Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 146 A din 11 octombrie 2012

CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA a IX-a CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA, CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

DECIZIA CIVILA Nr. 146 A

Sedinta publica din data de 11 octombrie 2012

Dosar nr. 5.546/2/2012

Curtea compusa din:

Presedinte - Ileana Ruxandra Danaila

Judecator - Andreea Vasile

Grefier - Noemi Gratiela Stanciu

 

Pe rol se afla solutionarea cererii de apel formulate de apelanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA) împotriva Hotarârii arbitrale nr. 6 din 21 mai 2012 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 7 iunie 2012, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012) în contradictoriu cu intimatii S.C. Orange Romania - S.A. si S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications - S.A.

Dezbaterile pe fondul cererii de apel au avut loc în sedinta publica din data de 4 octombrie 2012, când partile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta decizie, si când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amânat pronuntarea pentru data de 11 octombrie 2012 - data pronuntarii prezentei decizii civile, când, în aceeasi compunere, a decis urmatoarele:

 

CURTEA,

deliberând asupra apelului de fata, constata urmatoarele:

 

Prin cererea de arbitraj formulata la 27 martie 2012, UCMR - ADA a solicitat stabilirea formei finale a "Metodologiei având ca obiect utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile, întrucât aceasta nu s-a putut conveni cu utilizatorii".

Din întâmpinarea depusa de catre Cosmote la care a fost anexata varianta de metodologie propusa de catre acesta, propunere la care a achiesat si Orange, completul a constatat ca ramân divergente asupra urmatoarelor chestiuni:

- determinarea duratei de acordare a licentei neexclusive, respectiv pe o perioada de timp mai restrânsa decât valabilitatea metodologiei;

- mentionarea sintagmei "desemnat de ORDA" cu privire la organismul de gestiune colectiva cu care utilizatorii încheie acest act;

- valoarea procentuala a remuneratiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel/tonuri în asteptare, cu precizarea ca utilizatorii sustin ca nu este vorba de doua categorii distincte de drepturi în cazul tonurilor în asteptare si deci nu se justifica doua remuneratii;

- tarife diferentiate, dupa cum tonurile de apel sunt oferite cu titlu gratuit/cu titlu oneros;

- baza de calcul al remuneratiei, în sensul ca UCMR - ADA sustine ca aceasta sa fie formata din totalitatea veniturilor realizate ca urmare a utilizarii operelor muzicale ca tonuri de apel/tonuri în asteptare, iar utilizatorii solicita excluderea abonamentelor pentru aceste servicii din baza de calcul;

- data la care urmeaza sa se faca plata remuneratiilor, UCMR - ADA propunând 26 a lunii urmatoare trimestrului pentru care sunt datorate, iar utilizatorii solicitând ca plata sa se faca în termen de 25 de zile de la comunicarea propriului raport trimestrial si conditionat de primirea facturii;

- cuantumul penalitatilor în caz de întârziere a platii remuneratiilor;

- continutul si conditiile de comunicare a raportului trimestrial întocmit de utilizatori.

UCMR - ADA a depus în cadrul probei cu înscrisuri practica europeana cu privire la tonuri de apel/tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile din care rezulta remuneratia procentuala si cea minima practicata în statele europene, raspunsul comunicat sub nr. 5.634 de catre Institutul National de Statistica, din care rezulta indicele preturilor de consum/rata inflatiei în perioada de referinta ianuarie 2005 - februarie 2012, Hotarârea Curtii Europene de Justitie pronuntata în Cauza C-5/08 privind existenta/inexistenta unui drept de reproducere în raport cu prevederile art. 2 si 5 din Directiva 2001/29/CE în cazul stocarii în memoria informatica, corespondenta purtata cu organisme similare cu privire la obiectul cererii de arbitraj si propunerile de metodologii formulate în cadrul negocierilor de catre UCMR - ADA, respectiv de utilizatori.

Cosmote a depus procesele-verbale ale negocierilor purtate în procedura prealabila arbitrajului, respectiv un numar de 4 procese-verbale încheiate succesiv în perioada 24 octombrie 2011 - 2 noiembrie 2011, din care rezulta ca partile nu au putut conveni asupra unei forme finale a metodologiei. A mai depus Decizia civila nr. 114A pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti la data de 5 aprilie 2011 referitoare la dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica a operelor muzicale pe internet sau alte retele, înscrisuri din care rezulta tarifele si redeventele, ca si principiile de aplicare a tarifului în cazul altor operatori de telefonie mobila din Europa.

Orange s-a folosit în probatiune de aceleasi înscrisuri depuse de Cosmote.

La termenul din 15 mai 2012 au avut loc dezbaterile si toate partile au depus concluzii scrise. Prin Hotarârea arbitrala nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile, emisa de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 7 iunie 2012, a fost admisa, în parte, cererea de arbitraj formulata de UCMR - ADA si a fost stabilita forma finala a metodologiei.

În motivarea hotarârii arbitrale, s-au retinut urmatoarele:

1. Cu privire la prevederile art. 1 din metodologie se constata ca nu exista niciun fel de divergente între partile aflate în litigiu.

Cu privire la solicitarea reprezentantilor Cosmote si Orange de a introduce la acest articol o prevedere prin care sa se determine perioada de un an pentru licenta neexclusiva, completul arbitral o considera neutila si neoportuna, astfel ca nu va tine seama de aceasta. Astfel, durata licentei este legata în mod intrinsec de durata în care utilizatorii respecta obligatiile asumate cu ocazia obtinerii acestei licente si de durata utilizarii operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile. Pornind de la principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, partile nu pot impune o durata determinata în cadrul metodologiei, atât timp cât aceasta poate fi determinata de însasi durata de utilizare a acestor opere muzicale, în scopurile limitativ impuse. Nimic nu va împiedica însa partile sa convina în scris o perioada limitata pentru aceasta licenta.

Se tine cont de principiul libertatii contractuale si al nediscriminarii între diferitele categorii de utilizatori, precum si de posibilitatea acordata de art. 131^3 din Legea nr. 8/1996 ca, dupa o perioada de 3 ani de la data publicarii metodologiei în forma definitiva în Monitorul Oficial al României, Partea I, partea interesata sa poata formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor.

2. Utilizatorii desemnati la negocierea metodologiei, parti ai prezentei cauze, au solicitat ca la art. 2 alin. (1) sa se includa mentiunea "desemnat de ORDA", atunci când se face referire la "organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale", sustinere care este înlaturata de completul de arbitraj, cu motivarea ca organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor sunt deja autorizate sa functioneze prin decizie emisa de ORDA îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile speciale ale Legii nr. 8/1996 - art. 130 - 135, astfel ca printr-o metodologie nu pot fi reanalizate rolurile si atributiile organismelor de gestiune, care cunosc deja reglementare legala expresa.

3. Completul retine ca între parti au existat divergente doar cu privire la doua aspecte din cuprinsul art. 3, si anume: utilizatorii au solicitat includerea la art. 3 alin. (1) a sintagmei "desemnat de ORDA", atunci când se face referire la "organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor de opere muzicale", sustinere care este înlaturata de completul de arbitraj, cu aceeasi motivare ca în situatia similara de la art. 2 alin. (1) de mai sus; a doua divergenta se refera la solicitarea venita din partea UCMR - ADA ca la art. 3 alin. (2) din metodologie sa fie înscris un termen prealabil de 15 zile, si nu de 10 zile, cum au sustinut reprezentantii utilizatorilor - Orange si Cosmote. Aceasta sustinere este înlaturata de completul de arbitraj, cu motivarea ca este în interesul ambelor parti ca, fata de solicitarea privind încheierea autorizatiei licenta neexclusiva de utilizare, venita din partea utilizatorilor, întreaga procedura de obtinere a licentei, care presupune verificarea îndeplinirii unor formalitati, sa se realizeze cât mai repede - atât pentru utilizator, care îsi poate începe mai rapid activitatea, cât si pentru organismul de gestiune, care va calcula si va percepe mai grabnic remuneratiile corespunzatoare.

4. În privinta art. 4, instanta arbitrala constata ca nu exista diferente semnificative între formele propuse de UCMR - ADA, Cosmote si Orange, fiind si în privinta acestui articol incidente, în ceea ce priveste eliminarea sintagmei "desemnat de ORDA", argumentele mai sus mentionate.

5. Hotarârea arbitrala nr. 1 din 18 decembrie 2004, care a avut ca obiect stabilirea metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoane mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, a reglementat remuneratia la nivelul unui procent de 10% aplicat asupra bazei de calcul.

Instanta arbitrala apreciaza ca partile nu au formulat argumente temeinice pentru o eventuala modificare a valorii procentului care urmeaza a se aplica asupra bazei de calcul. Se retine si împrejurarea ca aceasta valoarea coincide cu cea stabilita si în tari din Uniunea Europeana cu o situatia economica asemanatoare României.

Valoarea remuneratiei minime în cuantum de 0,4 lei (raportat la fiecare descarcare si opera muzicala în cazul tonurilor de apel, iar în cazul tonurilor în asteptare, raportat la fiecare client final si opera muzicala, indiferent daca utilizarea se face cu titlu oneros sau gratuit) este echitabila, dat fiind nivelul stabilit prin metodologia precedenta, raportat atât la negocierile dintre parti (în care Cosmote a propus o valoare a remuneratiei de 0,35 lei), cât si la o actualizare ponderata a valorii anterior stabilite.

Sunt corecte argumentele înfatisate de UCMR - ADA în ceea ce priveste existenta unui act de reproducere efectuat de catre utilizatori în cazul tonurilor în asteptare. Are loc o stocare a operelor muzicale pe un suport electronic de catre utilizator pentru o anumita perioada, pentru ca acestea sa fie accesibile clientilor finali.

Defalcarea remuneratiilor în drepturi patrimoniale de reproducere si drepturi patrimoniale de comunicare publica tine cont de reglementarile existente la nivelul altor tari din Uniunea Europeana - Franta, Slovacia, Estonia, Danemarca, Slovenia, conform înscrisurilor depuse la dosar de UCMR - ADA.

6. La stabilirea scadentei remuneratiilor trebuie sa se aiba în vedere ca termenul de plata sa determine promptitudinea utilizatorilor în furnizarea raportului prevazut de art. 8 din metodologie si o sanctiune implicita în situatia în care nu îsi executa aceasta obligatie. De asemenea, se retin argumente legate de practica constanta a instantei arbitrale, neinfirmata de instanta de control judiciar, de a stabili caracterul trimestrial al platilor si ziua de 26 a lunii urmatoare a trimestrului ca scadenta. Sunt incidente ratiuni legate de natura remuneratiilor - asimilate drepturilor salariale, conform art. 150 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, de injustetea privarii autorilor un termen îndelungat de sumele ce li se cuvin, desi operele lor au fost exploatate si utilizatorii vor fi încasat veniturile cuvenite de la consumatorii finali.

În privinta cuantumului penalitatilor de întârziere ce urmeaza a fi datorate pentru neplata la scadenta, completul arbitral retine ca niciuna dintre parti nu a argumentat temeinic modificarea valorii acestora, astfel cum a fost stabilita prin Hotarârea arbitrala nr. 1 din 18 decembrie 2004 care a avut ca obiect stabilirea metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoane mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor. Mai mult, Orange a achiesat la aceasta valoare prin proiectul de metodologie atasat întâmpinarii depuse în prezenta cauza.

7. Pentru a retine aceasta forma finala a art. 7 din metodologie, completul arbitral a avut în vedere prevederile art. 131^4 din Legea nr. 8/1996, care stipuleaza ca "Remuneratiile stabilite în suma fixa se pot modifica anual, începând cu prima luna a anului urmator celui în care s-au publicat metodologiile, de catre organismele de gestiune colectiva, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national". Mai mult, propunerile formulate de parti privind continutul acestui articol sunt identice, asa cum rezulta din cererea de arbitraj a UCMR - ADA si din întâmpinarile formulate de Orange si Cosmote.

Completul arbitral ia act ca, desi UCMR - ADA depune un înscris referitor la indicele de inflatie, nu modifica nici în notele scrise, depuse Ia dezbaterile pe fond, forma initiala a articolului, fiind aceeasi cu cea retinuta de complet. De altfel, este pertinent si argumentul adus de Orange, retinut în încheierea sedintei din 15 mai 2012, conform caruia actualizarea se poate face în baza art. 131^4 din Legea nr. 8/1996 numai în anul urmator celui în care s-au publicat metodologiile, si nu înainte de adoptarea lor, respectiv în stadiul procesual al arbitrajului.

8. Analizând formele negociate si propuse de parti pentru continutul acestui articol, completul constata ca diferentele sunt urmatoarele:

a) UCMR - ADA considera absolut necesara informarea cu privire la autorii operei ("compozitori, textieri si, dupa caz, aranjori etc."), pe când celelalte parti sunt de acord conditionat, invocând lipsa de informare din partea caselor de discuri;

b) spre deosebire de UCMR - ADA, celelalte parti, Orange si Cosmote, considera ca este important ca raportul sa contina informatii referitoare la interpret, categorie de titular de drepturi care nu se regaseste expres în metodologia propusa de UCMR - ADA;

Referitor la primul dezacord dintre parti, trebuie avut în vedere textul art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, conform caruia organismele de gestiune colective au dreptul "sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizarii acestora; (...)". În categoria drepturilor de autor intra, în cazul operelor muzicale, cu sau fara text, toti cei care contribuie la realizarea operei, în primul rând compozitorul si textierul. Este deci absolut necesar, pentru a respecta prevederile textului legal mentionat, ca raportul sa contina informatii referitoare la titularii de drepturi.

Argumentul Orange si Cosmote, conform caruia aceste informatii nu sunt transmise de catre casele de discuri, nu se sustine juridic si faptic, utilizatorii putând solicita caselor de discuri informatiile referitoare la titulari. Mai mult, trebuie avute în vedere prevederile art. 10 lit. b) si c) din Legea nr. 8/1996, care prevad obligativitatea respectarii calitatii de autor si a dreptului la nume.

Referitor la cel de-al doilea dezacord, completul arbitral considera ca argumentele de mai sus sunt valabile si pentru titularul de drepturi conexe, interpretul. Temeiul juridic este însa altul, art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996, care prevede ca artistul interpret are "dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a înregistrarii acestuia".

Având în vedere ca nu se stabileste o durata pentru care se obtine o autorizatie licenta neexclusiva si ca la stabilirea bazei de calcul se au în vedere "valoarea abonamentelor pentru serviciile de tonuri în asteptare si/sau tonuri de apel, pretul de descarcare si pretul de selectare", nu si durata de utilizare a fiecarei opere muzicale, completul apreciaza informatia ca nerelevanta pentru continutul si finalitatea raportului. Conform art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, colectarea informatiilor are drept scop repartizarea remuneratiilor colectate, durata utilizarii operei muzicale nefiind relevanta în contextul mentionat.

La dezbaterile pe fond, din motive de eficienta în comunicare, în prelucrarea datelor, dar si de protectie a mediului, partile au exprimat opinia comuna conform careia raportul poate fi transmis si în format electronic, într-o forma neprelucrabila. Completul considera pertinente argumentele partilor, în conditiile în care rapoartele pot avea un volum foarte mare în formatul tiparit, cu conditia ca rapoartele sa fie depuse de utilizatori într-un format care sa nu dea posibilitatea organismului de gestiune colectiva sa poata prelucra acele date, pentru ratiuni ce tin de transparenta fata de autori, dar si de posibilitatea asigurarii dovezii privind continutul rapoartelor depuse.

9. Pentru a stabili forma finala a art. 9, completul a tinut cont de opinia tuturor partilor, exprimata în note scrise (UCMR - ADA) sau oral, conform careia intrarea metodologiei în vigoare începând cu data de 1 a lunii ar înlatura unele probleme create în colectarea si repartizarea exacta, în aceeasi luna, a remuneratiilor în baza a doua metodologii diferite.

De principiu, nu se face confuzie între caracterul executoriu al hotarârii arbitrale si intrarea ei în vigoare, care poate fi stabilita si la un termen ulterior, pentru motive întemeiate. Prezenta hotarâre este executorie, conform art. 131^2 alin. (9) al Legii nr. 8/1996, dar metodologia din continutul ei intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii urmatoare publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În ceea ce priveste cheltuielile arbitrale, întrucât pretentiile fiecarei parti au fost încuviintate numai în parte, completul de arbitraj urmeaza a le compensa, potrivit art. 276 din Codul de procedura civila.

Împotriva acestei hotarâri a formulat apel UCMR - ADA, solicitând admiterea apelului, modificarea art. 8 alin. (1) din metodologia stabilita prin hotarârea arbitrala apelata, în sensul completarii acestuia cu lit. f), cu urmatorul continut: "f) durata de utilizare a fiecarei opere muzicale"; modificarea art. 8 alin. (2) din metodologia stabilita prin hotarârea arbitrala apelata, în sensul urmatorului continut: "(2) Raportul va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va putea fi transmis în forma scrisa sau în format electronic, pe un suport care sa permita copierea, dar sa nu permita stergerea sau modificarea informatiilor pe acel suport. Raportul trebuie sa fie însotit de o adresa de înaintare, semnata si stampilata, care sa cuprinda informatii relevante pentru individualizarea continutului raportului în format electronic. Raportul privind operele muzicale utilizate va constitui baza de repartizare catre titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectiva"; obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii de apel s-au aratat urmatoarele:

I. UCMR - ADA a solicitat ca raportul prevazut de art. 8 din metodologie sa includa si informatii privind durata utilizarii operelor muzicale. Cererea a fost respinsa de catre completul de arbitraj cu motivarea ca durata utilizarii fiecarei opere muzicale nu ar fi relevanta pentru determinarea remuneratiilor sau pentru repartizarea acestora.

Apelanta sustine ca solutia completului de arbitraj este eronata sub acest aspect. Durata utilizarii operelor muzicale constituie un criteriu legal al repartizarii remuneratiilor.

Astfel, potrivit art. 127 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, repartizarea remuneratiilor trebuie sa fie realizata proportional cu durata reala de utilizare a repertoriului (operelor) fiecarui titular al drepturilor patrimoniale de autor. Aplicarea acestei dispozitii legale nu se poate realiza daca utilizatorul operelor muzicale nu comunica UCMR - ADA durata reala de utilizare a fiecarei opere muzicale.

Astfel, spre exemplu, în cazul operelor muzicale ca tonuri de asteptare, remuneratia procentuala din abonamente se plateste pentru utilizarea a mii sau zeci de mii de opere muzicale sub aceasta forma. În acest caz, repartizarea remuneratiilor de catre UCMR - ADA potrivit criteriului legal este imposibil de realizat daca utilizatorul nu comunica UCMR - ADA durata reala de utilizare a fiecarei opere muzicale.

În acelasi sens sunt si dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, care dau dreptul UCMR - ADA sa solicite utilizatorului, iar acesta din urma este obligat sa îi comunice informatii privind operele utilizate necesare repartizarii remuneratiilor.

Prin raportare la art. 127 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, durata reala de utilizare a operelor muzicale este o informatie necesara realizarii unei repartitii legale a remuneratiilor între titularii drepturilor de autor.

În acelasi sens se mentioneaza si faptul ca potrivit art. 6.3 din statutul UCMR - ADA, repartizarea remuneratiilor se realizeaza direct proportional cu durata reala de utilizare. Potrivit art. 5.6.2 din Regulamentul general de repartitie al UCMR - ADA, "în cazul utilizarii operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri de asteptare pentru telefoanele mobile, remuneratiile colectate se repartizeaza direct proportional cu durata de utilizare reala a fiecarei opere muzicale astfel cum rezulta din documentatiile primite de la utilizatori". În concluzie, este neîntemeiata si nelegala înlaturarea obligatiei utilizatorilor de a comunica UCMR - ADA durata reala a utilizarii operelor muzicale. Se înlatura astfel posibilitatea aplicarii dispozitiei legale ce prevede repartizarea remuneratiei direct proportional cu durata reala a utilizarii operelor muzicale.

II. Prin alin. (2) al art. 8 din forma finala a metodologiei stabilite de completul de arbitraj s-a prevazut modalitatea (forma) de comunicare a raportului specificat la alin. (1) al aceluiasi articol. În ceea ce priveste comunicarea în forma electronica, s-a prevazut ca aceasta ar trebui sa fie neprelucrabila. În mod evident, în raport si cu dezbaterile ce au avut loc, intentia completului de arbitraj a fost aceea de a asigura posibilitatea pastrarii si dovedirii comunicarii formatului electronic si a continutului acestuia.

Sintagma "neprelucrabil" creeaza incertitudine. În mod cert, formatul trebuie sa permita UCMR - ADA sa prelucreze datele primite pentru a putea repartiza remuneratii în raport cu aceste date; pe cale de consecinta, acesta nu poate fi "neprelucrabil"; mai mult, formatul electronic ajuta UCMR - ADA sa repartizeze mai repede remuneratiile. În schimb, trebuie asigurata si necesitatea dovedirii în orice moment a continutului formatului electronic, asa cum acesta va fi transmis catre UCMR - ADA.

Pe cale de consecinta, suportul electronic pe care se transmit informatiile trebuie sa permita UCMR - ADA copierea informatiilor pentru ca acestea sa fie utilizate la repartizarea remuneratiilor; suportul trebuie sa permita conservarea sa; suportul trebuie sa nu permita stergerea sau modificarea informatiilor pe acel suport; suportul trebuie sa fie individualizat si însusit de utilizator sub semnatura si stampila; suportul trebuie sa fie însotit de o adresa de înaintare, semnata si stampilata, din care sa rezulte perioada de raportare, formatul de raportare, numarul de pozitii si orice alte date relevante. Pentru aceste motive se solicita si modificarea alin. (2) al art. 8 din metodologie.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare, si ale art. 282 si urmatoarelor din Codul de procedura civila.

Analizând apelul de fata prin prisma motivelor formulate, a apararilor expuse si a probelor administrate, Curtea retine urmatoarele:

I. Într-un prim motiv de apel, apelanta a solicitat ca raportul prevazut de art. 8 din metodologie sa includa si informatii privind durata utilizarii operelor muzicale, sustinând ca solutia completului de arbitraj este eronata, deoarece durata utilizarii operelor muzicale constituie un criteriu legal al repartizarii remuneratiilor.

Mai întâi, Curtea constata ca aceasta forma a metodologiei a fost ceruta de catre apelanta prin chiar propunerea de arbitraj, asa cum reiese din cercetarea dosarului de arbitraj.

Apoi, conform prevederilor art. 127 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda "regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reala, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate".

De asemenea, dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, care dau dreptul UCMR - ADA sa solicite "utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, în format scris si electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate, sub semnatura reprezentantului legal si stampilate".

Rezulta ca durata reala de utilizare a operelor muzicale este o informatie necesara realizarii unei repartitii legale a remuneratiilor între titularii drepturilor de autor.

Se întelege prin durata reala de utilizare (aspect distinct de numarul de comunicari publice de tonuri de apel sau, dupa caz, numarul de selectari ca tonuri în asteptare, pentru fiecare opera muzicala utilizata) durata fizica a bucatii din opera muzicala ce a fost înregistrata de catre utilizatori ca ton de apel sau ton de asteptare.

Se mai are în vedere si argumentul legat de prevederile art. 5.6.2 din Regulamentul general de repartitie al UCMR - ADA, potrivit caruia, "în cazul utilizarii operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri de asteptare pentru telefoanele mobile, remuneratiile colectate se repartizeaza direct proportional cu durata de utilizare reala a fiecarei opere muzicale astfel cum rezulta din documentatiile primite de la utilizatori".

În concluzie, este întemeiata inserarea obligatiei utilizatorilor de a comunica UCMR - ADA durata reala a utilizarii operelor muzicale. Se asigura astfel posibilitatea aplicarii dispozitiei legale ce prevede repartizarea remuneratiei direct proportional cu durata reala a utilizarii operelor muzicale.

II. În ceea ce priveste motivul nr. II de apel, Curtea constata ca intimata S.C. Cosmote Romanian Mobile si-a exprimat acordul în sedinta publica cu privire la admiterea sa si la modificarea metodologiei în sensul propus de apelanta.

Pe de alta parte, completul de arbitri a retinut ca, la dezbaterile pe fond, din motive de eficienta în comunicare, în prelucrarea datelor, dar si de protectie a mediului, partile au exprimat opinia comuna conform careia raportul poate fi transmis si în format electronic, într-o forma neprelucrabila. Completul a considerat pertinente argumentele partilor, în conditiile în care rapoartele pot avea un volum foarte mare în formatul tiparit, cu conditia ca rapoartele sa fie depuse de utilizatori într-un format care sa nu dea posibilitatea organismului de gestiune colectiva sa poata prelucra acele date, pentru ratiuni ce tin de transparenta fata de autori, dar si de posibilitatea asigurarii dovezii privind continutul rapoartelor depuse.

Este evident ca ceea ce au avut în vedere atât arbitrii, cât si partile de la negociere a fost nealterarea (ulterior comunicarii) a continutului rapoartelor, pentru a asigura corecta aplicare a remuneratiilor la datele comunicate de utilizatori.

Cum ceea ce se solicita a fi modificat reprezinta de fapt doar o modificare de limbaj pentru a evita semnificatiile ambigue, fata de acordul partii intimate prezente si fata de motivatia arbitrilor mai sus citata, Curtea va dispune ca art. 8 alin. (2) din metodologia amintita sa aiba continutul propus de apelanta.

În concluzie, în temeiul art. 296 din Codul de procedura civila, Curtea va admire apelul, va modifica în parte Hotarârea arbitrala nr. 6/21 mai 2012, data de completul de arbitraj de pe lânga ORDA, în sensul ca la art. 8 alin. (1) din metodologie se introduce lit. f), cu urmatorul continut: "f) durata de utilizare a fiecarei opere muzicale"; art. 8 alin. (2) din metodologia amintita va avea urmatorul continut: "(2) Raportul va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va putea fi transmis în forma scrisa sau în format electronic, pe un suport care sa permita copierea, dar sa nu permita stergerea sau modificarea informatiilor pe acel suport. Raportul trebuie sa fie însotit de o adresa de înaintare, semnata si stampilata, care sa cuprinda informatii relevante pentru individualizarea continutului raportului în format electronic. Raportul privind operele muzicale utilizate va constitui baza de repartizare catre titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectiva."; va pastra celelalte dispozitii ale metodologiei.

În temeiul art. 274 din Codul de procedura civila, fata de culpa procesuala a acestora, le va obliga pe intimatele S.C. Orange Romania - S.A. si S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications - S.A. sa plateasca apelantei UCMR - ADA suma de 1.550 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat conform facturii nr. 1.204 din 3.10.2012 emise de SCPA Ciubota & Roata-Palade.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

 

Admite apelul declarat de apelanta UCMR - ADA împotriva Hotarârii arbitrale nr. 6 din 21 mai 2012, data de completul de arbitraj de pe lânga ORDA, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile, în contradictoriu cu intimatele S.C. Orange Romania - S.A. si S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications - S.A.

Modifica în parte Hotarârea arbitrala nr. 6 din 21 mai 2012, data de completul de arbitraj de pe lânga ORDA, în sensul ca:

La art. 8 alin. (1) din Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile, se introduce lit. f), cu urmatorul continut: "f) durata de utilizare a fiecarei opere muzicale."

Art. 8 alin. (2) din metodologia amintita va avea urmatorul continut:

"(2) Raportul va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va putea fi transmis în forma scrisa sau în format electronic, pe un suport care sa permita copierea, dar sa nu permita stergerea sau modificarea informatiilor pe acel suport. Raportul trebuie sa fie însotit de o adresa de înaintare, semnata si stampilata, care sa cuprinda informatii relevante pentru individualizarea continutului raportului în format electronic. Raportul privind operele muzicale utilizate va constitui baza de repartizare catre titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectiva."

Pastreaza celelalte dispozitii ale metodologiei.

Obliga intimatele S.C. Orange Romania - S.A. si S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications - S.A. sa plateasca apelantei UCMR - ADA suma de 1.550 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTE,
ILEANA RUXANDRA DANAILA
 
Judecator,
Andreea Vasile
 
Grefier,
Noemi Gratiela Stanciu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf