Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 131 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, exceptie ridicata de Vasile Moise în Dosarul nr. 6.971/180/2011 al Curtii de Apel Bacau - Sectia penala, cauze cu minori si familie si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.478D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca partea Agentia Nationala de Administrare Fiscala a depus la dosar concluzii scrise.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 6.971/180/2011, Curtea de Apel Bacau - Sectia penala, cauze cu minori si familie a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, exceptie ridicata de Vasile Moise în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs în materie penala.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece nu ofera inculpatului posibilitatea de a propune un specialist independent ca expert parte.

Curtea de Apel Bacau - Sectia penala, cauze minori si familie opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, texte de lege care au urmatorul continut: "Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de specialistii prevazuti la alin. (1) constituie mijloc de proba, în conditiile legii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justitie si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la Dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 805 din 3 iulie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 5 august 2008, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 si a statuat ca specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au o înalta calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmarire penala. Acestia au calitatea de functionari publici, iar constatarile tehnico-stiintifice efectuate din dispozitia scrisa a procurorului constituie mijloc de proba.

Totodata, Curtea a mai punctat ca o componenta a garantiilor unui proces echitabil, în sensul art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, este principiul egalitatii armelor, ce semnifica tratarea egala a partilor pe toata durata desfasurarii procedurii în fata unei instante de judecata, fara ca una sa fie dezavantajata în raport cu cealalta. Din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Hotarârea din 18 martie 1997 pronuntata în Cauza Mantovanelli împotriva Frantei, paragraful 36) reiese ca se încalca principiul egalitatii armelor atunci când procedura contestata, în ansamblul ei, nu a respectat prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventie. Totodata, principiul contradictorialitatii, o alta componenta a dreptului la un proces echitabil, presupune, în esenta, posibilitatea pentru partile unui proces de a lua la cunostinta de toate probele si observatiile prezentate judecatorului, de natura sa îi influenteze decizia si de a le discuta (Hotarârea din 27 martie 1998 pronuntata în Cauza J.J. împotriva Olandei, paragraful 43, si Hotarârea din 2 iunie 2005 pronuntata în Cauza Cottin împotriva Belgiei, paragraful 33).

În aceste conditii Curtea a retinut ca, în ipoteza textului legal criticat, partea putea sa ia cunostinta de existenta constatarii tehnico-stiintifice - mijloc de proba efectuat de specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - odata cu prezentarea materialului de urmarire penala, în conditiile art. 250 - 254 din Codul de procedura penala. Asadar, partea poate formula obiectiuni la raportul de constatare sau poate contesta în fata instantei de judecata, în conditii de contradictorialitate, mijlocul de proba respectiv.

De asemenea, Curtea a constatat ca o reglementare similara cu cea criticata este cuprinsa în art. 112 din Codul de procedura penala, potrivit caruia, în anumite cazuri, organul de urmarire penala poate folosi cunostintele unui specialist sau tehnician, dispunând, din oficiu sau la cerere, efectuarea unei constatari tehnico-stiintifice, care se efectueaza, de regula, de catre specialisti sau tehnicieni care functioneaza în cadrul ori pe lânga institutia de care apartine organul de urmarire penala, dar care poate fi efectuata si de catre specialisti sau tehnicieni care functioneaza în cadrul altor organe.

Pe de alta parte, în procesul deliberarii, judecatorul verifica si evalueaza materialul probator si îsi fundamenteaza solutia pe întregul probatoriu administrat în cauza, prin coroborarea si aprecierea probelor, iar nu prin raportarea exclusiva la constatarile tehnico-stiintifice întocmite de specialistii prevazuti de textele de lege criticate. Asadar, judecata se desfasoara de catre o instanta independenta si impartiala, în conditii de publicitate, oralitate si contradictorialitate, iar judecatorul îsi fundamenteaza solutia pe întregul probatoriu administrat, verificând, evaluând si coroborând probele, astfel ca informatiile continute în constatarile tehnico-stiintifice nu pot crea în mod concret riscul unui abuz de procedura.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, exceptie ridicata de Vasile Moise în Dosarul nr. 6.971/180/2011 al Curtii de Apel Bacau - Sectia penala, cauze cu minori si familie.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf