Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 170 din 19 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si ale art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Emeric Borbely în Dosarul nr. 2.116/96/2011 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 67D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în dosarele Curtii Constitutionale nr. 99D/2013 si nr. 100D/2013, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Iuliana Ciurezu în Dosarul nr. 4.940,1/120/2010 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila si de Ion Tanase în Dosarul nr. 5.152/120/2011 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se prezinta, pentru autorii exceptiei de neconstitutionalitate, avocatul Ioan Popescu, cu împuternicire avocatiala depusa la dosare. Lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în dosarele Curtii Constitutionale nr. 96D/2013 si nr. 97D/2013, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si ale art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Constanta Stoica în Dosarul nr. 6.726/83/2011 al Tribunalului Satu Mare - Sectia I civila si de Vasile Morar în Dosarul nr. 11.273/83/2010 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 67D/2013, nr. 96D/2013, nr. 97D/2013, nr. 99D/2013 si nr. 100D/2013, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 96D/2013, nr. 97D/2013, nr. 99D/2013 si nr. 100D/2013 la Dosarul nr. 67D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, care solicita admiterea acesteia. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 297/2012, prin care s-a constatat ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, în masura în care se aplica si consilierilor de conturi. Având în vedere apartenenta auditorilor publici externi la aceeasi categorie profesionala cu aceea a consilierilor de conturi, care îsi desfasoara activitatea în anumite conditii predeterminate, în circumstantele acelorasi incompatibilitati/interdictii si obligatii reglementate la nivel constitutional si legal, apreciaza ca un tratament juridic diferit ar înfrânge principiul constitutional al egalitatii în drepturi.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 23 ianuarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 2.116/96/2011 de Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia I civila, precum si prin încheierile din 23 ianuarie 2013, pronuntate în dosarele nr. 4.940,1/120/2010 si nr. 5.152/120/2011 de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Emeric Borbely, Iuliana Ciurezu si Ion Tanase, în cauze având ca obiect revizuirea pensiilor.

Prin încheierile din 30 si 31 ianuarie 2013, pronuntate în dosarele nr. 11.273/83/2010 si nr. 6.726/83/2011 de Tribunalul Satu Mare - Sectia I civila, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si ale art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Constanta Stoica si Vasile Morar, în cauze având ca obiect revizuirea pensiilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale în masura în care se aplica si auditorilor publici externi/controlorilor financiari, al caror statut reclama, sub aspectul modului de stabilire a cuantumului pensiei, acelasi tratament cu cel al consilierilor de conturi în privinta carora, prin Decizia nr. 297/2012, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 si art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010, în masura în care se aplica consilierilor de conturi.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, asimilarea dintre membrii Curtii de Conturi, consilieri de conturi si auditori publici externi este determinata de apartenenta la aceeasi categorie profesionala, care îsi desfasoara activitatea în anumite conditii predeterminate, în circumstantele acelorasi incompatibilitati/interdictii si obligatii reglementate la nivel constitutional si legal, aspecte ce reclama un tratament juridic identic, astfel încât un tratament juridic diferit ar înfrânge principiul constitutional al egalitatii în drepturi. Acestia apreciaza ca acordarea pensiei de serviciu si pentru auditorii publici externi este justificata si de faptul ca se încalca în mod grav principiul echilibrului între drepturile si obligatiile impuse prin actele normative. A priva auditorii publici externi de la o "compensare a lipsurilor, limitarilor si exigentelor impuse prin lege înseamna, de fapt, o atingere directa a principiului independentei si obiectivitatii în activitatea desfasurata, ceea ce ar putea avea efecte negative mai mari decât beneficiile obtinute prin anularea dreptului la pensia de serviciu".

Nu în ultimul rând, autorii criticii mentioneaza ca majoritatea auditorilor publici externi au renuntat la posibilele venituri obtinute din exercitarea altor profesii "în speranta legitima" a obtinerii unei "pensii de serviciu", care, în sensul larg al desfasurarii carierei, ar reprezenta o componenta salariala. Analizând "constitutionalitatea anularii pensiei de serviciu pentru auditorii publici externi", autorii exceptiei invoca o serie de decizii ale Curtii Constitutionale, precum deciziile nr. 20/2000, nr. 375/2005, nr. 57/2006, nr. 120/2007, nr. 991/2008, nr. 1.414/2009 si altele, prin care instanta de contencios constitutional a statuat ca acordarea pensiilor de serviciu este constitutionala. Prin Decizia nr. 871/2010, Curtea a stabilit, însa, ca acordarea pensiilor de serviciu este neconstitutionala, exceptie facând pensiile de serviciu ale magistratilor. Ca atare, neaplicarea aceluiasi tratament juridic auditorilor publici externi cu cel al consilierilor de conturi, "în sensul de a recunoaste pensia de serviciu, atât ca drept, cât si ca mod de stabilire", precum si diminuarea cuantumului pensiei de serviciu, prin recalculare si revizuire, conform Legii nr. 119/2010 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, doar pentru unele categorii socio-profesionale din cadrul aceleiasi institutii publice, în speta Curtea de Conturi, reprezinta o discriminare si aduce atingere principiului egalitatii în drepturi.

Instantele de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin deciziile nr. 297/2012 si nr. 871/2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie urmatoarele prevederi de lege:

- Art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, potrivit carora: "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: [...]

h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.";

- Art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, potrivit carora: "La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: [...]

j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009.";

- Art. 1 - 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, care au urmatorul cuprins:

- Art. 1: "(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, care au facut obiectul recalcularii conform prevederilor aceleiasi legi, se revizuiesc, din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii în evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonante de urgenta se platesc de la data de întâi a lunii urmatoare expirarii termenului de revizuire prevazut la alin. (1).

(3) Pensiile prevazute la alin. (1) pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, daca acesta depune la casa teritoriala de pensii, în termen de 20 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, noi acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decât cele existente la dosarul de pensie, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(4) Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se platesc de la data prevazuta la alin. (2), daca cererea de revizuire, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii în termenul prevazut la alin. (3).

(5) În situatia în care cererea, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii peste termenul prevazut la alin. (3), drepturile de pensie se vor plati începând cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de termenul prevazut la alin. (2).";

- Art. 2: "Pentru revizuirea pensiilor mentionate la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.";

- Art. 3: "Plata drepturilor restante, constând în diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat în urma recalcularii si cel obtinut în urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si pâna la data revizuirii potrivit prezentei ordonante de urgenta, se va realiza în termenele prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), dupa caz."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile legale criticate contravin principiului egalitatii în drepturi consacrat de art. 16 din Constitutia României, art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 1 din Protocolul nr. 12 la conventia mai sus amintita, intitulat "Interzicerea generala a discriminarii", precum si art. 21 intitulat "Nediscriminarea" al Titlului III din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile de lege criticate au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, din perspectiva unor critici similare.

Fata de critica formulata, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat ca eliminarea pensiilor de serviciu prevazute de art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 are în vedere pensiile de serviciu ale consilierilor de conturi, pe cele ale auditorilor publici externi si ale oricaror persoane care sunt salariati/membri în cadrul Curtii de Conturi. De asemenea, a retinut ca din personalul Curtii de Conturi fac parte atât consilierii de conturi, auditorii publici externi, personalul de specialitate, cât si ceilalti angajati ai acestei institutii, indiferent de statutul lor socio-profesional. În conformitate cu principiul accesorium sequitur principale, Curtea Constitutionala a aratat ca trebuie aplicat acelasi tratament juridic personalului asimilat magistratilor în privinta dreptului legal la pensie de serviciu cu personalul la care au fost asimilati, întrucât, altfel, s-ar ajunge la situatii inadmisibile, contrare art. 16 din Constitutie. În consecinta, prin decizia mentionata, Curtea a constatat constitutionalitatea eliminarii tuturor pensiilor de serviciu în raport cu criticile formulate.

Prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a constatat însa ca eliminarea pensiei de serviciu a judecatorilor, procurorilor si judecatorilor, respectiv a magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale este neconstitutionala, deoarece încalca principiul independentei justitiei, prevazut de art. 124 din Constitutie. Cu acest prilej, Curtea a retinut ca principiul independentei justitiei apara pensia de serviciu a magistratilor, ca parte integranta a stabilitatii financiare a acestora, în aceeasi masura cu care apara celelalte garantii ale acestui principiu.

Curtea a stabilit ca "statutul constitutional al magistratilor - statut dezvoltat prin lege organica si care cuprinde o serie de incompatibilitati si interdictii, precum si responsabilitatile si riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii - impune acordarea pensiei de serviciu ca o componenta a independentei justitiei, garantie a statului de drept, prevazut de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala".

Dupa pronuntarea acestei decizii, din punct de vedere constitutional s-a deschis posibilitatea de a aprecia daca exista o similitudine între statutul constitutional si legal al magistratilor si cel al altor categorii socio-profesionale, fapt ce le-ar îndritui pe acestea din urma sau pe unele dintre acestea la încasarea unei pensii de serviciu similar magistratilor. Asa fiind, prin Decizia nr. 1.283 din 29 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 22 noiembrie 2011, Curtea a analizat daca personalul Curtii de Conturi urmeaza sa beneficieze de acelasi tratament juridic, respectiv daca statutul acestuia reclama un tratament juridic identic cu cel al magistratilor în privinta pensiei de serviciu, statuând ca, în privinta auditorilor publici externi, considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 871 din 25 iunie 2010, cu corectivul adus prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, îsi mentin pe deplin valabilitatea.

Ulterior, prin Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, statuând ca aceste prevederi sunt neconstitutionale "în masura în care se aplica si consilierilor de conturi".

Cu acest prilej, Curtea a constatat ca asimilarea consilierilor de conturi, sub aspectul incompatibilitatilor, cu magistratii este realizata printr-o norma de rang constitutional, aspect decisiv în analiza Curtii, retinând totodata faptul ca "consilierii de conturi au atât o alta reglementare constitutionala si legala, cât si un statut juridic diferit în raport cu celelalte categorii de personal existente la nivelul Curtii de Conturi".

În concluzie, solutia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate nu s-a extins si cu privire la aceste din urma categorii de personal, Curtea neretinând existenta unei similitudini între statutul consilierilor de conturi si celelalte categorii de personal ale Curtii de Conturi, în speta fiind vorba despre calitatea de controlor financiar/auditor public extern al Curtii de Conturi.

În sensul celor mai sus amintite este Decizia nr. 900 din 25 octombrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013, prin care Curtea a respins, ca neîntemeiata, o exceptie de neconstitutionalitate cu un obiect identic si o critica similara celei formulate în speta de fata.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, prin Decizia nr. 486 din 10 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2012, Curtea a constatat ca exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi legale este neîntemeiata, deoarece acest act normativ cuprinde dispozitii de natura procedurala prin care statul reglementeaza procedura recalcularii pensiilor si modul de calcul al drepturilor de pensie, tinând cont de specificul situatiilor categoriilor socio-profesionale în cauza.

De asemenea, asa cum Curtea a constatat prin Decizia nr. 214 din 13 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, "un argument suplimentar în sensul conventionalitatii masurii de diminuare a pensiilor de serviciu îl constituie si Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronuntata în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar si Lucia Ghetu împotriva României, prin care s-a constatat ca masura de transformare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti în pensii contributive, în temeiul Legii nr. 119/2010, este conforma prevederilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, coroborat cu art. 14 din aceeasi conventie, chiar daca acest lucru a însemnat o scadere cu 70% a cuantumului pensiilor. Prin decizia mentionata, Curtea de la Strasbourg a preluat, astfel, rationamentul Curtii Constitutionale, statuând ca masura de reducere a pensiilor de serviciu este prevazuta de lege si constituie o modalitate de a echilibra bugetul si de a corecta diferentele existente între sistemele de pensie, iar aceste motive nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproportionate."

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si ale art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Emeric Borbely în Dosarul nr. 2.116/96/2011 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia I civila, de Iuliana Ciurezu si Ion Tanase în dosarele nr. 4.940,1/120/2010 si nr. 5.152/120/2011 ale Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila, precum si de catre Constanta Stoica si Vasile Morar în dosarele nr. 6.726/83/2011 si nr. 11.273/83/2010 ale Tribunalului Satu Mare - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 19 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf