Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 163 din 12 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (2) teza intai din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Benke Karoly - magistrat-asistent-sef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 55D/2013.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, doamna consilier Ecaterina Mirea, cu împuternicire depusa la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicita admiterea acesteia, astfel cum a fost formulata.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca textul legal criticat este constitutional numai în masura în care fostii judecatori ai Curtii Constitutionale nu sunt exclusi de la dreptul de a beneficia de pensie de serviciu daca îndeplinesc conditiile de pensionare la un moment ulterior încheierii mandatului.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Adresa nr. 502 din 21 ianuarie 2013, înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 317 din 23 ianuarie 2013, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 32 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat prevede pentru acordarea pensiei de serviciu doua conditii, si anume ca, pe de o parte, persoana în cauza "sa fi avut un mandat de judecator al instantei constitutionale", iar, pe de alta parte, sa fi îndeplinit conditiile de pensionare anterior sau în cursul exercitarii mandatului de judecator. Se apreciaza ca expresia "recalcularea pensiilor anterior stabilite" ar trebui sa vizeze si cazurile în care pensia de judecator al Curtii Constitutionale nu este pensia "initial stabilita", asadar în procesul de recalculare nu trebuie sa se distinga în functie de momentul stabilirii pensiei si nici în functie de momentul în care persoana îndreptatita solicita recalcularea pensiei în plata.

Se considera ca textul legal criticat creeaza un tratament juridic discriminatoriu între persoane aflate în aceeasi situatie juridica - judecatori ai Curtii Constitutionale -, întrucât exclude posibilitatea ca, "dupa o perioada de la încetarea mandatului", un judecator al Curtii Constitutionale sa dobândeasca o pensie alta decât cea prevazuta de art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 si "apoi solicita recalcularea dreptului sau la pensie ca pensie de serviciu cuvenita unui judecator al Curtii Constitutionale". Asadar, se apreciaza ca textul de lege criticat "poate fi constitutional în masura în care nu exclude posibilitatea recalcularii pensiei, indiferent de momentul stabilirii initiale a acesteia, dupa o perioada de timp de la încetarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale în conditiile în care persoana îndreptatita satisface cele doua exigente majore, respectiv sa fi avut un mandat de judecator al instantei constitutionale si existenta unei pensii anterior stabilite, de un alt tip".

În continuare, Avocatul Poporului concluzioneaza si considera ca "prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 sunt constitutionale în masura în care se întelege ca data stabilirii/recalcularii pensiei este ulterioara încetarii mandatului de judecator al Curtii Constitutionale, indiferent de data concreta la care judecatorul Curtii Constitutionale solicita stabilirea sau recalcularea drepturilor de pensie prevazute de acest text de lege, precum si de data acordarii pensiei initiale si de tipul acesteia".

În consecinta, Avocatul Poporului apreciaza ca "motivele invocate justifica solicitarea de a constata neconstitutionalitatea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, în raport de dispozitiile art. 16 din Constitutie".

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata ca pentru acordarea pensiei de serviciu prevazute de art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 este necesara îndeplinirea functiei de judecator al Curtii Constitutionale la data pensionarii. Prin urmare, daca la data pensionarii persoana nu îndeplineste aceasta functie, nu poate beneficia de pensie de serviciu. De aceea, prevederile legale criticate se aplica fara discriminare tuturor judecatorilor Curtii Constitutionale care îndeplinesc conditiile cerute de lege pentru acordarea pensiei.

Astfel, doar legiuitorul este acela care poate stabili, cu respectarea prevederilor Constitutiei, si o alta modalitate de calcul al pensiei judecatorilor Curtii Constitutionale, precum cea descrisa de Avocatul Poporului.

Se mai sustine ca, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, pensionarii se afla, în raport cu data pensionarii, în situatii obiectiv diferite, astfel încât textul criticat, prevazând ca judecatorii Curtii Constitutionale trebuie sa aiba aceasta calitate la data pensionarii, nu poate fi considerat ca fiind contrar principiului nediscriminarii.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 76 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala a solicitat informatii de la Casa Nationala de Pensii Publice cu privire la modul în care aceasta interpreteaza si aplica dispozitiile art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 cu referire speciala la judecatorii Curtii Constitutionale care au împlinit vârsta de pensionare dupa încetarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale.

Prin Adresa înregistrata la Curtea Constitutionala sub nr. 432 din 31 ianuarie 2013, Casa Nationala de Pensii Publice a aratat ca, potrivit art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, "au dreptul la pensie de serviciu persoanele care, la data pensionarii, îndeplinesc cumulativ:

- conditiile de pensionare prevazute de legea-cadru care reglementeaza conditiile de pensionare prevazute în sistemul public:

- calitatea de judecator al Curtii Constitutionale la data solicitarii pensiei de serviciu.

Afirmatiile de mai sus sunt sustinute de însusi textul articolului în discutie care reglementeaza printre altele si modul de calcul al pensiei de serviciu, respectiv "80% din indemnizatia lor bruta lunara", care nu poate fi alta decât cea pe care o încaseaza în luna pensionarii".

În consecinta, "acest articol se refera la acei judecatori ai Curtii Constitutionale care sunt în activitate la data solicitarii pensiei. Daca legiuitorul ar fi dorit acordarea pensiei si în situatia celor care si-au încetat mandatul, ar fi reglementat si baza de calcul care se utilizeaza la stabilirea pensiei.

Aceasta ultima categorie nemaiavând statutul de judecator al Curtii Constitutionale nu mai beneficiaza de indemnizatia proprie bruta lunara la care face trimitere teza întâi a art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, si, în consecinta, pensia de serviciu nu mai poate fi calculata".

La raspunsul Casei Nationale de Pensii Publice au fost anexate Adresa nr. 36.269/2009, transmisa acesteia de catre Ministerul Justitiei, prin care s-a aratat ca "pentru a beneficia de pensia de serviciu trebuie ca solicitantul sa aiba la data pensionarii calitatea de judecator al Curtii Constitutionale (indiferent de vechimea în magistratura) si limita de vârsta stabilita de Legea nr. 19/2000", precum si Adresa nr. 7.803 din 26 mai 2009, transmisa la solicitarea acesteia de catre Curtea Constitutionala - Cabinet secretar general în privinta solutionarii unei cereri de pensionare a domnului Ioan Muraru.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, informatiile comunicate de Casa Nationala de Pensii Publice, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10, 29 si 32 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010. În realitate, critica de neconstitutionalitate vizeaza numai art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992, text introdus în Legea nr. 47/1992 prin art. I pct. 43 din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 3 iunie 2004. Potrivit jurisprudentei sale, Curtea, prin prezenta decizie, urmeaza a se pronunta asupra acestui text de lege, care are urmatorul cuprins: "(2) Judecatorii Curtii Constitutionale, la data pensionarii sau recalcularii pensiilor anterior stabilite, beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din indemnizatia lor bruta lunara. [...]".

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. În realitate, Avocatul Poporului, pe calea unui control abstract de constitutionalitate, nu urmareste constatarea neconstitutionalitatii în ansamblu a dispozitiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, asa cum pare a rezulta din ultima fraza a exceptiei formulate, ci solicita Curtii Constitutionale mai degraba pronuntarea unei decizii sub rezerva de interpretare în sensul stabilirii întelesului constitutional al textului de lege criticat si al excluderii din sfera de aplicare a legii a unui/unei înteles/interpretari neconstitutional/neconstitutionale.

2. Solicitarea Avocatului Poporului are în vedere faptul ca textul în cauza este susceptibil de a fi interpretat în mod neconstitutional, fara a se indica însa o anumita practica administrativa sau judecatoreasca care ar fi achiesat unei interpretari neconstitutionale. De aceea, pentru a lamuri aceasta problema, în temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992, au fost solicitate informatii suplimentare de la Casa Nationala de Pensii Publice în privinta modului în care aceasta interpreteaza si aplica dispozitiile art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 cu referire speciala la judecatorii Curtii Constitutionale care au împlinit vârsta de pensionare dupa încetarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale.

Potrivit practicii acesteia, textul criticat se refera numai la acei judecatori ai Curtii Constitutionale care sunt în activitate la data solicitarii pensiei, astfel încât judecatorii Curtii Constitutionale care au îndeplinit conditiile de pensionare dupa încetarea mandatului nu pot beneficia de pensie de serviciu.

Curtea retine ca, în sensul celor sustinute de Casa Nationala de Pensii Publice, sunt si dispozitiile art. 26 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.275/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 3 noiembrie 2005. Potrivit acestui text legal, "Beneficiaza de pensie de serviciu în conditiile Legii nr. 47/1992, republicata, persoanele care au calitatea de judecator al Curtii Constitutionale la data pensionarii sau a recalcularii pensiei, indiferent de vechimea în magistratura, numai daca îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârsta conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare".

De altfel, si anterior aparitiei hotarârii Guvernului sus mentionate, prin art. 2 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 263/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, s-a prevazut ca "Singura conditie pentru a beneficia de pensie de serviciu în conditiile Legii nr. 47/1992, republicata, o reprezinta calitatea de judecator al Curtii Constitutionale la data pensionarii sau recalcularii pensiei, indiferent de vechimea în magistratura".

3. Asadar, Curtea constata ca interpretarea pretins neconstitutionala are o persistenta în timp, fiind aplicata în mod continuu de autoritatile administrative cu competente în domeniu dupa anul 2005.

În aceste conditii se ridica problema daca aspectele criticate sunt chestiuni care ar putea fi solutionate pe calea contenciosului administrativ, prin formularea unei plângeri potrivit art. 7 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, text în acceptiunea caruia "În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabila poate fi formulata oricând". De asemenea, potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, "actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricând".

Raportat la aceasta problema, Curtea constata ca o asemenea practica administrativa este obiectivarea continutului normativ al legii (a se vedea, în acest sens, si Decizia Curtii Constitutionale nr. 854 din 23 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 21 septembrie 2011), aceasta din urma dând posibilitatea unei atari interpretari. Actul de reglementare secundara prin continutul sau nu excedeaza celui al legii, ci se încadreaza în limitele ei. În aceste conditii, pe calea unei actiuni în contencios administrativ nu s-ar ajunge la anularea actului administrativ cu caracter normativ, întrucât acesta reprezinta aplicarea uneia dintre interpretarile ce se pot aduce continutului normativ al legii.

Contestarea art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 la Curtea Constitutionala sub aspectul interpretarii ce se poate aduce textului în cauza este calea necesar a fi urmata pentru a se elimina interpretarile neconstitutionale ale acestuia. Simpla contestare pe calea contenciosului administrativ a actului administrativ cu caracter normativ nu ar fi fost de natura sa determine eliminarea acestuia din dreptul pozitiv, interpretarea pretins neconstitutionala a legii fiind cea pe care se întemeiaza o asemenea reglementare secundara.

Asadar, controlul constitutionalitatii textului criticat în interpretarea data de autoritatile administrative nu este de natura a încalca competenta instantelor judecatoresti de control al legalitatii actelor administrative. Instantele de contencios administrativ nu au competenta de a controla constitutionalitatea hotarârii Guvernului, ci doar legalitatea acesteia, întrucât actul de reglementare secundara este dat în aplicarea legii, ea organizând executarea legilor [art. 108 alin. (2) din Constitutie]. În consecinta, în aplicarea unei legi neconstitutionale se poate adopta un act secundar legal, dar care este, în esenta, neconstitutional. Doar constatând neconstitutionalitatea legii sau a unei interpretari a acesteia, actul secundar îsi înceteaza efectele (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia Curtii Constitutionale nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, prin care instanta constitutionala a statuat expressis verbis ca "lipsirea de temei constitutional a actelor normative primare are drept efect încetarea de drept a actelor subsecvente emise în temeiul acestora").

Nu se poate sustine nici ca instanta constitutionala ar încalca, printr-o decizie sub rezerva de interpretare, competenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, întrucât Curtea Constitutionala nu alege aplicarea unei interpretari constitutionale din doua sau mai multe asemenea, ci va elimina interpretarea neconstitutionala, interpretare pe care nicio instanta judecatoreasca nu o va mai aplica.

4. În aceste conditii, Curtea constata ca din continutul normativ al art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 reies urmatoarele aspecte:

- daca judecatorul Curtii Constitutionale la data numirii sale detine calitatea de pensionar, pensia sa se va recalcula odata cu începerea mandatului sau. În acest sens, legea este explicita, prevazând recalcularea pensiilor anterior stabilite;

- daca judecatorul Curtii Constitutionale îndeplineste conditiile de pensionare în cursul exercitarii mandatului sau, va beneficia direct de pensie de serviciu în întelesul art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992;

- daca un fost judecator al Curtii Constitutionale îndeplineste conditiile de pensionare la un moment ulterior încheierii mandatului sau, la data pensionarii, va beneficia direct de pensie de serviciu în întelesul art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992.

Rezulta ca în ultimele doua cazuri nu este vorba de nicio obligatie a autoritatilor publice competente sa recalculeze o pensie anterior stabilita, ci textul de lege impune obligatia acestora de a stabili, în mod direct, în persoana judecatorului Curtii Constitutionale, independent de existenta unui mandat în curs sau încheiat, a unei pensii de serviciu.

5. Pe baza analizei textului de lege rezulta ca beneficiul pensiei de serviciu se acorda pentru calitatea de judecator al Curtii Constitutionale, indiferent de momentul pensionarii persoanei care detine sau a detinut aceasta calitate.

În aceste conditii, diferentierea facuta, printr-o interpretare care are în vedere numai momentul împlinirii vârstei de pensionare în timpul mandatului, creeaza o discriminare evidenta între persoane care se afla în aceeasi situatie juridica.

Asadar, interpretarea data textului de lege în sensul ca un fost judecator al Curtii Constitutionale, daca îndeplineste conditiile de pensionare la un moment ulterior încheierii mandatului sau, nu va beneficia direct de pensie de serviciu în întelesul art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 este neconstitutionala, întrucât vizeaza aplicarea unui tratament juridic diferentiat unei persoane (fost judecator al Curtii Constitutionale) aflate într-o situatie juridica identica cu a altei persoane (judecator în functie al Curtii Constitutionale). În aceste conditii, Curtea constata ca o atare interpretare este contrara art. 16 din Constitutie si, excedând cadrului constitutional, urmeaza a fi exclusa de la aplicare.

6. În consecinta, având în vedere faptul ca textul de lege criticat permite o modalitate de interpretare conforma Constitutiei (a se vedea Decizia nr. 223 din 13 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012), Curtea constata ca art. 71 alin. (2) teza întâi este constitutional în masura în care se aplica judecatorilor Curtii Constitutionale care au exercitat aceasta functie, indiferent de data pensionarii.

7. Curtea constata ca, întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie, referitor la judecatorii Curtii Constitutionale care au îndeplinit conditiile de pensionare sau au solicitat acordarea pensiei de serviciu la un moment ulterior încetarii functiei, urmeaza a se aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii si casele sectoriale de pensii, numai de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale în Monitorul Oficial al României, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica prezenta decizie numai în cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze în care respectivele dispozitii sunt aplicabile, precum si în cauzele în care, eventual, a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pâna la data sus-mentionata, în aceasta ultima ipoteza decizia pronuntata de Curtea Constitutionala constituind temei al revizuirii.

8. În fine, Curtea retine ca puterea de lucru judecat ce însoteste deciziile Curtii Constitutionale se ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acestea. Astfel, atât considerentele, cât si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii, potrivit dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, si se impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 si 32 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Constata ca dispozitiile art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, sunt constitutionale în masura în care se aplica judecatorilor Curtii Constitutionale care au exercitat aceasta functie, indiferent de data pensionarii.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 12 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent-sef,
Benke Karoly
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf