Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 132 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Legea nr. 459/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, exceptie ridicata de Ioan Zapodeanu în Dosarul nr. 13.014/211/2010 al Tribunalului Cluj - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.482D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru partea Anisia Sebastiana Fischer tutorele, precum si aparatorul ales, doamna avocat Silvia Mitrache din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar si lipseste autorul exceptiei. Procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul doamnei avocat Silvia Mitrache, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor din Legea fundamentala invocate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 30 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.014/211/2010, Tribunalul Cluj - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Legea nr. 459/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, exceptie ridicata de Ioan Zapodeanu în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze civile privind anularea unui act.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece o lucrare de specialitate ce poate constitui mijloc de proba într-o cauza poate fi anulata de institutia medicala superioara fara motivare, înlocuindu-se competentele stiintifice cu cele administrative.

Tribunalul Cluj - Sectia civila opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, dispozitiile art. 24 din Legea nr. 459/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001. În realitate, art. 24 nu se regaseste în legea criticata, ci în Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 459/2001. Ordonanta a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 10 noiembrie 2005, iar prevederile art. 24 au urmatorul continut:

"(1) Comisia superioara medico-legala verifica si avizeaza, din punct de vedere stiintific, la cererea organelor în drept, concluziile diverselor acte medico-legale si se pronunta asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale.

(2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia superioara medico-legala recomanda refacerea totala sau partiala a lucrarilor la care se refera actele primite pentru verificare si avizare, formulând propuneri în acest sens sau concluzii proprii.

(3) Avizele Comisiei superioare medico-legale se trimit solicitantilor în cel mult 40 de zile de la data cererii si se comunica unitatilor de medicina legala care s-au pronuntat în cauza respectiva."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1) - (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si art. 52 referitor la Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate reglementeaza competenta Comisiei superioare medico-legale de a verifica si aviza din punct de vedere stiintific concluziile diverselor acte medico-legale si de a se pronunta asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale. În acest sens, Comisia superioara poate recomanda refacerea totala sau partiala a lucrarilor la care se refera actele primite pentru verificare si avizare, formulând propuneri sau concluzii proprii.

Prin urmare, din analiza acestor competente, rezulta ca dispozitiile legale criticate constituie, dimpotriva, o garantie a dreptului partilor la un proces echitabil, instituind o forma de coordonare si control sub aspect metodologic si stiintific a activitatilor de medicina-legala, deoarece acestea se caracterizeaza printr-un caracter strict specializat. Drept urmare, art. 1 din ordonanta contestata prevede ca activitatea de medicina legala "consta în efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de laborator si alte lucrari medico-legale asupra persoanelor în viata, cadavrelor, produselor biologice si corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevarului în cauzele privind infractiunile contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor ori în alte situatii prevazute de lege, precum si în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei".

În concluzie, activitatea Comisiei superioare medico-legale nu impieteaza asupra dreptului partilor de a-si valorifica drepturile prin formularea de cereri în fata instantelor judecatoresti, deoarece pot solicita administrarea oricaror probe în apararea lor, serviciile prestate potrivit art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, respectiv constatari, expertize, precum si alte lucrari medico-legale putând fi prestate contra cost nu numai din dispozitia organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, ci si la cererea persoanelor interesate.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, exceptie ridicata de Ioan Zapodeanu în Dosarul nr. 13.014/211/2010 al Tribunalului Cluj - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf