aprilie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, exceptie ridicata de Catalin Marian Ghita în Dosarul nr. 3.072/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.597D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata si mentinerea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.072/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, exceptie ridicata de Catalin Marian Ghita cu prilejul solutionarii unei actiuni în contencios administrativ având ca obiect despagubiri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esenta, ca dispozitia legala criticata este neconstitutionala, întrucât aduce atingere art. 44 alin. (1) din Constitutie si art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Astfel, autorul sustine ca legiuitorul poate aprecia în functie de interesul comunitatii masurile de limitare a exercitiului dreptului de proprietate, dar acestea trebuie însa sa pastreze un echilibru just între exigentele interesului general al comunitatii si apararea drepturilor fundamentale ale individului.

Arata ca, în interpretarea Curtii de la Strasbourg, notiunea de "bun" înglobeaza orice interes patrimonial. Astfel, pe linia acestui rationament, arata ca un interes patrimonial intra sub protectia Conventiei atunci când titularul sau are un drept de despagubiri împotriva statului, chiar daca acest drept este "instaurat sub o forma foarte vaga", dar normele confera "în mod indubitabil o baza legala unei obligatii ce revenea statului". Mai mult, protectia Conventiei se extinde si asupra valorilor patrimoniale care dau subiectului de drept cel putin o speranta legitima de a obtine folosinta efectiva a unui drept de proprietate. Face referire la hotarârile din 22 iunie 2004 si 28 septembrie 2004 pronuntate în cauzele Broniowski împotriva Poloniei si Kopecky împotriva Slovaciei.

Mai sustine ca, în privinta bunurilor preluate de stat în perioada comunista, art. 44 din Constitutie nu garanteaza prin el însusi restituirea acestora. Totusi, odata adoptate, legile reparatorii - în mod evident - trebuie sa fie conforme cu Constitutia. Abundenta actelor normative în materie, emiterea lor succesiva în timp si tardiva, din punct de vedere al importantei problemei reglementate, caracterul partial si contradictoriu al solutiilor legislative în materia restituirii proprietatilor (în natura sau prin echivalent) a creat o problema de sistem, ce poate fi cu greu calificata ca neconstitutionala în contextul nostru constitutional si legislativ, dar excelent sesizata de Curtea de la Strasbourg ca afectând dreptul de proprietate ocrotit de art. 1 din Primul Protocol la Conventie. În acest sens, mentioneaza Hotarârea din 1 decembrie 2005 pronuntata în Cauza Paduraru împotriva României.

Autorul arata ca cele stabilite în Cauza Paduraru împotriva României sunt valabile si în ce priveste domeniul de aplicare al art. 44 din Constitutie la dispozitiile art. I din Legea nr. 117/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. De asemenea, Curtea de la Strasbourg a constatat încalcarea art. 1 din Primul Protocol la Conventie si prin faptul ca, desi Legea nr. 247/2005, care a modificat Legea nr. 10/2001, acorda persoanelor îndreptatite la restituire dreptul de a primi o despagubire, nu s-a reusit sa se acorde în mod efectiv aceste despagubiri (Hotarârea din 16 februarie 2006 pronuntata în Cauza Porteanu împotriva României).

Mai mult, semnalând o neconcordanta a acestei noi legislatii cu Conventia, Curtea a constatat ca aceasta nu ia în considerare prejudiciul suferit de catre persoanele care au fost private de bunurile lor, înainte de intrarea în vigoare a legii, din cauza absentei îndelungate a oricarei despagubiri. Aceasta mentiune din hotarâre poate fi un serios temei pentru a constata, pe plan intern, neconcordanta aceleiasi reglementari cu art. 44 din Constitutie.

Autorul exceptiei mai sustine ca, initial, sistarea emiterii titlurilor de despagubire s-a facut prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 pâna în septembrie 2012, iar ulterior, prin adoptarea art. I din Legea nr. 117/2012, pâna la 15 mai 2013, acest lucru conducând la neacordarea pe o perioada îndelungata, în raport cu dispozitiile Legii nr. 247/2005, a oricarei despagubiri, aspect ce poate fi un serios temei pentru a constata, pe plan intern, neconcordanta acestei reglementari cu art. 44 din Constitutie.

În consecinta, autorul sustine ca aceasta insecuritate juridica reprezentata de adoptarea actelor legislative succesive de prelungire a suspendarii si aplicarii Legii nr. 247/2005 sunt în contradictie cu art. 1 din Primul Protocol la Conventie si, pe cale de consecinta, si cu art. 44 din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca dispozitia legala criticata este constitutionala, ordonanta de urgenta fiind emisa datorita situatiilor ce impun interventia de urgenta, precum si pentru preîntâmpinarea pronuntarii unor hotarâri judecatoresti de obligare la plata unor despagubiri pentru care nu mai exista un mecanism legal de despagubire. De asemenea, ordonanta de urgenta criticata reprezinta o suspendare temporara în raport cu situatia determinata de contextul economic actual reprezentat de constrângerile bugetare si de riscul imposibilitatii mentinerii echilibrului bugetar. De asemenea, mentioneaza Decizia Curtii Constitutionale nr. 723 din 5 iulie 2012.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens face referire la deciziile nr. 760 din 20 septembrie 2012 si nr. 802 din 27 septembrie 2012, prin care Curtea a constatat constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate. Astfel, considera ca si în cazul de fata sunt aplicabile considerentele retinute în deciziile respective.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 15 martie 2012, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 6 iulie 2012. În realitate, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezulta ca obiect al acesteia în reprezinta articolul unic alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012, text de lege care are urmatorul cuprins: "(1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pâna la data de 15 mai 2013, emiterea titlurilor de despagubire, a titlurilor de conversie, precum si procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri, prevazute de titlul VII «Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv» din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor din Constitutie ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privata, precum si art. 1 privind protectia proprietatii din Primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra textului de lege criticat prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si europene, respectiv prin Decizia nr. 760 din 20 septembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 24 octombrie 2012, si Decizia nr. 802 din 27 septembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 24 octombrie 2012.

Cu acele prilejuri Curtea a retinut ca, în ceea ce priveste dreptul de proprietate, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca despagubirea recunoscuta printr-o decizie definitiva si executorie constituie un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale; neexecutarea platii într-un termen rezonabil constituie, deci, o atingere a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, ca si faptul ca lipsa de lichiditati nu poate justifica un asemenea comportament (hotarârile din 19 octombrie 2000 si 7 mai 2002, pronuntate în cauzele Ambruosi împotriva Italiei, paragraful 40, si Burdov împotriva Rusiei, paragraful 41).

Guvernul, prin adoptarea ordonantei de urgenta criticate, nu neaga însa existenta si întinderea despagubirilor constatate prin hotarâri judecatoresti si nu refuza punerea în aplicare a acestora. Masura criticata este mai degraba una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Conventiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constitutie, în contextul economic existent la data adoptarii, caracterizat de restrângeri de natura bugetara si de dificultati în mentinerea echilibrului bugetar.

De altfel, faptul ca, pâna la data de 15 mai 2013, se suspenda emiterea titlurilor de despagubire/conversie, precum si procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri, iar personalul din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor întocmeste si tine la zi evidenta dosarelor de despagubire, înregistreaza noi dosare de despagubiri, analizeaza documentatia existenta în aceste dosare în vederea solutionarii legale a cererilor de despagubire si ia masurile necesare în scopul inventarierii si arhivarii dosarelor de despagubire depuse de catre persoanele îndreptatite, releva atentia pe care legiuitorul delegat o acorda executarii întru totul a hotarârilor judecatoresti ce cad sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012.

Solutia legislativa criticata reprezinta o norma temporara (fiind luata pâna la data de 15 mai 2013) care nu aduce atingere însesi substantei dreptului la valorificarea titlurilor de despagubire, obligatia statului urmând a se executa dupa acest termen, prin aceasta titularul dreptului la despagubire nefiind nevoit sa suporte o sarcina excesiva si disproportionata, astfel cum sustine autorul exceptiei.

În concluzie, masurile stabilite prin actul normativ criticat sunt în acord cu dispozitiile constitutionale si conventionale referitoare la ocrotirea proprietatii, de vreme ce urmaresc un scop legitim - echilibrul bugetar al unui stat aflat în criza economica - si sunt proportionale, având în vedere marja mare de apreciere a statului în domeniul politicilor economice si sociale, precum si echilibrul realizat de catre stat prin masurile respective.

De altfel, Curtea constata ca ordonanta de urgenta criticata a fost adoptata în contextul implementarii hotarârii-pilot pronuntate de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului în Cauza Maria Atanasiu si altii împotriva României, fiind o masura temporara care va reglementa, pe lânga masurile privind reformarea legislatiei în domeniu, si modul în care va continua procesul de acordare a despagubirilor, de natura a oferi un remediu adecvat tuturor persoanelor afectate de legile de reparatie.

Se are în vedere astfel adoptarea unor masuri cu caracter general de natura a înlatura, pe viitor, disfunctionalitati ale mecanismului de restituire sau de despagubire si care sa poata conduce la realizarea efectiva a dreptului la restituire sau la despagubire, pastrând un just echilibru între diferitele interese în cauza. De altfel, instanta europeana a retinut în motivarea hotarârii-pilot pronuntate în Cauza Maria Atanasiu si altii împotriva României ca statului trebuie sa i se lase o marja larga de apreciere pentru a alege masurile destinate sa garanteze respectarea drepturilor patrimoniale sau sa reglementeze raporturile de proprietate din tara si pentru punerea lor în aplicare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa modifice jurisprudenta Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Catalin Marian Ghita în Dosarul nr. 3.072/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile articolului unic alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 2 aprilie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf