Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 147 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Brasov, în Dosarul nr. 7.058/197/2011 al Tribunalului Brasov - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 47D/2013.

La apelul nominal raspunde, pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Brasov, domnul George Rosca, reprezentant legal, si domnul Lucian Mihail, consilier juridic, cu adeverinta la dosar si se constata lipsa celorlalte parti. Procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul domnului consilier juridic, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece ar trebui sa se lase cetateanului interesat libertatea de a solicita sau nu anularea anumitor acte.

Domnul George Rosca, în calitate de reprezentant legal al autorului exceptiei, nu mai are nimic de adaugat fata de sustinerile consilierului juridic al unitatii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.058/197/2011, Tribunalul Brasov - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov, în dosarul cu numarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unui apel în materie civila referitor la anularea unui înscris.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece dreptul cetatenilor de a se adresa justitiei nu presupune si obligatia acestora de a o face. Or, prin legitimarea procurorului de a sesiza instanta civila cu o cerere de anulare a unor înscrisuri se înfrânge dreptul cetateanului în exercitarea dreptului respectiv, care nu doreste acest lucru. Totodata, prin recunoasterea legitimarii procesuale active a procurorului la modul generic, fara vreo precizare expresa în ce priveste înscrisurile ce pot face obiectul actiunii în anulare, se permite intruziunea acestuia în dreptul la viata intima, familiala si privata, ori, dupa caz, este afectat dreptul de proprietate privata în conditiile în care aspectele tinând de aceste drepturi fundamentale pot face obiectul înscrisurilor respective.

Tribunalul Brasov - Sectia I civila opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c^1) - Dispozitii complimentare ordonantei din Codul de procedura penala, care au urmatorul continut: "Prin ordonanta de încetare a urmaririi penale se dispune totodata asupra: [...]

c^1) sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui înscris."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (1) referitor la universalitatea legii, art. 21 alin. (1) privind liberul acces la justitie, art. 26 referitor la Viata intima, familiala si privata si ale art. 44 alin. (1) si (2) referitor la garantarea si ocrotirea în mod egal a dreptului de proprietate privata.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 1.228 din 29 septembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009, Curtea Constitutionala a statuat ca dreptul procurorului care a dispus solutia de netrimitere în judecata de a avea calitatea procesuala activa pentru a solicita instantei civile desfiintarea totala sau partiala a unui înscris nu afecteaza liberul acces la justitie, întrucât judecata se va desfasura în fata unei instante independente si impartiale, cu respectarea, în egala masura, a drepturilor recunoscute de lege pentru toate partile implicate în litigiu, pe baza administrarii unor probe legale, utile, concludente si pertinente solutionarii cauzei.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

De altfel, cu privire la rolul procurorului în activitatea judiciara, Curtea Constitutionala a statuat prin Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007, ca "prin participarea reprezentantului Ministerului Public se impune o garantie în plus atât în sensul apararii ordinii de drept, a intereselor generale ale societatii, cât si în ideea apararii drepturilor si libertatilor cetatenilor." De aceea, Curtea a constatat ca, în lipsa posibilitatii procurorului de a participa la judecarea unor cereri indiferent de domeniul caruia se circumscriu, se produce o nepermisa restrângere a rolului sau constitutional. De altfel, potrivit dispozitiilor art. 92 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila, procurorul poate porni orice actiune civila, ori de câte ori este necesar, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si în alte cazuri expres prevazute de lege si poate pune concluzii în orice proces civil, în oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor cetatenilor.

În ce priveste critica referitoare la înfrângerea dreptului la viata intima familiala si privata ori a dreptului referitor la proprietatea privata, Curtea constata ca acestea nu au incidenta în cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Brasov, în Dosarul nr. 7.058/197/2011 al Tribunalului Brasov - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf