Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 143 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar, a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti, precum si a dispozitiilor anexei nr. 1 la acelasi ordin

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa în unitatile de învatamânt preuniversitar, ale art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti, precum si ale anexei nr. 1 la acelasi ordin, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Broscuta" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 8.772/333/2011 al Judecatoriei Vaslui si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.594D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca la dosarul cauzei partea Directia de Sanatate Publica Vaslui a depus o cerere prin care solicita judecarea în lipsa a exceptiei.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arata ca aceasta este inadmisibila sub aspectul criticilor referitoare la dispozitiile Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti, întrucât, conform prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare (...)". Se sustine totodata ca exceptia este neîntemeiata în privinta criticilor referitoare la prevederile art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008, aratând ca dispozitiile cuprinse în aceste norme sunt necesare în vederea protejarii sanatatii publice si ca ele nu contravin normelor constitutionale invocate de catre autorul exceptiei.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 26 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.772/333/2011, Judecatoria Vaslui a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa în unitatile de învatamânt preuniversitar, ale art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti, precum si ale anexei nr. 1 la acelasi ordin, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Broscuta" - S.R.L. din Vaslui într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii la regimul alimentelor ce pot fi comercializate în unitatile de învatamânt preuniversitar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca restrictiile referitoare la alimentele ce pot fi comercializate în incinta unitatilor de învatamânt preuniversitar, reglementate prin textele criticate, si impunerea folosirii anumitor categorii de ingrediente în fabricarea lor determina o crestere substantiala a costurilor de productie si, inevitabil, a preturilor, cu consecinte negative asupra volumului vânzarilor persoanelor juridice care detin spatii comerciale în interiorul unor astfel de unitati de învatamânt. Se arata ca, în acest fel, este încalcata libertatea comertului si se creeaza premisele unei concurente neloiale între aceasta categorie de operatori economici si cei care comercializeaza produse similare în afara unitatilor de învatamânt preuniversitar, dar în imediata lor apropiere, carora nu le sunt impuse reguli referitoare la continutul produselor comercializate.

Judecatoria Vaslui opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata în acest sens ca interzicerea comercializarii unor alimente nerecomandate elevilor în incinta unitatilor de învatamânt are ca scop protectia sanatatii acestora, creând în acelasi timp un cadru juridic general aplicabil tuturor comerciantilor ce se adreseaza acestui segment de consumatori. Se sustine ca, pentru aceste motive, dispozitiile criticate nu creeaza discriminare între operatorii economici cu activitate similara si nu sunt de natura a aduce atingere libertatii comertului si concurentei loiale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca prevederile art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 sunt constitutionale. Se sustine ca acestea dau expresie dispozitiilor art. 34 din Legea fundamentala, potrivit carora statul este obligat sa ia masuri pentru protectia sanatatii publice, nefiind de natura a distorsiona concurenta si nici de a limita libertatea comertului. Se mai arata ca exceptia este inadmisibila cu privire la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1563/2008, întrucât, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, numai dispozitiile legilor sau ale ordonantelor pot face obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca prevederile art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 nu aduc atingere unor drepturi constitutionale, ca ele reprezinta optiunea legiuitorului în privinta protejarii sanatatii publice, în acord cu dispozitiile art. 34 si art. 49 alin. (1) din Legea fundamentala, si ca interzicerea comercializarii anumitor alimente în unitatile de învatamânt preuniversitar reprezinta o forma de concretizare a obligatiei statului de creare a conditiilor necesare cresterii calitatii vietii, prevazuta la art. 135 alin. (2) lit. f) din Constitutie. Se sustine totodata ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila sub aspectul criticii referitoare la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa în unitatile de învatamânt preuniversitar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, ale art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti si ale anexei nr. 1 la acelasi ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 15 septembrie 2008.

Art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 au urmatorul cuprins:

- Art. 9: "Institutiile abilitate ale statului întocmesc, actualizeaza si difuzeaza lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, dupa cum urmeaza:

a) Ministerul Sanatatii Publice întocmeste si actualizeaza lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, conform recomandarilor specialistilor în nutritie;

b) inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti preiau lista prevazuta la lit. a) si o comunica tuturor unitatilor de învatamânt, mai putin creselor;

c) creselor li se comunica lista direct de catre Ministerul Sanatatii Publice.";

- Art. 10: "În incinta unitatilor de învatamânt sunt interzise prepararea, comercializarea si distribuirea oricaror alimente continute în lista prevazuta la art. 9 lit. a).";

Art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 are urmatorul cuprins:

- Art. 7: "Operatorii economici care distribuie si/sau comercializeaza alimente în incinta unitatilor de învatamânt trebuie sa faca dovada compozitiei alimentelor prin eticheta, specificatii de la producator sau buletine de analiza."

Anexa nr. 1 se refera la lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor.

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a) cu privire la economie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

I. Referitor la critica privind neconstitutionalitatea art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti si a dispozitiilor anexei nr. 1 la acelasi ordin, Curtea observa ca, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare (...)". Prin urmare, Curtea retine ca dispozitiile cuprinse în ordinele ministrilor nu pot face obiectul controlului de neconstitutionalitate a posteriori, realizat pe calea exceptiei, astfel încât Curtea urmeaza sa respinga ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate.

II. Cu privire la pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa în unitatile de învatamânt preuniversitar, Curtea retine ca acestea se aplica în mod egal tuturor operatorilor economici care distribuie sau comercializeaza produse alimentare în incinta unitatilor de învatamânt preuniversitar. Curtea observa, de asemenea, ca, referitor la compozitia alimentelor astfel distribuite sau comercializate, textele criticate impun conditii restrictive fata de cele existente pentru comerciantii care îsi desfasoara activitatea în afara unitatilor de învatamânt preuniversitar, diferenta justificata prin faptul ca acestia din urma au o activitate economica ce se adreseaza tuturor categoriilor de cumparatori si, prin urmare, se afla într-o situatie juridica diferita de a celor dintâi.

Curtea constata totodata ca restrângerea sferei alimentelor ce pot fi comercializate în unitatile de învatamânt preuniversitar, respectiv a ingredientelor din aceste alimente, prin textele criticate, are ca scop protejarea sanatatii elevilor din acest ciclu de învatamânt si se înscrie în politica statului în domeniul protejarii sanatatii publice, dând expresie obligatiei prevazute în sarcina acestuia la art. 34 din Constitutie.

Prin urmare, Curtea constata ca restrictiile analizate nu constituie bariere în calea libertatii comertului si a concurentei loiale, ci limitari determinate de considerente obiective, ce tin de necesitatea protectiei sanatatii elevilor din învatamântul preuniversitar.

Pentru aceste motive, Curtea nu poate retine încalcarea prin dispozitiile art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 a prevederilor art. 135 din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

I. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti si ale anexei nr. 1 la acelasi ordin, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Broscuta" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 8.772/333/2011 al Judecatoriei Vaslui.

II. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa în unitatile de învatamânt preuniversitar, exceptie ridicata de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf