Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 151 din 12 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, exceptie ridicata de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din România cu sediul în Bucuresti în Dosarul nr. 9.288/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.154D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata. Precizeaza, în acest sens, ca ordonanta criticata a fost emisa în temeiul unei legi de abilitare adoptate de Parlament si ca da expresie obligatiei constitutionale a statului de a asigura valorificarea tuturor mijloacelor de productie. Apreciaza ca organizarea serviciului public de transport pe structura metropolitana nu înfrânge prevederile din Legea fundamentala invocate de autorul exceptiei. În opinia sa, celelalte aspecte invocate în motivarea exceptiei vizeaza chestiuni de oportunitate care excedeaza competentei Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 25 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.288/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, exceptie ridicata de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din România cu sediul în Bucuresti într-o cauza de contencios administrativ având ca obiect solutionarea cererii de anulare a Ordonantei Guvernului nr. 21/2011.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca garantia oferita de Constitutie prin art. 45 referitor la libertatea economica a fost eludata prin introducerea unor norme noi anterior expirarii Programului National de Transport Interjudetean 2008 - 2013 si prin schimbarea cadrului legislativ ale carui dispozitii autorul exceptiei le-a respectat si le-a urmat întocmai.

Arata ca nu exista nicio justificare pertinenta pentru a defini zona metropolitana ca fiind "aria geografica" ce cuprinde municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, consecinta fiind calificarea traseelor ca locale, în conditiile în care toate celelalte judete si municipiul Bucuresti, precum si toate traseele dintre judete diferite sunt definite transport judetean sau transport interjudetean. În acest fel, se instituie un tratament discriminatoriu atât fata de ceilalti operatori privati de transport din tara, cât si fata de Regia Autonoma de Transport Bucuresti, care nu ar mai putea opera pe aceste trasee în lipsa Legii nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti.

Mai arata ca Legea nr. 8/2012 încalca dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care prevede, la art. 1 alin. (2) lit. j), ca zona metropolitana reprezinta o asociatie de dezvoltare intercomunitara constituita pe baza de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I si unitatile administrativ-teritoriale aflate în zona imediata, definitie care exclude calificarea zonei metropolitane ca arie geografica.

Precizeaza ca, în opinia sa, se aduce o grava atingere autonomiei autoritatilor publice locale, Consiliului Judetean Ilfov, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acestea fiind compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, întrucât aceste organe urmeaza sa aiba câte un reprezentant în cadrul conducerii Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti si sa fie sub conducerea unui director numit prin ordin al ministrului transporturilor. Sustine ca, din acest motiv, votul exprimat de cetatenii din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov cu ocazia alegerilor nu mai are nicio relevanta, ei urmând a se supune, în ce priveste transportul public de calatori, nu autoritatilor publice alese, ci Guvernului, prin Ministerul Transporturilor.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Arata ca libertatea economica garantata de art. 45 din Constitutie este limitata la exercitarea în conditiile legii, înteleasa în sens larg, atât ca act al Parlamentului, cât si ca act juridic al Guvernului, care este abilitat sa emita ordonante potrivit art. 108 alin. (3) din Constitutie. Observa ca criticile formulate de autorul exceptiei sunt generate de nemultumirea cauzata de probabilitatea scaderii veniturilor societatilor de transport care opereaza pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov prin faptul ca ar avea un alt competitor si nicidecum nu se are în vedere restrângerea unor drepturi si libertati, astfel ca nu se poate vorbi despre incidenta art. 53 din Constitutie. Considera ca nu se poate retine nici încalcarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, deoarece prin ordonanta atacata nu se organizeaza nici teritoriul si nici nu se aduc modificari regimului general privind autonomia locala.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Arata ca libertatea economica nu este absoluta, ci trebuie exercitata în conditiile legii. Precizeaza ca art. 53 din Constitutie nu este incident în cauza, întrucât nu se pune problema restrângerii exercitiului unor drepturi fundamentale, ci se invoca mai degraba nemultumiri legate de posibilitatea scaderii veniturilor societatilor de transport. De asemenea, considera ca nu se poate retine nici incidenta în speta a prevederilor art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, întrucât prin ordonanta atacata nu se organizeaza nici administratia publica locala, nici teritoriul si nici nu se aduc modificari regimului general privind autonomia locala.

Avocatul Poporului apreciaza ca nu se poate retine sustinerea referitoare la pretinsa nesocotire a dispozitiilor art. 45 si 53 din Legea fundamentala, întrucât autorul exceptiei nu formuleaza o veritabila critica de constitutionalitate prin care sa argumenteze îngradirea accesului liber la o activitate economica, a liberei initiative si a exercitarii acestora. Examinarea si aprecierea aspectelor de fapt învederate de acesta revin instantei învestite cu solutionarea litigiului în cadrul caruia a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate. Tot astfel, nu se poate retine nici încalcarea art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, întrucât prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 nu sunt reglementate în niciun fel domeniile vizate de textul constitutional. Mai mult decât atât, ordonanta a fost aprobata prin lege, continutul sau normativ devenind lege.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta Guvernului nr. 21/2011 privind înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2012.

Desi în motivarea scrisa a cererii autorul exceptiei a mentionat ca obiect al acesteia prevederile Legii nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2011, în încheierea de sesizare, instanta a retinut, în mod corect, ca obiect al exceptiei, ordonanta mentionata. Curtea Constitutionala retine, în confirmarea acestei solutii, ca, în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, a statuat ca ordonantele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constitutie, înceteaza sa mai fie acte normative de sine statatoare si devin, ca efect al aprobarii de catre autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar daca, din ratiuni de tehnica legislativa, alaturi de datele legii de aprobare, conserva si elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de catre Guvern.

În opinia autorului exceptiei, sunt nesocotite prevederile din Constitutie cuprinse la art. 45 care garanteaza libertatea economica, art. 53 care stabileste conditiile în care este permisa restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si la art. 73 alin. (3) lit. o) care prevede ca prin lege organica se reglementeaza organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca este neîntemeiata, urmând sa o respinga ca atare. Astfel, referitor la critica privind pretinsa încalcare a libertatii economice garantate prin art. 45 din Legea fundamentala, retine ca reglementarea nu este de natura sa aduca niciun fel de limitari posibilitatii agentilor economici de a-si desfasura activitatea într-un cadru legislativ organizat de stat. Modificarile survenite în ce priveste actele normative care disciplineaza diversele domenii ale vietii economice sunt consecinta fireasca a evolutiei sociale. În cazul de fata, înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti are ca finalitate eficientizarea activitatii de transport public, aceasta fiind, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2011, institutia publica desemnata sa asigure politica privind planificarea strategica, monitorizarea si avizarea activitatilor privind autorizarea, organizarea si controlul functionarii serviciilor de transport public de calatori în zona metropolitana Bucuresti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale si transport naval.

Curtea constata ca modalitatea de constituire a consiliului de conducere a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti nu pune în discutie autonomia autoritatilor publice locale. Faptul ca un reprezentant al Consiliului Judetean Ilfov si unul al Consiliului General al Municipiului Bucuresti fac parte, potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2011, din acest consiliu de conducere, nu aduce atingere principiului autonomiei locale, înscris în art. 120 alin. (1) din Legea fundamentala, ci confera autoritatilor locale mentionate putere decizionala, prin reprezentantii lor, în vederea sustinerii intereselor comunitatii locale.

Curtea nu poate retine nici critica prin raportare la prevederile art. 73 lit. o) din Constitutie, care stabileste regula potrivit careia organizarea administratiei publice locale, organizarea teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala reprezinta domenii ce trebuie reglementate prin intermediul unei legi organice. Ordonanta Guvernului nr. 21/2011 nu cuprinde prevederi care sa se încadreze în categoriile enumerate. Singurul text care ar putea crea aparenta unei reglementari într-unul dintre cele trei domenii, mai exact cel al organizarii teritoriului, ar putea fi considerat art. 2, care precizeaza ca, în întelesul ordonantei, zona metropolitana Bucuresti reprezinta denumirea generica a ariei geografice ce cuprinde municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta prevedere legala nu poate fi, însa, considerata norma legala cu impact asupra organizarii teritoriului statului român, ci are ca scop precizarea notiunii centrale a ordonantei. Compararea semnificatiei acesteia cu cea cuprinsa în art. 1 alin. (2) lit. j) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 nu constituie o veritabila critica de constitutionalitate, având în vedere faptul ca, în principiu, Curtea Constitutionala exercita controlul de constitutionalitate prin raportarea textelor de lege criticate la prevederile sau principiile constitutionale, iar nu prin compararea între ele a unor acte normative de nivel inferior Constitutiei.

De altfel, Curtea observa ca ordonanta criticata a fost edictata în baza Legii nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011, care, la art. 1 pct. III.7 prevede expres înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti cu sediul în Bucuresti, exceptie ridicata de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din România în Dosarul nr. 9.288/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 12 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf