Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 156 din 12 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Danut Chereluc în Dosarul nr. 5.308/105/2012 al Tribunalului Prahova - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.401D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciaza ca se impune pastrarea jurisprudentei în materie, facând referire la Decizia nr. 820 din 26 mai 2009, în sensul respingerii exceptiei ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 1.649 din 27 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5308/105/2012, Tribunalul Prahova - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Danut Chereluc într-o cauza având ca obiect solutionarea actiunii în contencios administrativ în care a solicitat suspendarea si anularea actului administrativ prin care i-a fost anulat permisul de conducere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca textele de lege criticate ce reglementeaza anularea permisului de conducere - act administrativ aduc atingere dispozitiilor art. 126 din Legea fundamentala, deoarece masura nu este dispusa de o instanta de judecata cu prilejul solutionarii cauzei penale si al pronuntarii hotarârii de condamnare, ci ulterior de o autoritate administrativa.

Tribunalul Prahova - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece aspectele invocate de reclamant reprezinta exclusiv urmarea procesului de legiferare, în sensul ca masura anularii permisului de conducere este atribuita de catre legiuitor serviciului de politie rutiera, pentru a fi aplicata în urma pronuntarii unei hotarâri de catre o instanta de judecata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, facând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens punctele de vedere retinute prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 820 din 26 mai 2009, nr. 1.218 din 29 septembrie 2009 si nr. 1.117 din 23 septembrie 2010.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au urmatorul cuprins:

- Art. 114 alin. (1) lit. a): "(1) Anularea permisului de conducere se dispune în urmatoarele cazuri: a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savârsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;";

- Art. 114 alin. (3): "Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament."

Autorul arata ca textele de lege criticate aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 126 referitor la instantele judecatoresti, precum si celor ale art. 1 referitor la obligatia de a respecta drepturile omului si art. 26 privind Judecatorul unic, Comitetele, Camerele si Marea Camera din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. Sub aspect formal, din perspectiva criticilor de neconstitutionalitate enuntate, cu scopul de a realiza legatura între dispozitiile de lege criticate si textul din Constitutie invocat, autorul ar fi trebuit sa indice, ca text de lege criticat, si prevederile art. 97 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, potrivit carora "(1) În cazurile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta, politistul rutier dispune si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative: [...] c) anularea permisului de conducere".

2. Curtea constata ca asupra unor critici similare s-a pronuntat prin Decizia nr. 820 din 26 mai 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, observând ca, în toate cazurile prevazute la art. 114 alin. (1) lit. a) - f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, anularea permisului de conducere este dispusa ca urmare a condamnarii titularului acestuia printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru fapte sau infractiuni care se afla în legatura de cauzalitate directa cu nerespectarea regimului circulatiei pe drumurile publice sau a altor norme legale. Or, tocmai aceasta legatura determinanta, avuta în vedere de instanta la momentul pronuntarii hotarârii de condamnare, justifica, pe de o parte, aplicarea masurii ulterioare constând în anularea permisului de conducere, iar, pe de alta parte, explica ratiunea reglementarii prin lege a aplicarii masurii de catre organul de politie rutiera, si nu de instanta de judecata în cadrul aceluiasi proces. Deschiderea unei noi proceduri judiciare, care sa confirme necesitatea anularii permisului de conducere, ar fi inutila în conditiile aratate mai sus, având, eventual, doar efectul întârzierii aplicarii si executarii masurii. Asadar, masura anularii permisului de conducere constituie, potrivit art. 97 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, o masura tehnico-administrativa dispusa de organul de politie rutiera, în executarea unei masuri specifice domeniului sau de activitate, ce nu implica o activitate jurisdictionala, în sensul ca nu presupune adoptarea unui act decizional în urma pronuntarii hotarârii judecatoresti de condamnare ramase definitiva.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

Referitor la art. 1 si 26 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea observa ca acestea nu au incidenta în cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Danut Chereluc în Dosarul nr. 5.308/105/2012 al Tribunalului Prahova - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 12 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf