Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 171 din 19 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, exceptie ridicata de Cristina Ivan în Dosarul nr. 24.122/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 92D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca partea Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti a depus la dosar note scrise prin care solicita respingerea, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, arata ca indemnizatia pentru cresterea copilului nu reprezinta un drept constitutional, fiind instituita de legiuitor ca o masura de sprijin pentru familia în care se nasc unul sau mai multi copii.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 5.368 din 21 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 24.122/3/2012, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Exceptia a fost ridicata de Cristina Ivan cu ocazia solutionarii actiunii în contencios administrativ si fiscal formulate în contradictoriu cu Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, într-o cauza având ca obiect anulare act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 sunt destinate cresterii copiilor, asadar reprezinta un drept care se raporteaza la interesul superior al acestora, deci al fiecaruia dintre copiii nascuti din sarcini gemelare sau multiple. În acest context, arata ca dupa nasterea celor doi copii ai sai, proveniti dintr-o sarcina gemelara, a depus la Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale Bucuresti cerere pentru acordarea indemnizatiilor de crestere a copiilor, pentru o perioada de 1 an. În timp ce pentru primul copil s-a acordat o indemnizatie de crestere în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nasterii, pentru cel de-al doilea copil s-a acordat, în mod gresit, în opinia autorului exceptiei, o indemnizatie de 600 de lei.

În acest context, arata ca, potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, "cuantumul indemnizatiilor lunare prevazute la art. 2 alin. (2) - (4) se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere". Aceasta nu înseamna însa ca indemnizatia pentru al doilea copil provenit dintr-o sarcina gemelara este de 600 de lei, deoarece, daca aceasta ar fi fost vointa legiuitorului, textul ar fi prevazut ca "cuantumul indemnizatiilor lunare pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, este de 600 lei", ceea ce, în opinia autoarei exceptiei ar fi neconstitutional, ambii copii trebuind sa beneficieze de acelasi cuantum al indemnizatiei.

Asa fiind, apreciaza ca, în masura în care textul art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 se interpreteaza în sensul ca pentru cel de-al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara cuantumul indemnizatiei lunare este de 600 de lei, acest text de lege este neconstitutional si discriminatoriu, fiind în contradictie cu art. 16 din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este întemeiata. Instanta considera ca art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 este neconstitutional în masura în care se interpreteaza ca începând cu al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipla, indemnizatia de crestere se majoreaza cu un anumit cuantum, fara ca toti copiii sa beneficieze de aceeasi indemnizatie, întrucât se creeaza o situatie discriminatorie între copiii nascuti dintr-o sarcina multipla si cei nascuti dintr-o sarcina simpla, fiind încalcate dispozitiile art. 16 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, ordonanta de urgenta aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011.

Textul de lege criticat a fost modificat prin art. IV pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011.

Având în vedere însa ca aplicabile în cauza concreta dedusa judecatii si care îsi produc efectele fata de autorul exceptiei de neconstitutionalitate sunt prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, în forma lor initiala, anterior modificarii acestora prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011, în conformitate cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmeaza sa examineze constitutionalitatea acestui text de lege, care are urmatorul continut: "Cuantumul indemnizatiilor lunare prevazute la art. 2 alin. (2) - (4) se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care prevad ca "Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca neconstitutionalitatea art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 a fost invocata din perspectiva cuantumului acordat pentru cel de-al doilea copil provenit dintr-o sarcina gemelara (multipla). Astfel, autorul exceptiei sustine ca prin stabilirea unui cuantum de 600 de lei pentru al doilea copil provenit dintr-o sarcina gemelara s-a creat o discriminare între acest copil si ceilalti copii, întrucât prin lege s-a stabilit un cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nasterii pentru orice copil.

Analizând critica de neconstitutionalitate, Curtea apreciaza ca un prim aspect care trebuie evidentiat este acela ca indemnizatia pentru cresterea copiilor reprezinta o prestatie minimala de asistenta sociala cu caracter universal, care nu este supusa sistemului contributiv, ci se constituie într-o modalitate de sustinere a familiei ori a persoanelor ce iau în plasament sau adopta copii, iar nu ca o masura de protectie a copilului, ca sa se poata pune problema unei discriminari în situatia scaderii cuantumului pentru al doilea si/sau urmatorii copii nascuti din sarcini multiple în aceeasi familie.

Nu se poate acorda, deci, o alta indemnizatie pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina multipla, începând cu cel de-al doilea, dat fiind ca indemnizatia se acorda raportat la nastere, iar nu la numarul de copii rezultati din aceasta. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizata, de exemplu, în Decizia nr. 937 din 19 decembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2007, prin care Curtea a statuat ca "apare ca fireasca acordarea unei singure indemnizatii lunare, indiferent de numarul de copii rezultati în urma unei nasteri, întrucât aceasta este aferenta concediului pentru cresterea copilului, de care persoana îndreptatita beneficiaza în conditiile prezentei ordonante de urgenta".

De asemenea, prin Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iulie 2011, Curtea a retinut ca dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului nu este un drept constitutional, ci constituie una dintre masurile de protectie sociala instituite de stat prin lege în virtutea rolului de stat social, dar nenominalizate expres în Constitutie. Caracteristic unui astfel de drept este ca legiuitorul este liber sa aleaga, în functie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmarite si de necesitatea îndeplinirii si a altor obligatii ale statului consacrate deopotriva la nivel constitutional, care sunt masurile prin care va asigura cetatenilor un nivel de trai decent si sa stabileasca conditiile si limitele acordarii lor.

Totodata, prin Decizia nr. 455 din 12 aprilie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 2 iunie 2011, Curtea a statuat ca "indemnizatia pentru cresterea copilului constituie o masura concreta de protectie sociala, fiind dreptul exclusiv al legiuitorului sa stabileasca modalitatea de acordare a acesteia, fara a aduce atingere existentei dreptului în sine".

De altfel, Curtea retine ca scopul adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 a fost acela de a sustine familia în vederea cresterii copilului, indemnizatia nefiind un drept al copilului, ci al parintelui, suplinindu-se astfel veniturile pe care parintele nu le mai poate realiza din exercitarea unei profesii, pe durata concediului pentru cresterea copilului.

Fata de sustinerea autorului exceptiei ce vizeaza pretinsa discriminare între copii, Curtea constata faptul ca, potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, copiii beneficiaza, fara discriminare, de o alocatie lunara, ca forma de ocrotire din partea statului.

Având în vedere cele mentionate, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

În subsidiar, Curtea apreciaza ca aspectele criticate nu privesc o problema de control al constitutionalitatii legii, ci de politica legislativa. Organul legislativ poate hotarî, în limitele prevazute în Constitutie, asupra continutului reglementarilor legale si oportunitatii adoptarii acestora. Asa fiind, Parlamentul, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constitutie, tinând seama de realitatile social-economice si demografice ale tarii, este singurul îndreptatit sa stabileasca acordarea unui alt cuantum reprezentând indemnizatia lunara.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, exceptie ridicata de Cristina Ivan în Dosarul nr. 24.122/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 19 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf