Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 150 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Aurora" - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 4.359/193/2012 al Judecatoriei Botosani - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 62D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, facând trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si aratând ca nu exista elemente noi, de natura a determina modificarea acesteia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 14 ianuarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 4.359/193/2012, Judecatoria Botosani - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Aurora" - S.R.L. din Botosani într-o cauza având ca obiect obligarea la plata chiriei restante aferente folosintei unui spatiu comercial.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 încalca normele constitutionale invocate, întrucât cuantumul taxelor de timbru, calculat potrivit textelor criticate, poate avea valori foarte mari, ce constituie obstacole în calea accesului liber la justitie si a exercitarii dreptului la aparare.

Judecatoria Botosani - Sectia civila opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata ca persoanele juridice pot beneficia de reduceri, esalonari sau amânari la plata taxelor judiciare de timbru, conform art. 21 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997, motiv pentru care nu poate fi retinuta critica potrivit careia textele criticate încalca liberul acces la justitie si dreptul la aparare.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata ca dispozitiile art. 21 din Constitutie nu instituie interdictii în privinta taxelor judiciare, fiind legal si echitabil ca persoanele care se adreseaza justitiei sa contribuie la acoperirea cheltuielilor generate de solutionarea actiunilor pe care le promoveaza. Se arata totodata ca în situatia în care exista disproportii între taxele judiciare datorate de justitiabili si veniturile acestora, instantele pot acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amânari la plata acestor taxe, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila. Se face trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 210 din 10 iulie 2002 si nr. 814 din 17 septembrie 2007.

Avocatul Poporului apreciaza ca textele criticate sunt constitutionale. Se arata ca liberul acces la justitie nu înseamna gratuitate si ca legiuitorul are libertatea de a stabili taxe ce urmeaza a fi platite de catre justitiabili în schimbul serviciilor de care beneficiaza în realizarea actului de justitie. Se mai arata ca justitiabilii care fac dovada unor venituri mici pot beneficia de reduceri, scutiri sau esalonari la plata acestor taxe, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila. Se face trimitere la Decizia Curtii Constitutionale nr. 722 din 2 iunie 2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, care au urmatorul cuprins: "(1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a) pâna la valoarea de 50 lei - 6 lei;

b) între 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;

c) între 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;

d) între 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;

e) între 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;

f) între 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 cu privire la dreptul la aparare, precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 prin numeroase decizii, ca, de exemplu, deciziile nr. 569 si nr. 570 din 3 mai 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 iulie 2011, si Decizia nr. 667 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012, prin care a retinut ca accesul liber la justitie nu înseamna gratuitate si ca nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Curtea a mai retinut ca regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecata prin hotarârea pe care o pronunta în cauza, plata acestora revenind partii care cade în pretentii. În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat ca o caracteristica a principiului liberului acces la justitie este aceea ca nu este un drept absolut - Hotarârea din 28 mai 1985, pronuntata în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57. Astfel, acest drept, care cere prin însasi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitari, atât timp cât nu este atinsa însasi substanta sa.

Plata taxelor judiciare de timbru fiind o conditie legala pentru începerea proceselor civile, obligatia la plata anticipata a acestor taxe (în unele cazuri pâna la un termen ulterior, stabilit de instanta judecatoreasca) este justificata, ca si sanctiunea anularii actiunii sau cererii, în caz de neplata a acestora.

De asemenea, la finalul procesului judiciar sarcina suportarii cheltuielilor judiciare, inclusiv a celor constând în plata taxelor de timbru, revine persoanei care a cazut în pretentii sau care, în cauzele nelitigioase, a beneficiat de prestatiile efectuate, în conditiile legii, de organele de justitie.

Având în vedere cele de mai sus, prin aceleasi decizii, Curtea a stabilit ca nu sunt încalcate nici prevederile art. 24 din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Aurora" - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 4.359/193/2012 al Judecatoriei Botosani - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf