Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1084 din 18 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Gheorghe Bujor în Dosarul nr. 3.337/30/2012 al Tribunalului Timis - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.156D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, dat fiind ca termenul pentru intrarea în vigoare a reglementarii legale criticate a fost prorogat pentru data de 1 ianuarie 2013.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 21 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.337/30/2012, Tribunalul Timis - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Gheorghe Bujor cu ocazia solutionarii unei actiuni civile având ca obiect asigurari sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca "reglementarea restrictiva la majorarea punctajului contributiei realizate în conditii deosebite de munca, dupa data de 1 aprilie 2001, viciaza textul art. 169 alin. (6), favorizeaza numai persoanele care au contributie conform prevederilor art. 100 lit. a) si discrimineaza persoanele care au contributie conform art. b), practic aceasta contributie fiind desfiintata". Asa fiind, o astfel de "nedreptate si discriminare anuleaza principiul de baza prevazut în art. 2 al Legii nr. 263/2010, si anume spiritul în baza caruia legea a fost construita".

Tribunalul Timis - Sectia I civila apreciaza ca prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 nu contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 44 alin. (2) si art. 47 din Constitutie, si nici celor ale art. 14 si art. 17 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Avocatul Poporului arata ca, potrivit "pct. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar", prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Ca atare, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad ca "Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, se aplica si persoanelor înscrise la pensie anterior intrarii în vigoare a prezentei legi."

Autorul exceptiei considera ca reglementarea criticata aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (2) referitor la dreptul de proprietate privata si art. 47 privind nivelul de trai. De asemenea, invoca si încalcarea prevederilor art. 14 privind interzicerea discriminarii si art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, potrivit art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, "Prevederile art. 102 alin. (2) - (6), precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2012."

Ulterior, prin art. II pct. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, lege publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, "Termenul prevazut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2) - (4), art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pâna la data de 1 ianuarie 2013."

Astfel, acest articol proroga intrarea în vigoare a unor prevederi ale Legii nr. 263/2010, care se refera la majorarea punctului de pensie, cresterea punctajelor anuale realizate în perioadele în care asiguratii au desfasurat munca în grupa I si/sau grupa a II-a de munca, respectiv aplicarea unui indice de corectie la punctajul mediu anual calculat pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010.

Având în vedere ca, la data pronuntarii prezentei decizii, prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 nu se încadreaza în fondul activ al legislatiei, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Gheorghe Bujor în Dosarul nr. 3.337/30/2012 al Tribunalului Timis - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf