Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 126 din 7 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Aurica Furtuna si Victor Furtuna în Dosarul nr. 2.859/1.748/2011 (1.344/2012) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.424D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca atât autorii exceptiei, cât si cealalta parte au depus la dosar concluzii scrise.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia penala nr. 1.832 din 26 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.859/1.748/2011 (1.344/2012), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Aurica Furtuna si Victor Furtuna în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva sentintei penale prin care s-a respins ca neîntemeiata plângerea împotriva solutiei de netrimitere în judecata dispuse de procuror.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale criticate contravin Legii fundamentale, deoarece a fost înlaturata calea de control judiciar a recursului împotriva hotarârii judecatoresti prin care s-a mentinut solutia de netrimitere în judecata.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, asa cum a fost modificat prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au urmatorul continut: "Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 este definitiva."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 20 referitor la Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la Accesul liber la justitie, art. 44 referitor la Dreptul de proprietate privata, art. 129 referitor la Folosirea cailor de atac si art. 148 referitor la Integrarea în Uniunea Europeana, precum si ale art. 13 referitor la Dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 324 din 29 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012, si Deciziei nr. 711 din 5 iulie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala si a statuat ca acestea nu aduc nicio atingere accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil si dreptului la aparare, întrucât, potrivit art. 129 din Constitutie, "Împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii". Prin urmare, constituie atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea cailor de atac împotriva hotarârii prin care judecatorul solutioneaza plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata. Eliminarea cailor de atac în aceasta materie este justificata de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, legiuitorul urmarind sa asigure celeritatea procedurii si obtinerea în mod rapid a unei hotarâri definitive prin care sa fie exercitat controlul judiciar cu privire la solutia procurorului.

Dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc atingere accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, întrucât nu înlatura posibilitatea de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale si a Conventiei nu reglementeaza dreptul la exercitarea cailor de atac în orice cauza. Astfel, asa cum s-a aratat mai sus, art. 129 din Constitutie stipuleaza ca partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac numai în conditiile legii.

Nu sunt aplicabile în cauza nici dispozitiile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si ale art. 148 alin. (2) si (4) privind prioritatea reglementarilor comunitare cu caracter obligatoriu fata de dispozitiile contrare din legile interne.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus amintite îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Aurica Furtuna si Victor Furtuna în Dosarul nr. 2.859/1.748/2011 (1.344/2012) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 7 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf