Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 16 din 22 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Diana Turism" - S.R.L. Deva în Dosarul nr. 4.023/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.219D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca autorul exceptiei a depus la dosar note scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, partea Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Hunedoara a depus note scrise prin care îsi exprima punctul de vedere asupra exceptiei formulate, în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiata.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în dosarele Curtii Constitutionale nr. 1.278D/2012 si nr. 1.481D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Societatea Comerciala "Optim Sig Instal" - S.R.L. Deva si Societatea Comerciala "Tara Hategului" - S.A. Hateg în dosarele nr. 4.028/97/2011 si nr. 3.887/97/2011 ale Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzelor si arata ca partea Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Hunedoara a depus note scrise prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.219D/2012, nr. 1.278D/2012 si nr. 1.481D/2012, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.278D/2012 si nr. 1.481D/2012 la Dosarul nr. 1.219D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

În acest sens arata ca aspectele invocate de autorii exceptiei nu constituie probleme de neconstitutionalitate a legii, ci de interpretare si aplicare a acesteia în timp de catre autoritatile competente.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 18 si 22 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 4.028/97/2011 si nr. 4.023/97/2011, precum si prin Încheierea din 18 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.887/97/2011, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea Comerciala "Diana Turism" - S.R.L. Deva, Societatea Comerciala "Optim Sig Instal" - S.R.L. Deva si Societatea Comerciala "Tara Hategului" - S.A. Hateg cu prilejul solutionarii recursurilor declarate împotriva unor sentinte civile pronuntate de Tribunalul Hunedoara în cauze având ca obiect "obligatia de a face".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale criticate contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacra principiul neretroactivitatii legii civile. Astfel, arata ca, potrivit art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca puteau fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite. Acest text a fost modificat prin art. I pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010, în sensul ca indemnizatiile pot fi solicitate în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept sa le solicite. Având în vedere principiul consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, noul termen de prescriptie de 90 de zile îsi gaseste aplicabilitate numai cu privire la indemnizatiile datorate pentru incapacitate temporara de munca ivita dupa data aparitiei Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010. Ca atare, cum acest act normativ nu are putere retroactiva, este firesc ca indemnizatiile nascute pentru incapacitatile temporare de munca ivite anterior datei de 26 aprilie 2010, data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010, sa poata fi solicitate în termenul de prescriptie de 3 ani, prevazut de actul normativ în vigoare la data nasterii dreptului.

Autorii exceptiei considera ca prin reglementarea criticata Guvernul României încalca principiul neretroactivitatii legii civile, întrucât "prin formularea sa abila si perfida" textul legal dispune ca toate indemnizatiile datorate pentru concediile medicale eliberate pâna la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 sa se valorifice numai înlauntrul noului termen de prescriptie de 90 de zile. Or, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Constitutie, noul termen de prescriptie de 90 de zile nu se poate aplica indemnizatiilor nascute anterior intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens arata ca textul de lege criticat nu contine, în sine, nicio dispozitie cu efecte retroactive, acesta urmând a-si gasi aplicarea exclusiv de la data întaririi în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010.

Avocatul Poporului considera ca prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 sunt constitutionale.

Astfel, arata ca reglementarea pretins neconstitutionala nu contravine principiului neretroactivitatii legii civile, deoarece se aplica doar pentru viitor, termenul curgând de la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta, iar prin stabilirea termenului de 90 de zile pentru depunerea certificatelor nu se modifica termenul de prescriptie, ci se instituie o noua conditie formala pentru solicitarea sumelor.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 2010, care prevad ca "Certificatele de concediu medical eliberate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun la casele de asigurari de sanatate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonantei de urgenta."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca reglementarea legala criticata contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate a fost reglementat cadrul legal necesar aplicarii unor masuri cu caracter social care aveau în vedere asigurarea dreptului persoanelor asigurate la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în cadrul sistemului, dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de actul normativ în cauza fiind conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinate suportarii acestor indemnizatii.

Din nota de fundamentare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, Curtea observa ca s-a impus implementarea unui mecanism menit sa protejeze asiguratii de o eventuala incapacitate de plata de catre fond a acestor drepturi, avându-se în vedere insuficienta sumelor alocate în cadrul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, asupra caruia în ultimii ani s-a exercitat o presiune din ce în ce mai crescuta a sumelor decontate beneficiarilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Fata de critica de neconstitutionalitate formulata, Curtea retine ca, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, "Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite." Ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010, art. 40 alin. (1) a fost modificat, în sensul ca "Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept sa le solicite."

Potrivit art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010, "Certificatele de concediu medical eliberate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun la casele de asigurari de sanatate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonantei de urgenta."

Din examinarea coroborata a prevederilor legale mentionate, Curtea retine ca legiuitorul delegat a redus termenul în care indemnizatiile pot fi solicitate în baza actelor justificative, de la 3 ani la 90 de zile, prin aceasta urmarindu-se protectia atât a beneficiarilor de indemnizatii, cât si a fondului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

În acest context, Curtea constata ca prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 instituie o norma tranzitorie, prin care s-a urmarit adoptarea unor masuri de natura a responsabiliza beneficiarii pentru a depune într-un termen, considerat optim, documentele justificative la casele de asigurari de sanatate, în vederea efectuarii platii indemnizatiilor, de regula, în acelasi an calendaristic si, deci, în acelasi buget al fondului.

De altfel, Curtea constata ca formula redactionala a textului de lege dedus controlului nu ofera temei criticii referitoare la încalcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât acesta nu contine în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si gasi aplicarea exclusiv de la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010.

În ceea ce priveste determinarea situatiilor juridice care ramân supuse vechii reglementari, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problema de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Diana Turism" - S.R.L. Deva în Dosarul nr. 4.023/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale, precum si de catre Societatea Comerciala "Optim Sig Instal" - S.R.L. Deva si Societatea Comerciala "Tara Hategului" - S.A. Hateg în dosarele nr. 4.028/97/2011 si, respectiv, nr. 3.887/97/2011 ale aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf