Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 136 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Calin Valentin Toma în Dosarul nr. 5.790/204/2012 al Judecatoriei Câmpina si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.520D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, deoarece prin criticile formulate se solicita modificarea textului legal contestat.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 20 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.790/204/2012, Judecatoria Câmpina a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Calin Valentin Toma în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate potrivit procedurii prevazute de art. 278^1 din Codul de procedura penala.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece au în vedere numai solutiile de neîncepere a urmaririi penale, scoatere, încetare sau clasare, fara a avea în vedere orice solutie de netrimitere în judecata astfel cum a fost confirmata de judecator prin procedura prevazuta de art. 278^1 din Codul de procedura penala. Prin urmare, se limiteaza dreptul partii vatamate de a avea o cale de acces la justitie.

Judecatoria Câmpina opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, deoarece motivele invocate de autor tind la completarea dispozitiilor criticate.

Avocatul Poporului arata ca îsi mentine punctul de vedere retinut, spre exemplu, în Decizia nr. 568 din 29 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012, în sensul ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedura penala cu denumirea marginala Plângerea în fata judecatorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având urmatorul cuprins: "Dupa respingerea plângerii facute conform art. 275 - 278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta. Plângerea poate fi facuta si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecata cuprinse în rechizitoriu."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justitie si art. 53 referitor la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la Dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorul exceptiei solicita, în realitate, completarea dispozitiilor art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedura penala, în sensul de a reglementa posibilitatea atacarii în fata judecatorului nu numai a rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, ci si a solutiilor de netrimitere în judecata confirmate anterior de judecator. În speta prin sentinta penala nr. 164 din 18 mai 2012 s-a admis plângerea formulata împotriva solutiei de netrimitere în judecata, sens în care s-a dispus atât desfiintarea ordonantei parchetului data de primul-procuror cu privire la infractiunea de tulburare a folosintei locuintei prevazuta de art. 320 din Codul penal, cât si mentinerea solutiei procurorului cu privire la infractiuni prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005. Drept urmare, dosarul a fost trimis la parchet pentru începerea urmaririi penale cu privire la infractiunea prevazuta de art. 320 din Codul penal. În cadrul acestor cercetari petentul a solicitat din nou extinderea cercetarilor pentru infractiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, deoarece prin sentinta penala de mai sus judecatorul nu a precizat expres si în dispozitiv ca mentine solutia parchetului pentru aceste fapte. O asemenea solicitare nu intra însa în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului în sensul dorit de autor.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Calin Valentin Toma în Dosarul nr. 5.790/204/2012 al Judecatoriei Câmpina.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf