Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 173 din 28 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicata de Constantin Catalin Anita în Dosarul nr. 14.769/245/2012 al Judecatoriei Iasi - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.316D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 14.769/245/2012, Judecatoria Iasi - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Exceptia a fost ridicata de Constantin Catalin Anita cu ocazia solutionarii contestatiei împotriva unei încheieri a judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 încalca prevederile constitutionale ale art. 24 privind dreptul la aparare si prevederile art. 6 paragraful 3 lit. c) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la dreptul acuzatului de a se apara el însusi sau de a fi asistat de un aparator ales de el si, daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, de a putea fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer, întrucât nu asigura asistarea de catre un avocat din oficiu în fata comisiei de disciplina si a judecatorului delegat.

De asemenea, considera ca dispozitiile art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 aduc atingere prezumtiei de nevinovatie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie si art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece sanctiunile aplicate de catre comisia de disciplina din cadrul locului de detinere sunt puse în executare mai înainte de a ramâne definitive. În fine, sustine ca dispozitiile art. 74 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 încalca prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 129 referitor la folosirea cailor de atac, întrucât hotarârea judecatoriei nu este supusa niciunei cai de atac.

Judecatoria Iasi - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 463/2007 si nr. 474/2011.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.114/2008 si nr. 474/2011, în sensul ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006. Alineatul (2) al art. 73 din Legea nr. 275/2006 a fost modificat prin Legea nr. 83/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 19 mai 2010. Textele de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 73 alin. (2): "Comisia de disciplina este formata din directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, în calitate de presedinte, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala si un supraveghetor ales anual de ceilalti supraveghetori, în calitate de membri.";

- Art. 74 alin. (2), (7) si (8): "(2) Persoana condamnata este ascultata la locul de detinere, în mod obligatoriu, la judecarea plângerii.

[...] (7) Plângerea formulata conform alin. (1) si contestatia introdusa potrivit alin. (5) nu suspenda executarea sanctiunilor disciplinare, cu exceptia celei prevazute în art. 71 alin. (1) lit. f).

(8) Hotarârea judecatoriei este definitiva."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 23 alin. (11) referitor la prezumtia de nevinovatie, ale art. 24 privind dreptul la aparare si ale art. 129 referitor la folosirea cailor de atac, precum si a prevederilor art. 6 paragraful 2 si paragraful 3 lit. c) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind prezumtia de nevinovatie si dreptul acuzatului de a se apara el însusi sau de a fi asistat de un aparator ales de el si, daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, de a putea fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 73 si 74 din Legea nr. 275/2006 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, invocate si în prezenta cauza, si fata de critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 462 din 15 mai 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2007, si Decizia nr. 474 din 12 aprilie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 16 iunie 2011, Curtea a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate, retinând ca dispozitiile de lege criticate se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, si anume fazei de executare, si reglementeaza cu privire la plângerea împotriva hotarârii comisiei de disciplina. Prin urmare, cadrul general de reglementare vizeaza o activitate ulterioara fazei de judecata în care s-a stabilit existenta vinovatiei în materie penala. Asa fiind, aspectele criticate de autorul exceptiei excedeaza procedurii penale speciale care guverneaza numai fazele de urmarire penala si de judecata, deoarece situatia juridica a condamnatului nu este identica cu cea a faptuitorului, învinuitului ori cu cea a inculpatului.

Curtea a constatat ca art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 se refera la masurile disciplinare si la plângerea împotriva acestora, care, spre deosebire de caile procesuale de atac în materie penala caracterizate prin efectul suspensiv, au cu totul alt regim. De aceea, legiuitorul, în considerarea acestor diferente, poate reglementa o procedura speciala referitoare la executarea pedepselor, care nu mai poate pune în discutie principiul referitor la prezumtia de nevinovatie.

Cu acelasi prilej, Curtea a retinut ca nu poate fi primita nici critica referitoare la încalcarea liberului acces la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie. În acest sens s-a pronuntat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului prin Decizia din 23 septembrie 2004, în Cauza Pilla contra Italiei, când a decis ca, în masura în care cererile reclamantului se refera la executarea pedepselor, art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la dreptul la un proces echitabil este inaplicabil unei proceduri ce priveste executarea unei pedepse.

În plus, niciuna dintre prevederile contestate de autor nu suprima dreptul la aparare, în sensul consfintit de art. 24 din Legea fundamentala. Astfel, nimic nu îl opreste pe condamnat sa îsi angajeze un avocat pe tot cursul procesului ce vizeaza aspecte referitoare la executarea pedepsei. Împrejurarea ca acesta este privat de libertate ca urmare a unei condamnari definitive nu este de natura a atrage aplicabilitatea dispozitiilor legale referitoare la asistenta juridica obligatorie.

În acelasi sens sunt si Decizia nr. 496 din 19 aprilie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 14 iulie 2011, Decizia nr. 686 din 31 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 26 august 2011, si Decizia nr. 173 din 6 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 11 aprilie 2012.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin deciziile mai sus mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Constantin Catalin Anita în Dosarul nr. 14.769/245/2012 al Judecatoriei Iasi - Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Iasi - Sectia penala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 28 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf