Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 172 din 28 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicata de Cristian Florin Ciobanu în Dosarul nr. 493/175/2012 al Judecatoriei Aiud si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.305D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca autorul exceptiei a depus la dosar note scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 8 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 493/175/2012, Judecatoria Aiud a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Exceptia a fost ridicata de Cristian Florin Ciobanu cu ocazia solutionarii contestatiei împotriva unei încheieri a judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 încalca egalitatea în drepturi, conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, dreptul la un proces echitabil, principiul legalitatii pedepsei si dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori, întrucât din comisia care aplica sanctiuni disciplinare persoanelor private de libertate, respectiv din cea care analizeaza oportunitatea liberarii conditionate fac parte persoane necalificate corespunzator, care nu au studii juridice, dar care, prin atributiile avute în sfera juridica, schimba destinul persoanelor condamnate. Considera ca doar specialistii în domeniul dreptului ar trebui sa emita hotarâri cu caracter sanctionator, având în vedere ca sanctiunile disciplinare pot avea ca efect amânarea liberarii conditionate.

Judecatoria Aiud apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei. Arata, în acest sens, ca hotarârile comisiei de disciplina sunt supuse controlului judecatoresc, iar liberarea conditionata este decisa tot de instanta de judecata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 68/2008, nr. 290/2010 si nr. 474/2011, în sensul ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, modificate prin Legea nr. 83/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 19 mai 2010. Textele de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 73 alin. (2) - (5): "(2) Comisia de disciplina este formata din directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, în calitate de presedinte, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala si un supraveghetor ales anual de ceilalti supraveghetori, în calitate de membri.

(3) Directorul penitenciarului desemneaza, în termen de 24 de ore de la sesizarea comisiei de disciplina, o persoana din cadrul personalului penitenciarului, alta decât un supraveghetor, sa efectueze cercetarea prealabila. În termen de 5 zile, persoana desemnata prezinta comisiei de disciplina rezultatele cercetarii prealabile.

(4) Comisia de disciplina, dupa ascultarea persoanei condamnate si a oricarei alte persoane care are cunostinta despre împrejurarile în care a fost savârsita fapta, aplica prin hotarâre scrisa una dintre sanctiunile disciplinare sau, dupa caz, claseaza dosarul de cercetare disciplinara.

(5) La stabilirea sanctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea abaterii, de persoana condamnatului, de abaterile disciplinare savârsite anterior, de atitudinea persoanei condamnate dupa savârsirea abaterii si în timpul procedurii disciplinare.";

- Art. 77 alin. (2) - (4): "(2) O comisie formata din director, directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala, consilierul de probatiune, medicul penitenciarului, un lucrator în cadrul serviciului productie, cu participarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în calitate de presedinte, propune liberarea conditionata tinând seama de fractiunea din pedeapsa efectiv executata si de partea din durata pedepsei care este considerata ca executata pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate si de eforturile acesteia pentru reintegrarea sociala, în special în cadrul activitatilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, al instruirii scolare si al formarii profesionale, de responsabilitatile încredintate, de recompensele acordate, de sanctiunile disciplinare aplicate si de antecedentele sale penale.

(3) Propunerea comisiei de admitere a liberarii conditionate, cuprinsa într-un proces-verbal motivat, împreuna cu documentele care atesta mentiunile cuprinse în procesul-verbal, se înainteaza judecatoriei în a carei circumscriptie se afla locul de detinere si se comunica persoanei condamnate.

(4) În cazul în care comisia constata ca persoana condamnata nu întruneste conditiile pentru a fi liberata conditionat, în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (3) fixeaza un termen pentru reexaminarea situatiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an. Totodata, comisia comunica procesul-verbal persoanei condamnate si îi aduce la cunostinta acesteia, sub semnatura, ca se poate adresa direct instantei cu cerere de liberare conditionata."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si ale art. 124 privind înfaptuirea justitiei, precum si ale art. 20 alin. (2) referitor la preeminenta tratatelor internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 7 privind legalitatea pedepsei din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale art. 4 referitor la dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori din Protocolul nr. 7 la Conventie si ale art. 14 privind dreptul la un proces echitabil din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 nu aduc nicio atingere prevederilor art. 16 din Constitutie. Astfel, textele de lege criticate, care reglementeaza componenta comisiei de disciplina din cadrul penitenciarului si procedura disciplinara, respectiv componenta comisiei care propune liberarea conditionata si procedura de acordare a acesteia, se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, si anume fazei de executare. Prin urmare, cadrul de reglementare vizeaza o activitate ulterioara fazei de judecata în care s-a stabilit existenta vinovatiei în materie penala. Asa fiind, aspectele criticate de autorul exceptiei excedeaza procedurii penale speciale care guverneaza numai fazele de urmarire penala si de judecata, deoarece situatia juridica a condamnatului nu este identica cu cea a faptuitorului, învinuitului ori cu cea a inculpatului. Curtea a statuat în repetate rânduri, în jurisprudenta sa, ca principiul egalitatii în drepturi nu înseamna uniformitate, astfel ca, daca la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit.

Dispozitiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 din Constitutie ce consacra unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei, atât timp cât regulile pe care le instituie se aplica în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatii identice sau similare.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare, prin textele de lege ce fac obiectul exceptiei, a art. 53 din Legea fundamentala, aceasta nu poate fi retinuta, prevederile constitutionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care exista o restrângere a exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, restrângere care, însa, nu s-a constatat.

În fine, referitor la invocarea, ca temei al exceptiei de neconstitutionalitate, a prevederilor art. 6 si 7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conventie si ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, Curtea constata ca acestea nu sunt incidente în cauza, întrucât ipoteza normativa a acestora nu are aplicabilitate cu privire la faza executarii pedepsei.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Cristian Florin Ciobanu în Dosarul nr. 493/175/2012 al Judecatoriei Aiud si constata ca dispozitiile art. 73 alin. (2) - (5) si art. 77 alin. (2) - (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Aiud si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 28 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf