Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 141 din 28 martie 2013

Pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

Având în vedere dispozitiile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),

întrucât masurile luate pentru protectia dezvoltarii fizice, mentale si morale a minorilor trebuie sa fie atent corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

întrucât limitarea accesului minorilor doar la continutul adecvat pentru vârsta lor presupune, pe de o parte, clasificarea continutului în functie de vârsta copilului si, pe de alta parte, sisteme tehnice de control parental eficiente si usor de utilizat,

tinând cont de faptul ca sistemele de control parental puse la dispozitia abonatilor în retelele digitale de distributie trebuie sa asigure un nivel adecvat de protectie a minorilor,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d) si al art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:

 

ART. I

 

Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 7^1

(1) Stirile sau relatarile referitoare la violenta din institutiile de învatamânt vor fi difuzate numai împreuna cu punctul de vedere al conducerii scolii si cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali ai minorului; face exceptie situatia în care radiodifuzorul actioneaza în interesul superior al minorului, fara sa fie afectata imaginea publica a minorului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala.

(2) Imaginile în care minorii sunt implicati în acte de violenta sau de natura implicit sau explicit sexuala, de orice natura, vor fi difuzate numai daca:

a) reprezinta un interes public justificat;

b) radiodifuzorul actioneaza în interesul superior al minorilor, având acordul parintilor sau al reprezentantilor legali ai acestora;

c) radiodifuzorul se asigura ca nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicati.

(3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini si nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese."

2. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Orice emisiune de tip reality show, al carei scenariu se bazeaza pe fapte sau situatii reale din viata unor persoane, continând însa si elemente de fictiune, se semnaleaza, la început si la sfârsit, precum si la reluarea dupa pauze publicitare, prin mentiunea "Acest program este o fictiune", afisata lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definitie standard, respectiv 60 în format HD, înalta definitie, si pentru o durata de minimum 10 secunde."

3. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 18

Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 productii care prezinta:

a) violenta fizica, psihica sau de limbaj, în mod repetat;

b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;

c) persoane în ipostaze degradante;

d) lupte nereglementate de federatii sportive nationale sau internationale."

4. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 24

(1) Programele 15 se difuzeaza numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 si vor fi însotite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare alba, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 15 de culoare alba; fac exceptie de la intervalul orar filmele artistice, serialele si cele documentare clasificate 15, în cazul carora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00."

5. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 25

(1) Programele 18 se difuzeaza numai în intervalul orar 1,00 - 6,00 si vor fi însotite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare alba, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 18 de culoare alba."

6. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 27

(1) Programele 18+ nu pot fi difuzate de catre furnizori de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia României.

(2) Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, daca se respecta urmatoarele conditii:

a) criptat si în cadrul unor pachete optionale, special dedicate adultilor, disponibile numai în intervalul orar 1,00 - 5,00, în cazul retransmisiei analogice;

b) criptat si restrictionat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale.

(3) Serviciile prevazute la alin. (2) pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care contin exclusiv astfel de programe si neconditionat de achizitia altor pachete de servicii.

(4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în conditii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu contin astfel de programe.

(5) Sistemul de control parental prevazut la alin. (2) lit. b) trebuie sa asigure restrictionarea accesului la programele 18+, astfel:

a) accesul sa fie posibil numai în baza unui cod personal, special dedicat restrictionarii acestor programe, format din cel putin 4 cifre; cifrele nu trebuie sa fie vizibile pe ecran în momentul tastarii; la prima punere în functiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie sa fie initial blocat;

b) accesul sa fie reblocat în orice situatie în care se modifica contextul vizionarii, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de receptie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, dupa realimentarea cu tensiune.

(6) În momentul punerii în functiune a sistemului de receptie, distribuitorul de servicii are obligatia sa stabileasca, împreuna cu abonatul, codul de acces prevazut la alin. (5) lit. a); se recomanda evitarea stabilirii codului "1234" sau a unui cod format din aceeasi cifra.

(7) În cadrul instructiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie sa explice, în termeni simpli si clari, modul de functionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului de acces si a pastrarii confidentialitatii acestuia."

7. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 27^1

Programele audiovizuale clasificate "12" sau "15" pot fi difuzate în reluare în intervalul orar 6,00 - 20,00, numai daca sunt editate pentru a respecta conditiile de difuzare a programelor accesibile tuturor categoriilor de public sau conditiile de difuzare a programelor AP, fiind clasificate ca atare."

8. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Înainte de difuzarea unor imagini socante, a unor scene de violenta sau cu impact emotional negativ care pot impresiona în mod neplacut telespectatorii, acestia vor fi avertizati verbal "Atentie! Imagini care pot afecta emotional telespectatorii.", mentiune ce va fi si afisata static si lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenta în mod repetat în cadrul aceleiasi productii audiovizuale."

9. Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 75^1

(1) Radiodifuzorii se vor asigura ca în relatarile despre accidente sa nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea victimelor, cu exceptia situatiei în care exista acordul acestora sau al familiei sau când prevaleaza un interes public justificat.

(2) În cazul accidentelor, în special al celor cu consecinte juridice, informatia difuzata trebuie:

a) sa fie obiectiva, verificata si prezentata în mod impartial si cu buna-credinta, în raport cu toate persoanele implicate în accident;

b) sa respecte principiul prezumtiei de nevinovatie;

c) sa fie completa, urmarindu-se evolutia demersului juridic."

 

ART. II

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Laura Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf