Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1225 din 17 mai 2013

Privind desemnarea Societatii Comerciale DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. pentru operarea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatea Motru, apartinatoare municipiului Motru, judetul Gorj

Având în vedere:

- notificarea administratorului judiciar provizoriu al Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A., în care se precizeaza ca Tribunalul Comercial Cluj, prin Sentinta comerciala nr. 2.483 din 24 aprilie 2007, a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitorul Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A.;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.143 din 14 august 2007 de suspendare, pâna la remedierea situatiei, a Licentei nr. 675 de distributie a gazelor naturale acordate Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.150 din 16 octombrie 2006 si a Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale acordate Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.151 din 16 octombrie 2006 si continuarea activitatii în regim controlat pe o perioada de 6 luni;

- notificarea administratorului judiciar provizoriu al Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A., în care se precizeaza ca Tribunalul Comercial Cluj, prin judecatorul-sindic, a confirmat planul de reorganizare propus si începând cu data de 4 martie 2008 Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A. se afla în reorganizare judiciara;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 547 din 13 martie 2008 de suspendare a Licentei nr. 675 de distributie a gazelor naturale acordate Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.150 din 16 octombrie 2006 si a Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale acordate Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.151 din 16 octombrie 2006 si continuarea activitatii în regim controlat pe o perioada de 6 luni;

- notificarea Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A., înregistrata la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 17.670 din 16 iunie 2008, prin care prezinta conditiile normale de desfasurare a activitatii de distributie a gazelor naturale din localitatea Motru, judetul Gorj, societatea detinând independenta financiara absoluta;

- Încheierea civila nr. 1.463 din 20 martie 2012, prin care se dispune intrarea debitorului în faliment, cu termen de recurs în termen de 7 zile de la comunicare;

- Raportul de verificare nr. 1.208 din 11 ianuarie 2013, întocmit cu ocazia controlului efectuat la Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A. în vederea verificarii modului de îndeplinire a obligatiilor legale prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) si i) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

- Raportul de inspectie nr. 3.267/2 din 24 ianuarie 2013, întocmit cu ocazia controlului efectuat la Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A. în vederea verificarii îndeplinirii masurilor dispuse de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei prin procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 1.432 din 14 ianuarie 2013, respectiv nr. 2.535 din 21 ianuarie 2013;

- Referatul de sanctionare nr. 3.971 din 29 ianuarie 2013, întocmit de catre Directia generala de control, care propune, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 784/2000, republicata, cu modificarile ulterioare, suspendarea Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale acordate Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A. prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.151 din 16 octombrie 2006;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 291 din 7 februarie 2013 de suspendare a Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru, judetul Gorj, acordata Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A., pâna la data de 13 februarie 2013, perioada în care aceasta are obligatia de a întreprinde masurile dispuse prin Procesul-verbal nr. 2.535 din 21 ianuarie 2013 de constatare si sanctionare a contraventiilor;

- Raportul de inspectie nr. 7.437 din 14 februarie 2013, prin care se constata neîndeplinirea de catre Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A. a masurilor dispuse prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 291 din 7 februarie 2013;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 398 din 14 februarie 2013 de retragere a Licentei nr. 676 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru, judetul Gorj;

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 399 din 14 februarie 2013 privind desemnarea Societatii Comerciale GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A., pentru o perioada de 3 luni, ca furnizor de ultima instanta în localitatea Motru, judetul Gorj;

- Adresa Societatii Comerciale BEN & BEN - S.A., reprezentata prin lichidator judiciar provizoriu Pop Vasile, înregistrata la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 230.390 din 19 aprilie 2013, prin care notifica Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la pronuntarea în sedinta din data de 26 martie 2013 în Dosarul nr. 1.735/1.285/2007/a2 a deciziei irevocabile a Curtii de Apel Cluj cu privire la respingerea recursului debitorului, totodata solicitând Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei dispunerea masurilor care se impun;

- Adresa Directiei juridice nr. 24.500 din 16 mai 2013, conform careia, începând cu data de 20 martie 2013, Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A. este în faliment, este dizolvata si s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, recomandând totodata retragerea autorizatiilor/licentelor detinute de catre debitorul Societatea Comerciala BEN & BEN - S.A.,

în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. a) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

(1) Se desemneaza Societatea Comerciala DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Marasesti nr. 4 - 6, corp B, sectorul 4, înregistrata în registrul comertului sub numarul de ordine J40/2728/18.02.2008, sa opereze sistemul de distributie a gazelor naturale în localitatea Motru, apartinatoare municipiului Motru, judetul Gorj, pentru o perioada determinata de 2 ani, începând cu data de 17 mai 2013.

(2) Societatea Comerciala DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. va îndeplini fara întrerupere obligatiile ce decurg din licenta, pe perioada prevazuta la alin. (1).

 

ART. 2

 

Compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Comerciala DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

ART. 3

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se comunica Societatii Comerciale DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

 

Presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf