Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 15 din 22 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 1.379/64/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 1.217D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal raspunde autorul exceptiei, personal. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul autorului exceptiei, care invoca aspecte ce tin de fondul cauzei si de aplicarea legii de catre instantele de judecata, sens în care depune note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere faptul ca, pe de o parte, autorul exceptiei nu precizeaza care sunt articolele constitutionale încalcate de textele de lege criticate, iar, pe de alta parte, criticile acestuia privesc aspecte ce tin de aplicarea legii de catre instantele de judecata, care nu constituie adevarate probleme de constitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.379/64/2007, Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu într-un recurs formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu motiveaza critica invocata.

Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciaza ca prevederile art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, facând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei îl reprezinta prevederile art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi ce au urmatorul cuprins:

- Art. 18 alin. (3): "Cererea se solutioneaza în camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin încheiere irevocabila.";

- Art. 20 alin. (3): "Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, în cauza prezenta, autorul criticii reitereaza exceptia de neconstitutionalitate ridicata în acelasi dosar al aceleiasi instante de judecata, exceptie solutionata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1.152 din 6 noiembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008, când a decis ca aceasta este neîntemeiata.

În aceste conditii, critica de neconstitutionalitate nu poate fi primita, deoarece partea care a ridicat exceptia nu o poate reitera, fapt ce ar contraveni puterii lucrului judecat.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 1.379/64/2007 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf