Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 117 din 5 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Societatea Comerciala E.ON Energie România din Târgu Mures în Dosarul nr. 10.279/279/2011 al Judecatoriei Piatra-Neamt si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.595D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca partea Asociatia de Proprietari D01-D02 din Piatra-Neamt a depus o cerere prin care solicita respingerea ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantul Ministerului Public, care, mentionând jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 383 din 26 aprilie 2012, pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 22 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 10.279/279/2011, Judecatoria Piatra-Neamt a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Exceptia a fost invocata de Societatea Comerciala E.ON Energie România - S.A. din Târgu Mures într-un dosar având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât intervin în mod nepermis într-o relatie comerciala, stabilita prin contractul de furnizare de gaze naturale în sistem reglementat încheiat de o asociatie de proprietari, aducându-se atingere libertatii contractuale.

Judecatoria Piatra-Neamt apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, întrucât, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, aceasta trebuie sa îndeplineasca anumite exigente de ordin structural, respectiv autorul acesteia trebuie sa indice textul legal criticat, prevederile constitutionale considerate a fi încalcate si motivarea în concret a pretinsei contrarietati a textului dedus controlului de constitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, întrucât autoarea acesteia nu indica expres vreun text constitutional încalcat si nici în ce consta pretinsa contrarietate a legii criticate cu normele constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, documentele depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat în fata instantei de judecata, îl constituie prevederile Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Examinând exceptia, Curtea constata ca, în realitate, obiectul acesteia îl constituie dispozitiile art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 20 iulie 2010, dispozitii care au urmatorul continut: "(1) Proprietarii care îsi achita integral cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi scutiti de la plata penalitatilor generate de suma restanta cu titlu de baza. Prin cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari se întelege datoria cu titlu de baza fara suma rezultata din penalitati."

Autoarea exceptiei de neconstitutionalitate nu precizeaza articolul din Constitutie încalcat, mentionându-se doar faptul ca se aduce atingere libertatii contractuale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate nu a indicat în mod expres care este textul constitutional încalcat, dar, prin referirea la libertatea contractuala, a indicat principiul constitutional de natura a duce la identificarea acestuia. Textul constitutional de referinta identificat este art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie care se raporteaza la libertatea comertului.

Potrivit jurisprudentei sale, respectiv Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, daca pot fi identificate cele 3 elemente ale structurii inerente si intrinseci ale unei exceptii de neconstitutionalitate, Curtea poate proceda la analiza acesteia. Aceasta structura cuprinde: textul contestat din punctul de vedere al constitutionalitatii, textul de referinta pretins încalcat, precum si motivarea de catre autorul exceptiei a relatiei de contrarietate existente între cele doua texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstitutionalitatii textului criticat.

În aceste conditii, având în vedere cele mentionate mai sus, Curtea constata ca în situatia în care textul de referinta invocat este suficient de precis si clar, astfel încât instanta constitutionala sa poata retine în mod rezonabil existenta unei minime critici de neconstitutionalitate, ea este obligata sa analizeze pe fond exceptia de neconstitutionalitate si sa considere, deci, ca autorul acesteia a respectat si a cuprins în exceptia ridicata cele 3 elemente mentionate.

Examinând pe fond exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca sustinerile autoarei exceptiei de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate, pentru motivele ce vor fi aratate în continuare.

Piata gazelor naturale este o piata reglementata, acest lucru fiind prevazut atât în Legea gazelor nr. 351/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cât si în Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, care o abroga pe prima, în conditiile art. 200 alin. (2) lit. a).

Potrivit art. 6 din Legea gazelor nr. 351/2004, autoritatea competenta în sectorul gazelor naturale era Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.), institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, aflata în coordonarea primului-ministru, independenta din punct de vedere decizional, care îsi desfasoara activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare. În prezent, potrivit art. 7 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, autoritatea competenta este Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E). Ea este organizata si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica.

Reglementarea acestui domeniu vizeaza mai multe aspecte, printre care productia, transportul, tranzitul, distributia, înmagazinarea subterana si furnizarea, precum si pretul gazelor naturale (care poate fi limitat în anumite conditii).

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 introduce notiunea de client vulnerabil (art. 3 pct. 16), iar art. 175 alin. (5) lit. f) din lege prevede ca A.N.R.E. "organizeaza, în cadrul actiunii de monitorizare, un proces de evaluare a functionarii pietei de gaze naturale în conditiile renuntarii la aplicarea preturilor reglementate pentru clientii finali, în care vor fi utilizate cel putin urmatoarele criterii generale: [...] numarul si tipul consumatorilor vulnerabili."

Desi aceste prevederi mentionate au intrat în vigoare ulterior introducerii actiunii judecatoresti în fata instantei de fond, ele constituie dovada optiunii legiuitorului de a mentine, în continuare, un cadru reglementat pe aceasta piata.

Art. II din Legea nr. 175/2010 reglementeaza o situatie speciala în care sunt afectati, în special, tocmai acesti clienti vulnerabili. Astfel, alin. (3) al art. II din lege prevede ca prevederile alin. (1) si (2) - care se refera la scutirea de la plata penalitatilor - se aplica familiilor al caror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depaseste suma de 1.000 lei.

În acest sens, Curtea s-a pronuntat recent, prin Decizia nr. 952 din 13 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2013, statuând ca "scopul reglementarii legale criticate este acela de a se asigura plata la termen a prestarilor de servicii comunitare de utilitate publica, de catre toti beneficiarii, problema fiind de interes general. Interventia legiuitorului în acest domeniu este justificata nu numai pentru instituirea de masuri de protectie sociala, dar si pentru faptul ca acesti operatori economici sunt regii autonome de stat. În aceste conditii, beneficiarii acestor scutiri sunt stimulati sa achite cotele de întretinere curenta pentru serviciile prestate de catre furnizori."

Asadar, din ratiuni sociale, legiuitorul are îndreptatirea de a interveni într-un raport contractual în conditiile în care acest raport tine de o piata reglementata.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Societatea Comerciala E.ON Energie România din Târgu Mures în Dosarul nr. 10.279/279/2011 al Judecatoriei Piatra-Neamt.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 5 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf