Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 145 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal, exceptie ridicata de Ioan Macea în Dosarul nr. 1.952/219/2012 al Tribunalului Cluj - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.602D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia penala nr. 460/R din 14 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.952/219/2012, Tribunalul Cluj - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal, exceptie ridicata de Ioan Macea în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cereri de liberare conditionata.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal este neconstitutional în masura în care, în cazul executarii efective a unei jumatati din pedeapsa, nu permite liberarea conditionata si pentru persoanele care se gasesc sub incidenta art. 60 alin. 1 din Codul penal, respectiv a persoanelor care din cauza starii de sanatate sau din alte cauze nu au fost folosite niciodata la munca ori nu mai sunt folosite.

Tribunalul Cluj - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal - Liberarea conditionata, care au urmatorul continut:

"În calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute în alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz însa, liberarea conditionata nu poate fi acordata înainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei când aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin doua treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetatenilor în fata legii si art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, precum si dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la judecarea într-un termen rezonabil a cauzei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 1.037 din 14 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 16 septembrie 2011, Curtea Constitutionala a statuat ca respectarea egalitatii în drepturi nu înseamna eo ipso aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii care, prin specificul lor, sunt diferite. Principiul egalitatii nu presupune uniformitate, ci presupune ca la situatii egale sa corespunda un tratament egal, iar la situatii diferite sa existe un tratament diferit. Altfel spus, principiul egalitatii nu se opune ca o lege sa stabileasca reguli diferite în raport cu persoane care se afla în situatii diferite. Este firesc si echitabil ca legiuitorul sa îi stimuleze pe condamnatii care desfasoara o munca utila, sunt staruitori în munca si dau dovada prin aceasta ca s-au îndreptat. Cei care satisfac aceste conditii se bucura de acest tratament fara discriminari, dupa cum cei care nu presteaza munca, indiferent din ce cauza, sunt supusi altui tratament, tot fara discriminari. Legiuitorul a avut în vedere situatia speciala a altor categorii de condamnati, stabilind în acest sens, prin dispozitiile art. 60 din Codul penal, conditiile liberarii conditionate în cazuri speciale.

De altfel, este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili conditiile în care poate fi acordata liberarea conditionata si mijloacele de stimulare a condamnatilor în vederea îndeplinirii scopurilor pedepsei, liberarea conditionata nefiind un drept al acestora, ci doar o vocatie pe care o au, prin vointa legiuitorului, toti condamnatii care, dupa ce au executat fractiunile de pedeapsa stabilite de lege, dupa criteriile aratate, îndeplinesc, de asemenea, si conditia de a fi disciplinati si de a da dovezi temeinice de îndreptare, inclusiv atunci când nu presteaza munca.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal, exceptie ridicata de Ioan Macea în Dosarul nr. 1.952/219/2012 al Tribunalului Cluj - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf