Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1093 din 18 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila în Dosarul nr. 9.853/100/2011 si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.473D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca partea Alexandru Ioan Iuga a depus la dosar note scrise prin care solicita judecarea în lipsa si admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, arata ca procedura administrativa prealabila reglementata de textul de lege criticat nu este contrara dispozitiilor art. 21 din Constitutie, acestea interzicând doar procedurile administrative jurisdictionale cu caracter obligatoriu. În plus, arata ca partea interesata are posibilitatea de a ataca în justitie actele emise de organele administrative în cadrul acestei proceduri.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 2 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.853/100/2011, Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Exceptia a fost ridicata, din oficiu, de instanta de judecata cu prilejul solutionarii recursului formulat de Alexandru Ioan Iuga împotriva Sentintei civile nr. 533 din 26 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Maramures în Dosarul nr. 9.853/100/2011, având ca obiect contestatia formulata împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca procedura administrativa prealabila reglementata de art. 149 din Legea nr. 263/2010 încalca dreptul de acces liber la justitie. În acest sens, arata ca, în situatia în care aceasta procedura nu este urmata, instanta va respinge actiunea ca inadmisibila. De asemenea, formularea contestatiilor împotriva deciziilor de pensionare peste termenul stabilit de lege face ca aceste decizii sa devina definitive. În plus, aceste contestatii sunt solutionate de o comisie de contestatii, unica la nivel national, astfel ca termenul legal de solutionare nu poate fi respectat. Astfel, se prelungeste starea de incertitudine asupra legalitatii deciziilor de pensie emise pe durata nefinalizarii unei prime proceduri prealabile eventual declansate, asa încât se vor formula noi contestatii înainte de a se finaliza prima, partial suprapuse. Totodata, arata ca procedura prealabila amintita are, în realitate, un caracter jurisdictional, contravenind, astfel, dispozitiilor art. 21 alin. (4) din Constitutie. În acest sens, invoca prevederile din Regulamentul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din 2 mai 2011 privind organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice care reglementeaza în art. 13 si 14 procedura de solutionare a contestatiilor de catre aceasta comisie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispozitii potrivit carora:

- Art. 149: "(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.

(3) Comisia Centrala de Contestatii functioneaza în cadrul CNPP.

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textul de lege criticat contravine art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul de lege criticat face parte din cap. VIII al Legii nr. 263/2010 - "Jurisdictia asigurarilor sociale". Prevederile acestui capitol stabilesc ca persoanele nemultumite de modul de stabilire a pensiei pot contesta deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii. Termenul de solutionare a acestor contestatii este de 45 de zile de la data înregistrarii acestora. Aceasta procedura are caracterul unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fara caracter jurisdictional.

Art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 prevede posibilitatea atacarii în instanta a hotarârilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii într-un termen de 30 de zile de la comunicare.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând ca sunt încalcate dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie, are în vedere faptul ca, desi art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 caracterizeaza aceasta procedura ca fiind una "administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional", în realitate, din cuprinsul art. 13 si 14 din Regulamentul privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, ministrului apararii nationale, ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Român de Informatii nr. 1.453/M34/18.769/10.161/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, reiese ca aceasta procedura are caracter jurisdictional si, prin urmare, caracterul obligatoriu al acesteia este neconstitutional.

Curtea constata însa ca aceasta critica nu vizeaza continutul prevederilor Legii nr. 263/2010, ci pe cel al Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Român de Informatii nr. 1.453/M34/18.769/10.161/2011. Or, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta a se pronunta doar cu privire la "neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare". Aceste dispozitii se refera la lege stricto sensu, ca act adoptat de Parlament si promulgat de Presedintele României, astfel ca nu acopera si sfera actelor administrative emise în aplicarea legilor, ce pot fi contestate însa în fata instantelor de contencios administrativ.

Pentru cele aratate, Curtea nu poate analiza aceasta critica de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit careia existenta în sine a procedurii administrative prealabile ar reprezenta un obstacol pentru accesul liber la justitie, Curtea retine ca instituirea acestei proceduri a urmarit degrevarea instantelor de judecata de o mare parte a cauzelor privind drepturile de asigurari sociale prin interpunerea comisiilor de contestatii în procedura de solutionare a contestatiilor. Astfel, pensionarii pot supune deciziile de pensii reexaminarii de catre comisia de contestatii fara a mai parcurge procedura în fata instantelor de judecata si numai în situatia când nu sunt multumiti de hotarârea acestei comisii pot sa o supuna analizei instantei de judecata. O astfel de procedura nu poate fi privita ca aducând atingere dreptului de acces liber la justitie, chiar daca are caracter obligatoriu, atât timp cât, ulterior parcurgerii sale, persoana interesata se poate adresa instantei de judecata. Prevederile art. 21 din Constitutie nu interzic existenta unei astfel de proceduri administrative prealabile si nici obligativitatea acesteia atât timp cât nu are un caracter jurisdictional.

Mai mult, pentru a îndeparta orice interpretare a dispozitiilor legale ce ar fi putut aduce atingere dreptului consacrat de art. 21 din Constitutie, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 956 din 13 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, a statuat ca nesolutionarea contestatiilor si necomunicarea acestora în termenul legal nu pot reprezenta piedici pentru accesul liber la justitie a celui interesat.

Faptul ca, prin neparcurgerea procedurii administrative prealabile ori prin nerespectarea termenelor legale, cel interesat ar putea pierde dreptul de acces la justitie nu este nici el de natura sa demonstreze neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010. Asa cum Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenta sa, "liberul acces la justitie semnifica faptul ca orice persoana se poate adresa instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor, a libertatilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul ca acest drept nu poate fi supus niciunei conditionari.

De altfel, exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decât cu respectarea cadrului legal stabilit de legiuitor, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, are legitimarea constitutionala de a stabili procedura de judecata. Aceasta implica si reglementarea unor termene, dupa a caror expirare valorificarea dreptului nu mai este posibila." În acest sens este Decizia nr. 1.033 din 14 septembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 29 octombrie 2010.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila în Dosarul nr. 9.853/100/2011.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf