Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 139 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 479^2 alin. 3 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 479^2 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Catalin Ursu în Dosarul nr. 3.102/89/2012 al Tribunalului Vaslui - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.546D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.547D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 479^2 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Catalin Ursu în Dosarul nr. 3.103/89/2012 al Tribunalului Vaslui - Sectia penala.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu se opune conexarii dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.547D/2012 la Dosarul nr. 1.546D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, deoarece autorul exceptiei solicita în fapt modificarea textului legal contestat.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin sentintele penale nr. 181 si 182 din 29 octombrie 2012, pronuntate în dosarele nr. 3.102/89/2012 si nr. 3.103/89/2012, Tribunalul Vaslui - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 479^2 alin. 3 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Catalin Ursu în dosarele de mai sus având ca obiect solutionarea unor plângeri formulate împotriva unor expertize fiscale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale contestate sunt neconstitutionale, deoarece reprezentantul legal al persoanei juridice, desi nu a fost condamnat definitiv, nu mai poate reprezenta societatea, fiind pus în imposibilitatea de a formula si depune actiuni.

Tribunalul Vaslui - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 479^2 alin. 3 din Codul de procedura penala cu denumirea marginala Obiectul si exercitarea actiunii penale în cadrul procedurii privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice, care au urmatorul continut: "Daca pentru aceeasi fapta sau pentru fapte conexe s-a început urmarirea penala si împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îsi numeste un mandatar pentru a o reprezenta."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la Accesul liber la justitie si art. 24 referitor la Dreptul la aparare, precum si ale art. 6 paragraful 2 si paragraful 3 lit. c) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la principiul prezumtiei de nevinovatie si la dreptul oricarei persoane acuzate de a se apara singur ori de a-si angaja un avocat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, în opinia autorului, solutia legislativa contestata contravine dispozitiilor mai sus aratate, deoarece în situatia în care s-a început urmarirea penala pentru aceeasi fapta, atât fata de persoana juridica, cât si fata de reprezentantul legal al acesteia, aceasta este obligata sa îsi desemneze un mandatar pentru a o reprezenta. Prin urmare, obligatia impusa de textul criticat ar fi constitutionala numai în masura în care administratorul/reprezentantul societatii ar fi fost condamnat definitiv pentru savârsirea infractiunii ce constituie obiectul cercetarilor penale.

Asa fiind, Curtea constata ca, dincolo de fondul reglementarii, ceea ce se solicita, în realitate, în motivarea exceptiei, consta în modificarea textului de lege criticat. Se urmareste, astfel, ignorarea unui eventual conflict de interese prin instituirea posibilitatii reprezentantului legal urmarit penal de a formula actiuni si depune memorii în numele persoanei juridice. O asemenea critica nu poate fi primita, deoarece nu intra în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 479^2 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Catalin Ursu în dosarele nr. 3.102/89/2012 si nr. 3.103/89/2012 ale Tribunalului Vaslui - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf