Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 133 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, exceptie ridicata de Viorel Dumitru Predut în Dosarul nr. 2.663/225/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.490D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Dan Cimpoeru din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar, si lipsesc celelalte parti. Procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care sustine ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie sunt subordonati procurorului, fapt care este de natura a afecta principiul egalitatii armelor. În subsidiar, solicita pronuntarea unei decizii interpretative în sensul ca raportul de constatare întocmit de specialisti nu poate înlatura utilitatea unei expertize judiciare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 2 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.663/225/2009, Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, exceptie ridicata de Viorel Dumitru Predut în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs formulat într-o cauza penala în care urmarirea penala a fost efectuata de Directia Nationala Anticoruptie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece modalitatea de numire creeaza o prezumtie de partialitate a specialistilor care întocmesc constatarile tehnico-stiintifice efectuate. Totodata, specialistul, neavând calitatea de functionar public, are, din cauza subordonarii sale fata de procuror, o atitudine subiectiva, partinitoare în întocmirea constatarilor respective.

Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile aparatorului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Directia Nationala Anticoruptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, text de lege care are urmatorul continut: "(1) În cadrul Directiei Nationale Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului sef al acestei directii, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu înalta calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmarire penala.

(2) Specialistii prevazuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si îsi desfasoara activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorilor din Directia Nationala Anticoruptie. Specialistii au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru functionarii publici, cu exceptiile mentionate în prezenta ordonanta de urgenta. De asemenea, specialistii beneficiaza, în mod corespunzator, de drepturile prevazute la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de specialistii prevazuti la alin. (1) constituie mijloc de proba, în conditiile legii.

(4) Constatarile tehnico-stiintifice si expertizele pot fi efectuate si de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private române sau straine, organizate potrivit legii, precum si de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) referitor la garantarea dreptului la aparare, art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei si art. 131 alin. (3) referitor la conducerea si supravegherea activitatii de cercetare penala a politiei judiciare de catre procuror, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la Dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 1.510 din 17 noiembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 21 decembrie 2009, Curtea Constitutionala a statuat ca prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 întrunesc exigentele impuse de un proces echitabil, inclusiv cea referitoare la necesitatea respectarii principiului egalitatii armelor de care partile pot dispune în cadrul unei proceduri judiciare. Astfel, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constitutionala a retinut ca partea interesata are posibilitatea ca, odata cu prezentarea materialului de urmarire penala, în conditiile art. 250 - 254 din Codul de procedura penala, sa ia cunostinta de existenta constatarii tehnico-stiintifice ca mijloc de proba efectuat de specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Subsecvent, poate formula obiectiuni la raportul de constatare sau poate contesta în fata instantei de judecata, în conditii de contradictorialitate, mijlocul de proba respectiv. De asemenea, Curtea a observat ca, în procesul deliberarii, judecatorul verifica si evalueaza materialul probator si îsi fundamenteaza solutia pe întregul probatoriu administrat în cauza, prin coroborarea si aprecierea probelor, iar nu prin raportarea exclusiva la constatarile tehnico-stiintifice întocmite de specialistii prevazuti de textele de lege criticate, astfel ca informatiile continute în constatarile tehnico-stiintifice nu pot crea în mod concret riscul unui abuz de procedura.

Totodata, cu privire la statutul specialistilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Curtea a constatat ca faptul ca acestia îsi desfasoara activitatea sub directa conducere, supraveghere si sub controlul nemijlocit al procurorilor nu echivaleaza cu lipsa de obiectivitate sau de impartialitate a acestora. Pe de alta parte, solutia legislativa este fireasca, de vreme ce procurorul supravegheaza întreaga urmarire penala.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, exceptie ridicata de Viorel Dumitru Predut în Dosarul nr. 2.663/225/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf