Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 18 din 22 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Victoria Beldean în Dosarul nr. 10.760/107/2011 al Curtii de Apel Cluj - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.366D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 24 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 10.760/107/2011, Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. Exceptia a fost ridicata de Victoria Beldean cu ocazia solutionarii recursului declarat de Casa Judeteana de Pensii Alba împotriva unei sentinte civile pronuntate de Tribunalul Alba într-o cauza având ca obiect "contestatie decizie de pensionare".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, deoarece încalca normele de tehnica legislativa care impun existenta unei congruente între motivele si scopul unui act normativ, pe de o parte, si între efectele juridice ale acestuia, pe de alta parte. De asemenea, arata ca, la finalul anului 2011, dupa finalizarea procesului de recalculare a pensiilor, exista o discrepanta majora între expunerea de motive si previziunea Guvernului, în sensul ca prin aceasta masura nu s-a realizat economia scontata de autoritati, la momentul edictarii acestei legi.

Apreciaza ca se aduce atingere si dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Constitutia României, întrucât recalcularea pensiilor speciale nu a fost o masura de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent, ci o masura profund pernicioasa pentru bugetul de stat.

În fine, în opinia autorului exceptiei, Legea nr. 119/2010 contravine dispozitiilor art. 20 din Constitutie, cu raportare la art. G pct. 2 din partea a V-a si art. 12 pct. 2 din partea a II-a a Cartei sociale europene revizuite, precum si art. 65 pct. 1 si 2 din partea a XI-a din Codul european de securitate sociala al Consiliului Europei, întrucât, în majoritatea cazurilor, în urma recalcularii pensiilor de serviciu, cuantumul ce a rezultat din aceasta operatiune nu este cel putin egal cu 40% din totalul câstigului anterior al beneficiarului pensiei. De asemenea, apreciaza ca sunt încalcate prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, dat fiind faptul ca dreptul de pensie, ca drept fundamental, este un "bun" în sensul acestei norme internationale, protejat în consecinta, si nu poate face obiect al unei deposedari totale sau partiale decât numai în conditiile si cazurile expres stipulate de norma mentionata.

Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, iar reglementarea de lege criticata nu contravine dispozitiilor constitutionale si internationale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, care au urmatorul cuprins:

"Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: [...]

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea;".

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca aceste prevederi legale contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 47 alin. (1) referitor la obligatia statului de a asigura un nivel de trai decent si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. G pct. 2 din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite si, în subsidiar, prevederile art. 12 pct. 2 din partea a II-a a aceleiasi carte, raportat la art. 65 pct. 1 si 2 din partea a XI-a din Codul european de securitate sociala al Consiliului Europei, precum si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca reglementarea legala criticata a mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si internationale invocate si în prezenta cauza.

În acest sens este Decizia nr. 904 din 25 octombrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2013, si Decizia nr. 966 din 20 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2013, prin care Curtea a statuat ca prevederile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 sunt constitutionale.

Astfel, fata de critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, justificata prin aceea ca exista o discrepanta evidenta între cele aratate în expunerea de motive a Legii nr. 119/2010 cu privire la situatia de criza care impune adoptarea sa si efectele reale ale acestui act normativ, prin deciziile amintite, Curtea a retinut ca norma constitutionala invocata instituie obligatia respectarii Constitutiei si a legilor.

Ca atare, nu se poate retine încalcarea acestui text constitutional, ci, mai degraba, "o previzionare inexacta a efectelor Legii nr. 119/2010, fapt care nu reprezinta, însa, un aspect de neconstitutionalitate".

De asemenea, referitor la înfrângerea art. 47 alin. (1) referitor la nivelul de trai decent, Curtea a constatat ca "aceste dispozitii constitutionale sunt lipsite de relevanta, întrucât dreptul la pensie vizeaza pensia obtinuta în sistemul general de pensionare, neexistând un drept constitutional la pensie speciala, deci la suplimentul financiar acordat de stat".

În fine, în ceea ce priveste sustinerile privind contrarietatea Legii nr. 119/2010 cu prevederile Cartii sociale europene revizuite si ale Codului european de securitate sociala al Consiliului Europei, motivate de o pretinsa nerespectare a cuantumurilor prestatiilor sociale aratate în aceste acte internationale, Curtea a retinut ca, "în sistemul public de pensii, întemeiat pe principiul contributivitatii, cuantumul pensiei este raportat nu doar la veniturile obtinute imediat înainte de deschiderea dreptului la pensie, ci la veniturile obtinute pe întreaga perioada de contributie. Prevederile internationale invocate nu stabilesc nici ele ca veniturile în functie de care se apreciaza cuantumul la pensie sunt numai acelea aferente ultimilor ani de contributie, astfel ca apar ca lipsite de temei criticile de neconstitutionalitate invocate".

În ceea ce priveste invocarea încalcarii prevederilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea a statuat ca partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata, potrivit interpretarii pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat-o acestui articol, în notiunea de "bun", ea reprezinta totusi, din aceasta perspectiva, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar eliminarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi*),

------------

*) A se vedea opinia separata formulata la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Victoria Beldean în Dosarul nr. 10.760/107/2011 al Curtii de Apel Cluj - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

 

*

 OPINIE SEPARATA

 

Socotim ca nu numai prevederile art. 1 lit. c) din Legea privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor sunt neconstitutionale, ci întreaga lege, întrucât încalca dispozitii si principii prevazute de Constitutia României. Nu vom repeta argumentele aduse solutiei de neconstitutionalitate privind pensiile magistratilor, ci ne vom opri în mod special asupra încalcarii art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Astfel, prevederile art. 1 - 5 si art. 12 din lege încalca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacra principiul neretroactivitatii legii.

Potrivit art. 15 alin. (2) din Constitutie, "legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile". Asadar, o lege se aplica, cum spune autorul sesizarii, situatiilor nascute numai dupa adoptarea ei, exercitându-si actiunea asupra faptelor care se vor produce ulterior intrarii sale în vigoare, nu si situatiilor anterioare, trecute (facto praeterita), cu toate efectele care s-au produs si se produc în timp, datorita situatiei create la acel moment. Or, aplicarea în timp a unei legi este guvernata de principiul neretroactivitatii legii noi. Pensiile speciale au fost stabilite, asadar, în baza legilor adoptate în domeniul pensiilor, pe anumite categorii socioprofesionale, si sunt derogatorii de la dreptul comun. Aceste legi se aplica situatiilor juridice constituite, modificate si stinse în temeiul reglementarilor lor, în baza carora s-au creat efecte juridice definitive, revenind statului obligatia de a executa în timp (obligatii succesive) plata pensiilor. Asadar, obligativitatea recalcularii tuturor pensiilor speciale acordate sub incidenta prevederilor legale anterioare prin intrarea în vigoare a Legii privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor este neconstitutionala.

Pensiile speciale care se afla în plata constituie drepturi câstigate ce nu pot fi recalculate în baza unei legi noi, neputând fi nici modificate, întrucât legea s-ar aplica retroactiv.

Pensiile militare de stat, pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, pensiile de serviciu ale judecatorilor, procurorilor, judecatorilor, respectiv magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular, pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari, pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor, pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil, navigant, profesionist din aviatia civila, pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi aflate în plata sunt stabilite sub imperiul legislatiei anterioare.

Asadar, prin aceasta lege are loc o modificare a regimului juridic al pensiilor speciale stabilite în baza legilor anterioare, ajungându-se sa se încalce chiar substanta dreptului la pensie.

În acest sens, prin Decizia nr. 375/2005 a Curtii Constitutionale s-a stabilit ca "noile reglementari nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv în privinta cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrarii lor în vigoare". În acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala si prin Decizia nr. 57/2006, care prevede ca "conditiile de exercitare a dreptului la pensie si la alte forme de asistenta sociala se stabilesc prin lege si, prin urmare, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislatia în materie si de a stabili data de la care opereaza recalcularea, însa orice prevedere noua poate fi aplicata numai de la data intrarii sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie".

De asemenea, prin Decizia nr. 120/2007, Curtea a retinut ca "operatiunea de recalculare priveste în mod inevitabil trecutul, pentru ca stagiul de cotizare a fost realizat în trecut, dar se efectueaza doar dupa data intrarii în vigoare a ordonantei si are efecte numai pentru viitor, pensia recalculata intrând în plata numai de la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezulta un cuantum mai mare al pensiei, se va plati acesta, iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilita si aflata în plata, fara a se aduce vreo atingere drepturilor legal câstigate anterior".

În concluzie, si numai sub acest aspect, având în vedere faptul ca actualele pensii speciale au fost legal stabilite si calculate în baza unor legi în vigoare la data respectiva, recalcularea lor duce la încalcarea principiului neretroactivitatii legii - regula imperativa - prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutia României.

 

Judecator,
prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf