Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 169 din 19 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Marcela Balan, Viorica Lucretia Puscau, Dorina Marisescu, Marius Izvernariu, Tinela Izvernariu, Simona Radu, Marcel Strachina si Relu Dracea în Dosarul nr. 1.326.1/30/2007* al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 51D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.326.1/30/2007*, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Marcela Balan, Viorica Lucretia Puscau, Dorina Marisescu, Marius Izvernariu, Tinela Izvernariu, Simona Radu, Marcel Strachina si Relu Dracea într-o cauza întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, ca prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sunt neconstitutionale, deoarece prin suspendarea cauzei sunt imposibile includerea creditorilor în masa credala si obtinerea unei hotarâri judecatoresti care sa stabileasca o creanta certa, lichida si exigibila si totodata îi împiedica sa obtina un titlu într-un termen rezonabil. În aceste conditii, nu mai exista posibilitatea reala de îndestulare a creantei, întrucât averea debitorului poate fi lichidata între timp. Acest fapt duce si la o discriminare în raport cu alte persoane care au beneficiat de astfel de despagubiri, desi s-au aflat în situatii similare.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale opineaza în sensul ca dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 si art. 21, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si art. 21 alin. (1) - (3) privind accesul liber la justitie. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil si art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu critici si prevederi constitutionale similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 842 din 11 octombrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 11 decembrie 2012.

Cu acel prilej, Curtea a observat ca masura stabilita prin textul de lege criticat se justifica prin natura speciala a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006, procedura care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, concursual si egalitar în care creditorii unui debitor comun sa îsi poata valorifica drepturile împotriva debitorului aflat în stare de insolventa.

În aceste conditii, existenta unor actiuni paralele cu procedura concursuala prevazuta de lege ar produce incertitudine cu privire la masa credala, fapt ce ar face imposibila evaluarea activului si pasivului averii debitorului, în vederea distribuirii rezultatului lichidarii.

Acest fapt nu poate fi privit ca reprezentând o piedica pentru creditori de a actiona în vederea realizarii drepturilor lor. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 85/2006, creditorii au posibilitatea ca, înscriind creantele pe care le au în tabelul creantelor împotriva debitorului, sa participe la procedura insolventei pentru acoperirea creantelor. În cazul salariatilor, drepturile acestora sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul/lichidatorul judiciar.

De asemenea, Curtea nu a retinut nici criticile de neconstitutionalitate privind încalcarea dreptului de acces liber la justitie si a dreptului la un proces echitabil. În acest sens, s-a avut în vedere ca, în cadrul procedurii insolventei, creditorii pot folosi toate mijloacele procedurale puse la dispozitie de lege pentru realizarea drepturilor lor. În legatura cu acestea, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are competenta exclusiva de a stabili procedura de judecata, iar situatia specifica avuta în vedere la reglementarea procedurii insolventei a justificat instituirea unor norme de procedura speciale. Acest fapt nu înseamna, însa, ca nu se asigura o garantie efectiva drepturilor creditorilor.

Totodata s-a aratat ca dreptul la actiune al creditorilor, suspendat prin dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006, nu dispare, el fiind conservat prin art. 40 din aceeasi lege, care prevede, de asemenea, suspendarea curgerii termenelor de prescriptie a actiunilor la care se refera textul de lege criticat. Aceste termene încep sa curga din nou în cazul respingerii sau închiderii procedurii insolventei în conditiile dispozitiilor legale referitoare la prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor, potrivit procedurii comune.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 16 din Constitutie, Curtea a constatat ca, în masura în care reglementarile deduse controlului se aplica tuturor celor aflati în situatia prevazuta în ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiata.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii:

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Marcela Balan, Viorica Lucretia Puscau, Dorina Marisescu, Marius Izvernariu, Tinela Izvernariu, Simona Radu, Marcel Strachina si Relu Dracea în Dosarul nr. 1.326.1/30/2007* al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 19 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf