Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 178 din 28 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata de Lucia Prusac în Dosarul nr. 4.008/40/2012 al Tribunalului Botosani - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.391D/2012.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Sentinta penala nr. 217 din 2 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.008/40/2012, Tribunalul Botosani - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Exceptia a fost ridicata de Lucia Prusac cu ocazia solutionarii unei plângeri formulate în temeiul art. 278 din Codul de procedura penala împotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior cu privire la plângerea împotriva unei ordonante de instituire a unui sechestru asigurator.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate încalca accesul liber la justitie, dreptul de proprietate privata si dreptul la mostenire, întrucât solutia de respingere dispusa de procurorul ierarhic superior cu privire la plângerea contra actelor procurorului, altele decât rezolutiile sau ordonantele de netrimitere în judecata, nu poate fi atacata în fata instantei de judecata.

Tribunalul Botosani - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 62/2012, nr. 479/2012, nr. 563/2012 si nr. 564/2012.

Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 62/2012, nr. 231/2012, nr. 233/2012, nr. 479/2012, nr. 525/2012, nr. 563/2012 si nr. 564/2012, în sensul ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit actului de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, prin care au fost introduse dispozitiile art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala. Prin urmare, Curtea se va pronunta asupra acestui din urma text de lege, care are urmatorul cuprins: "Plângerea formulata împotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior este inadmisibila."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 44 alin. (1), (2) si (8) referitor la dreptul de proprietate privata si ale art. 46 privind dreptul la mostenire.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederile art. 21 din Constitutie, invocate si în prezenta cauza, si fata de critici identice. Astfel, prin Decizia nr. 1.025 din 29 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2013, Curtea a respins, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate, retinând ca posibilitatea formularii plângerii împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta la procurorul ierarhic superior, conform prevederilor art. 278 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala, constituie o garantie procesuala, iar ramânerea definitiva a solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit art. 278 alin. 2^1, introdus în Codul de procedura penala prin Legea nr. 202/2010, are ca scop asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor penale, nereprezentând un impediment în calea liberului acces la justitie. În acest sens, Curtea a statuat ca, în faza de urmarire penala, legiuitorul poate opta atât pentru instituirea, cât si pentru eliminarea unor garantii procesuale, precum cea din speta, cu conditia ca actele organelor de urmarire penala sa poata fi cenzurate de instanta de judecata. Or, în cazul de fata, ramânerea definitiva a solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, nu înlatura dreptul partii interesante de a formula plângere, în conditiile art. 278^1 alin. 1, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei de clasare si nici dreptul de a beneficia de garantiile procesuale care însotesc faza judecatii propriu-zise si de caile de atac prevazute de lege în cazul trimiterii în judecata.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin decizia mai sus mentionata, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

Prevederile art. 44 alin. (1), (2) si (8) si ale art. 46 din Legea fundamentala nu sunt aplicabile în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Lucia Prusac în Dosarul nr. 4.008/40/2012 al Tribunalului Botosani - Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Botosani - Sectia penala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 28 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf