Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 16 din 2 martie 2013

Privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

În temeiul art. 474, 476, 483 si 504 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România adopta urmatoarea decizie:

 

ART. 1

 

(1) Profesia de medic dentist se exercita cu caracter permanent pe teritoriul României de catre medicii dentisti posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare certificatul de membru.

(2) Modelul certificatului de membru este prevazut în anexa nr. 1.

(3) Certificatul de membru prevazut la alin. (2) este însotit de o anexa al carei model este prevazut în anexa nr. 2, document ce însoteste obligatoriu certificatul de membru, vizat conform prevederilor legale.

(4) În cazul în care titlul oficial de calificare este reprezentat de adeverinta de absolvire a studiilor prevazuta la art. 470 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de membru care va fi eliberat solicitantului va avea modelul prevazut în anexa nr. 3.

(5) Certificatul de membru prevazut la alin. (4) are valabilitate limitata, respectiv cel mult 12 luni de la data emiterii adeverintei de absolvire a studiilor.

 

ART. 2

 

(1) Certificatul de membru se acorda medicilor dentisti care, facând cerere expresa în acest sens, îndeplinesc urmatoarele conditii:

1. detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara, în sensul art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. nu se gasesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de lege;

3. sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;

4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioada mai mare de 5 ani sau au obtinut diploma de licenta în ultimii 5 ani;

5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Dentisti din România în cuantumul prevazut de Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) În cazul în care un medic dentist îsi întrerupe activitatea profesionala sau se afla într-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, eliberarea certificatului de membru în vederea reluarii activitatii de medicina dentara se va efectua numai dupa atestarea competentei profesionale conform legii.

 

ART. 3

 

(1) Dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 2 si emiterea certificatului de membru se fac în baza urmatoarelor documente depuse de catre solicitant la colegiul teritorial în a carui raza se afla unitatea la care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea sau îsi are, dupa caz, domiciliul ori resedinta:

1. cerere de înscriere;

2. copie a actului de identitate;

3. copie legalizata a titlului de calificare în profesia de medic dentist, precum si, dupa caz, a documentului care atesta recunoasterea sau echivalarea titlului;

4. dovada exercitarii profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani, respectiv, dupa caz: adeverinta de la locul de munca sau declaratie pe propria raspundere a medicului dentist solicitant privind desfasurarea de activitate profesionala în ultimii 5 ani, autentificata la notariat;

5. cazier judiciar sau certificatul de probitate profesionala eliberat de statul membru de origine sau de provenienta, dupa caz;

6. certificat de sanatate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii profesiei de medic dentist; certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;

7. declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unei situatii de incompatibilitate;

8. copie legalizata a actului prin care se atesta schimbarea numelui solicitantului (act de stare civila, hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, act administrativ), daca este cazul;

9. dovada încadrarii în una dintre situatiile prevazute la art. 469 lit. c) - f) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul;

10. chitanta privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum si dovada achitarii taxei de înscriere;

11. dovada activitatii neîntrerupte, în cazul cetatenilor straini care nu au practicat în România, efectuata printr-un înscris oficial emis de autoritatea competenta din tara de origine sau de provenienta;

12. dovada cunoasterii limbii române la un nivel acceptabil, în cazul cetatenilor straini, atestata în urma sustinerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Copia documentului prevazut la alin. (1) pct. 2 va fi certificata de catre medicul dentist solicitant prin înscrierea pe aceasta a mentiunii "conform cu originalul", însotita de numele în clar si de semnatura acestuia.

(3) Documentele redactate într-o limba straina se depun însotite de o traducere legalizata a acestora, cu exceptia documentelor prevazute la alin. (1) pct. 2 si 3 emise de un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana, respectiv a extrasului certificatului de casatorie emis conform prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976 si la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012.

 

ART. 4

 

(1) Dupa verificarea îndeplinirii conditiilor legale de catre Departamentul de avizari-acreditari al colegiului teritorial, în vederea eliberarii numarului de înregistrare al medicului dentist solicitant în Registrul unic national al medicilor dentisti, presedintele colegiului teritorial va formula catre Colegiul Medicilor Dentisti din România o adresa comunicata prin posta, fax sau în forma electronica, având o semnatura electronica atasata emisa în baza unui certificat digital, care va contine cel putin urmatoarele informatii:

a) numele si prenumele solicitantului;

b) codul numeric personal sau numarul personal de identificare;

c) tara de origine si de provenienta, daca este cazul;

d) institutia de învatamânt superior, facultatea si anul absolvirii;

e) seria si numarul titlului oficial de calificare, precum si ale documentului de recunoastere sau de echivalare a titlului de calificare, daca este cazul;

f) seria si numarul certificatului de membru alocat de colegiul teritorial;

g) certificarea faptului ca solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de lege pentru eliberarea certificatului de membru;

h) data depunerii juramântului profesional.

(2) Numarul de înregistrare prevazut la alin. (1) se elibereaza de Colegiul Medicilor Dentisti din România si se pastreaza neschimbat pe toata durata cât medicul dentist este înscris în Colegiul Medicilor Dentisti din România.

 

ART. 5

 

(1) Certificatul de membru se emite de catre colegiile teritoriale prin completarea tipizatelor transmise de Colegiul Medicilor Dentisti din România si se semneaza de presedintele colegiului teritorial dupa obtinerea numarului de înregistrare a medicului dentist solicitant în Registrul unic national al medicilor dentisti.

(2) Colegiul teritorial va elibera medicului dentist solicitant, sub semnatura de primire, certificatul de membru numai daca acesta a depus juramântul prevazut la art. 475 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) La nivelul fiecarui colegiu se va întocmi si pastra un registru în care se va semna de primire pentru certificatul de membru. În acest registru se vor mentiona data depunerii juramântului si data eliberarii certificatului de membru. Fiecare colegiu teritorial va arhiva în conditii de siguranta cotorul de la certificatele de membru emise.

 

ART. 6

 

(1) Certificatul de membru eliberat conform prevederilor art. 1 alin. (4) se preschimba de catre colegiul teritorial emitent, la cererea medicului dentist solicitant, dupa verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege, cu certificatul de membru prevazut la art. 1 alin. (2), în baza urmatoarelor documente:

1. cerere de preschimbare;

2. copie a actului de identitate, certificata conform prevederilor art. 3 alin. (2);

3. copie legalizata a diplomei de licenta eliberate de institutia de învatamânt superior care a emis adeverinta de absolvire a studiilor;

4. copie legalizata a actului prin care se atesta schimbarea numelui solicitantului (act de stare civila, hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, act administrativ), daca este cazul;

5. chitanta privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum si dovada achitarii la zi a cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Certificatul de membru a carui preschimbare se solicita se depune la colegiul teritorial emitent, în original, împreuna cu documentele prevazute la alin. (1), si se arhiveaza de catre acesta.

 

ART. 7

 

(1) Colegiile teritoriale vor viza anual, pentru medicii dentisti înregistrati, certificatul de membru, prin aplicarea de stampila sau vigneta autocolanta înseriata pe anexa la certificatul de membru, în baza prezentarii copiei contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, respectiv la 5 ani, în baza prezentarii copiilor diplomelor care atesta efectuarea orelor de educatie medicala continua în cuantumul si în perioada prevazute de lege.

(2) Copiile prevazute la alin. (1) vor fi certificate de catre medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).

(3) În cazul medicilor dentisti care au depasit vârsta legala de pensionare vizarea certificatului de membru se efectueaza în baza avizului anual prevazut de art. 484 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa prezentarea dovezilor privind efectuarea a minimum 40 de ore de educatie medicala continua în ultimele 12 luni.

(4) Vizarea certificatului de membru se va efectua numai dupa prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

ART. 8

 

(1) Certificatul de membru emis în baza Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, cu modificarile si completarile ulterioare, ramâne valabil si dupa intrarea în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 7 fiind aplicabile.

(2) Certificatul prevazut la alin. (1) va putea fi preschimbat la cererea medicului dentist solicitant dupa depunerea copiei actului de identitate certificata conform prevederilor art. 3 alin. (2), a chitantei privind plata taxei de eliberare a certificatului de membru, precum si a achitarii la zi a cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) Colegiile teritoriale vor elibera un nou certificat de membru la cererea medicului dentist, în urmatoarele situatii:

a) modificarea numelui solicitantului;

b) transferul în alt colegiu teritorial;

c) pierderea sau furtul certificatului de membru;

d) deteriorarea certificatului de membru.

(4) În vederea eliberarii noului certificat de membru, suplimentar fata de conditiile prevazute la alin. (2), medicul dentist solicitant va depune la colegiul teritorial ce urmeaza sa elibereze certificatul de membru si urmatoarele:

a) unul dintre documentele prevazute la art. 3 alin. (1) pct. 8, în situatia prevazuta la alin. (3) lit. a);

b) cererea de transfer, precum si dovada schimbarii unitatii în care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea, a domiciliului sau a resedintei, dupa caz, în situatia prevazuta la alin. (3) lit. b);

c) o declaratie pe propria raspundere, însotita de dovada publicarii anuntului într-un cotidian national, în situatiile prevazute la alin. (3) lit. c).

(5) Prevederile art. 6 alin. (2) sunt aplicabile, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (3) lit. c).

 

ART. 9

 

(1) Transferul se realizeaza conform procedurii stabilite prin decizie a Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Medicul dentist va achita colegiului teritorial de la care solicita transferul o taxa în cuantumul stabilit de consiliul colegiului teritorial.

(3) Calitatea de membru al colegiul teritorial prevazut la alin. (2) se radiaza la data emiterii certificatului de membru de catre colegiul teritorial la care se realizeaza transferul.

 

ART. 10

 

(1) Taxa de eliberare a certificatului de membru este de 150 lei, din care 50 lei se vor vira Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Taxa de eliberare a certificatului de membru, precum si taxa de înscriere se achita colegiului teritorial prevazut la art. 3 alin. (1).

(3) Colegiile teritoriale vor solicita Colegiului Medicilor Dentisti din România tipizatele necesare eliberarii certificatelor de membru, indicând numarul de carnete, si vor achita în avans suma datorata Colegiului Medicilor Dentisti din România raportata la numarul de certificate de membru cuprinse în carnetele comandate.

(4) Taxa de înscriere se plateste inclusiv în urma redobândirii calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(5) Cuantumul taxei de înscriere în Colegiul Medicilor Dentisti din România este prevazut în Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

 

ART. 11

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta decizie.

 

ART. 12

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 13

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,
Ecaterina Ionescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf